Tải Công văn 1169/BXD-GĐ năm 2015 về kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1169/BXD-GĐ năm 2015 về kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1169/BXD-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 01/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1169/BXD-GĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1169/BXD-GĐ năm 2015 về kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1169 /BXD-GĐ
V/v: kế hoạch tổ chức phổ biến văn bản quy
phạm pháp luật xây dựng

Hà Nội, ngày
01 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy
ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18/6/2014, Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7
đã ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng), có hiệu thực thi
hành kể từ ngày 01/01/2015. Để triển khai các nội dung của Luật Xây dựng, Chính
phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành soạn thảo và
trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn, trong đó có các nghị định
quan trọng như: Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày
06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định
số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị
định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nhằm giúp các địa phương nắm vững các nội dung
mới của Luật Xây dựng và các nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng phục vụ cho công
tác quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương được thuận lợi, Bộ Xây dựng
giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức các khóa
tập huấn, hướng dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp
luật có liên quan.

Bộ Xây dựng thông báo để Quý Ủy ban được biết và
có kế hoạch phối hợp tổ chức khóa tập huấn nói trên tại địa phương.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Cục Giám định (để t/h);
– Lưu: VP.

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *