Tải Công văn 118/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 118/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 118/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 15/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 118/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 118/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI
NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 118/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí
đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Hà Nội, ngày
15 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 08/2008/QH12 của Quốc
hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, Chính phủ đã có Nghị quyết số
02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2008, trong đó giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
cân đối, bố trí tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất để thực hiện công
tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất. Trường hợp mức bố trí trên vẫn không đảm bảo nhu cầu thực hiện công
tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí
ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ
liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch của
địa phương. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2008 – 2013, tổng số kinh phí do địa
phương bố trí bình quân chung chỉ đạt 2,5% tổng số thu từ tiền sử dụng đất. Để
có số liệu cụ thể báo cáo Chính phủ cân đối ngân sách Trung ương hỗ trợ các
tỉnh có khó khăn, sau khi đã bố trí tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng
đất (trừ trường hợp đặc biệt), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị địa phương
khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện và bố trí kinh phí đầu tư đo đạc, cấp
giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong đó làm rõ các nội dung
sau:

1. Tổng kinh phí đã đầu tư cho công tác đo đạc,
lập cơ sở dữ liệu địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ giai
đoạn 2008-2013. Trong đó bao gồm kinh phí đã được hỗ trợ từ ngân sách Trung
ương, kinh phí đã đầu tư ngân sách địa phương (làm rõ tỷ lệ so với tổng số thu
từ tiền sử dụng đất, trường hợp không đạt mức tối thiểu theo Nghị quyết Quốc
hội, phải nêu rõ lý do). Trường hợp kinh phí bố trí từ ngân sách Trung ương
chưa đạt 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất mà không có lý do chính đáng sẽ
không được xem xét hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

2. Làm rõ khối lượng công việc, kinh phí đã hoàn
thành và nguồn kinh phí đã giải ngân trong giai đoạn 2008-2013.

(Chi tiết lập
theo Mẫu đính kèm).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi
trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 17 tháng 01 năm 2014 theo địa
chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, quân Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; email:
datt@monre.gov.vn điện thoại: 04 36290204, Fax: 04.36290210. Trong trường hợp
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chậm nộp báo cáo so với thời gian yêu cầu, Bộ
Tài nguyên và Môi trường sẽ lấy số liệu báo cáo từ tháng 7 năm 2013 để tổng
hợp./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, VP, TCQLĐĐ(CĐKTK, KHTC).

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

TÌNH HÌNH THỰC
HIỆN ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
ĐẤT ĐAI  TỪ NĂM 2008  đến ngày  31/12/ 2013 của TỈNH  …..

(Kèm theo Công
văn số 118/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường

TT

Nội dung

Đơn vị

Tổng 6 năm

Tổng
số   

Trong đó

Năm
2008-2011

Năm 2012

Năm 2013

I

Khối lượng đã thực hiện

 

 

 

 

 

1

Khối lượng đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa
chính

Ha

 

 

 

 

2

 Khối lượng đăng ký, cấp GCN

 

 

 

 

 

 

    – Cấp GCN lần đầu

Số giấy

 

 

 

 

 

    – Cấp đổi GCN

Số giấy

 

 

 

 

3

 Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Số xã

 

 

 

 

II

Giá trị khối lượng đã thực hiện

Triệu đồng

 

 

 

 

III

Kinh phí đã đầu tư (=1+2)

Triệu đồng

 

 

 

 

1

   Kinh phí Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

2

   Kinh phí địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

IV

Số thu từ tiền sử dụng đất

Triệu đồng

 

 

 

 

V

Kinh phí đã giải ngân(=1+2+3)

Triệu đồng

 

 

 

 

1

   Kinh phí Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

2

   Kinh phí địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

3

Kinh phí đã tạm ứng

Triệu đồng

 

 

 

 

VI

Tổng kinh phí thừa (+), thiếu(-) giữa khối
lượng thực hiện với kinh phí đã bố trí (=III-II)

Triệu đồng

 

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *