Tải Công văn 1157/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1157/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1157/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1157/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1157/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1157/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Hà Nội, ngày
23 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng
công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
1506/EVNHCMC-QLĐT ngày 13/4/2017 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí
Minh về hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều
6, Chương II (tổng mức đầu tư xây dựng) Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày
10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
thì: “tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt được điều
chỉnh đối với các trường hợp theo quy định tại
khoản 1 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì:

Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu
các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị
tổng mức đầu tư
xây dựng đã phê duyệt thì chủ
đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm
về việc điều chỉnh của mình
”.

Theo các quy định nêu trên thì khi
có thay đổi các khoản mục chi phí
gồm cả chi phí dự phòng
nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư
xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và
chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình; về nguyên tắc phải đảm bảo mục
tiêu và hiệu quả đầu tư của dự án
.

2. Đối với nội dung nêu tại mục 2 văn bản số 1506/EVNHCMC-QLĐT ngày 13/4/2017 thì:

a) Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 (Điều chỉnh
dự toán xây dựng công trình), Chương III (Dự toán xây dựng)
Thông
tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng: “ Dự
toán xây dựng công trình đã phê duyệt được điều chỉnh trong các trường hợp theo
quy định tại
khoản 1,4 và thẩm quyền xác định, thẩm
định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh theo quy định tại khoản 3, 5 Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP
”.

b) Việc chi phí một số hạng mục
phát sinh làm thay đổi cơ cấu tổng mức đầu tư nhưng không vượt tổng mức đầu tư
thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 của công văn này.

Hợp đồng xây dựng được ký kết phù
hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên
thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các
quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ
Chí Minh
căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu
tư xây dựng theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– S
XD thành phố Hồ Chí Minh;
– Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *