Tải Công văn 1177/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1177/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1177/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1177/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1177/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1177 /BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng

Hà Nội, ngày
01 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân thị xã Ayun Pa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 265/UBND-TH
ngày 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đề nghị hướng dẫn áp dụng định
mức xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Thông
tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đối với các công tác xây dựng mới chưa
có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố, chủ đầu tư, nhà thầu, tổ
chức tư vấn căn cứ yêu cầu kỹ thuật, tính chất công việc, điều kiện thi công và
phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức mới
hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở các công
trình khác để áp dụng cho công trình. Trường hợp sử dụng các định mức xây dựng
mới này để lập các đơn giá trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp
dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem
xét, quyết định.

Như vậy, đối với gói thầu kè chống sạt lở bờ Tây
sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa sử dụng vốn ngân sách nhà nước, UBND thị xã
Ayun Pa căn cứ quy định nêu trên và kết quả thẩm tra của Viện Kinh tế xây dựng
tại văn bản số 1545/VKT/ĐM ngày 01/10/2014 để xem xét, quyết định việc áp dụng
các định mức nêu tại văn bản số 265/UBND-TH (trong trường hợp đấu thầu) hoặc
trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định (đối với trường hợp chỉ định
thầu).

Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa căn cứ ý kiến
trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *