Tải Công văn 1145/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1145/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1145/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 22/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1145/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1145/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1145/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về giấy phép xây dựng công
trình


Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

Kính
gửi:
Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số
273/BQL-XD ngày 14/3/2017 của Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ
Thiêm về việc miễn cấp giấy phép xây dựng công trình các dự án thuộc Khu dân cư
phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau khi nghiên cứu,
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với công trình thuộc các
dự án của Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm
được khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 thuộc đối tượng theo quy định tại
Khoản 2 Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì được tiếp tục thi công xây dựng.
Về việc này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản hướng dẫn số 3481/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014.

2. Đối với công trình thuộc các dự
án của Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm khởi
công xây dựng sau ngày 01/01/2015, thủ tục về giấy phép xây dựng thực hiện như
sau:

a) Các công trình nhà ở thấp tầng
có quy mô dưới 07 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2, được đầu tư
xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

b) Đối với các công trình còn lại
không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, chủ đầu tư lập hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày
30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

3. Ban Quản lý đầu tư – xây dựng
Khu đô thị mới Thủ Thiêm căn cứ hướng dẫn nêu trên, thực hiện rà soát, hướng dẫn
chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về giấy phép xây dựng, thi công xây dựng theo
đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,
đề nghị Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm nghiên cứu, thực
hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở Xây dựng TP. HCM (để kiểm tra, đôn đốc);
– Lưu: VT, HĐXD(DMH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *