Tải Công văn 1192/BXD-KTXD năm 2015 công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5/2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1192/BXD-KTXD năm 2015 công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5/2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1192/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1192/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1192/BXD-KTXD năm 2015 công bố giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5/2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1192/BXD-KTXD
V/v công bố giá nhân
công, giá ca máy và thiết bị thi công tháng 5/2015 trên địa bàn tỉnh Bạc
Liêu.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Bạc Liêu

Bộ Xây dng nhn được văn bn s 343/SXDQLXD ngày 14/5/2015 ca
Sở Xây dng Bc Liêu v vic công b giá nhân công, giá ca máy và thiết b thi công tháng 5/2015 trên đa bàn tỉnh Bạc Liêu, v việc này, Bộ Xây dựng ý kiến như sau:

Ngày 20/3/2015 Bộ Xây
dng đã ban hành Thông tư
s
01/2015/TT-BXD
v hưng dn xác đnh đơn giá nhân công trong qun lý chi phí đu tư xây dựng
và
có hiu lc t ngày 15/5/2015; do vy, vic t chc thc hin qun lý chi phí
đu tư xây dựng trên đa bàn tnh Bạc Liêu sau ngày Thông tư hiu lc áp dụng phi đảm bảo:

1. Nguyên tc
xác
định điu chỉnh đơn giá
nhân công được quy đnh tại Điều 3 Thông tư
s01/2015/TT-BXD
ngày
20/3/2015
ca
Bộ Xây dựng vhưng dẫn xác định đơn giá nhân công trong qun lý chi phí đầu tư xây dựng là:

a) Phù
hp
vi
trình
đtay nghề theo cp
bc nhân công
trong
hệ thng định mức
dự tn xây dng công trình
.

b) Phù hp vi mặt bng giá nhân công xây dựng trên th trường lao
đng ca từng đa phương
, nhưng kng thp hơn mc lương ti thiểu ng do Chính ph quy đnh.

c) Phù hp với đc đim, tính
cht công việc
ca
công nhân xây dng
.

d) Đáp ứng yêu cầu chi trả mt s khon chi phí thuc tch nhiệm ca
ngưi lao đng phi trả theo quy đnh (bo him
xã hi, bo him y
tế,
bo hiểm tht nghiệp và
mt số khon phi trả khác).

Trưng hp, khảo sát đơn giá nhân công trên th trưng cao hơn hoặc thp
hơn đơn giá nhân công đã quy định thì điều chỉnh cho phù hp; việc điều chỉnh Bộ
đơn giá đa phương thuc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2. Các quy định và ng dn v xác đnh đơn giá nhân công trong qun lý
chi
phí
đầu tư
xây
dng trước ngày Thông tư
s01/2015/TT-BXD
ngày
20/3/2015 ca B Xây dng có hiệu lc áp dng s kng còn hiệu lc k tngày 15/5/2015.

Việc áp dụng nhóm tiền lương phải thc hiện theo quy đnh tại Ph lc s 2 công bố kèm theo Thông s 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015;

Sở Xây dng Bạc Liêu căn cứ ý kiến trên đ t chc thc hin việc quản lý chi phí đu xây dựng theo quy đnh./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh Bạc Liêu;
– Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *