Tải Công văn 115/BXD-HTKT về công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 115/BXD-HTKT về công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 115/BXD-HTKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 22/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 115/BXD-HTKT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 115/BXD-HTKT về công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 115/BXD-HTKT
V/v công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn

Hà Nội, ngày
21 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ thông báo số 01/TB-VPCP ngày 02 tháng 01
năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng
Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về thực trạng, các giải pháp xử lý chất thải rắn
và tình hình triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai
đoạn 2011-2020 trong đó giao Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa
phương hoàn thành công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn, phê duyệt trong năm
2013.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt
quy hoạch quản lý/xử lý chất thải rắn chất thải rắn trên địa bàn theo thẩm quyền;
gửi báo cáo tiến độ, kế hoạch và kết quả thực hiện (Quyết định phê duyệt (nếu
có)) về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ. (Gửi kèm theo công văn này Thông báo số 01/TB-VPCP).

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
– VPCP (KTN);
– Lưu: VT, HTKT (L. 04).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *