Tải Công văn 1193/BXD-KTXD năm 2015 xác định đơn giá nhân công quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1193/BXD-KTXD năm 2015 xác định đơn giá nhân công quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1193/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1193/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1193/BXD-KTXD năm 2015 xác định đơn giá nhân công quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1193/BXD-KTXD
V/v xác định đơn giá nhân
công quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Lạng Sơn

Bộ Xây
dựng
nhn được văn
bn
s256/SXDKTKH&VLXD
ngày 21/4/2015 ca Sở Xây dng Lng Sơn v xác định đơn giá nhân công quy định tại
Thông
tư
s01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015
ca
Bộ Xây dng. Sau khi
xem
t, Bộ Xây dựng ý kiến như sau:

1. Nguyên tc
xác
định điu chỉnh đơn giá
nhân công được quy đnh tại Điều 3 Thông tư
s01/2015/TT-BXD
ngày
20/3/2015
ca
Bộ Xây dựng vhưng dẫn xác định đơn giá nhân công trong qun lý chi phí đầu tư xây dựng là:

a) Phù
hp
vi
trình
đtay nghề theo cp
bc nhân công
trong
hệ thng định mức
dự tn xây dng công trình
.

b) Phù hp vi mặt bng giá nhân công xây dựng trên th trường lao
đng ca từng đa phương
, nhưng kng thp hơn mc lương ti thiểu ng do Chính ph quy định.

c) Phù hp với đc đim, tính
cht công việc
ca
công nhân xây dng
.

d) Đáp ứng yêu cầu chi trả mt s khon chi phí thuc tch nhiệm ca
ngưi lao đng phi trả theo quy đnh (bo hiểm xã hi, bo him y tế, bo hiểm tht nghiệp và
mt số khon phi trả khác).

Trưng hp, khảo sát đơn giá nhân công trên th trưng cao hơn hoặc thp
hơn đơn giá nhân công đã quy định thì điều chỉnh cho phù hp; việc điều chỉnh Bộ
đơn giá đa phương thuc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2. Các quy định và ng dn v xác đnh đơn giá nhân công trong qun lý
chi
phí
đầu tư
xây
dng trước ngày Thông tư
s01/2015/TT-BXD
ngày
20/3/2015 ca B Xây dng hiu lc áp dụng s không còn hiệu lc k tngày 15/5/2015.

Việc áp dụng nhóm tiền lương phải thc hiện theo quy đnh tại Ph lc s 2 công b kèm theo Thông s 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015;

Sở Xây dng Lng Sơn căn cứ ý kiến trên đ t chc thc hin việc qun lý chi phí đu xây dựng theo quy đnh./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh Lạng Sơn;
– Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *