Tải Công văn 1131/BXD-VLXD năm 2015 về xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1131/BXD-VLXD năm 2015 về xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1131/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 27/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1131/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1131/BXD-VLXD năm 2015 về xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1131 /BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu cát nhiễm
mặn của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và
Tư
vấn Đầu Quốc Bảo

Bộ Xây dng nhn được công văn s 1709/UBNDĐTXD ngày 25/4/2015 ca UBND tnh
Phú Yên và công văn s 0282/CV.QB.15 ngày 27/4/2015 ca Công ty TNHH Thương mại Xây dng và Tư vấn Đầu tư Quc Bo v vic đngh hưng dn xuất khẩu cát nhiễm mn tn thu t D án no vét tng luồng cảng Tiên Châu, lch Vạn Củi, xã An Ninh Tây và An Ninh Đông, huyện Tuy
An, tỉnh Phú Yên kết hợp tn thu t nhim mn xut khu. Sau khi đã nghiên cu, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Đoàn kiểm tra do B Xây dng ch trì, phi
hp vi đại din Bộ Tài nguyên và Môi trưng và các Sở ngành đa phương liên
quan ca UBND tnh Phú Yên đã kiểm tra thc tế D án no vét tng luồng cảng Tiên Châu, lch Vạn Củi, xã An Ninh Tây và An Ninh Đông, huyện Tuy
An, tỉnh Phú Yên kết hợp tn thu t nhim mn xut khu (Biên bản làm việc s
07/BB-ĐKT ngày 19/5/2015).

Trên cơ sở kết qu kim tra và
kiến ngh ca ca
UBND tỉnh Phú Yên, ca
Công
ty TNHH Thương mại
Xây
dng và
Tư vấn
Đu
tư Quc
Bảo đnghđược thc hin xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu t D án trên, nhằm đm bảo mc tiêu thông lung, thoát lũ, tàu thuyn đi li d dàng, B Xây dng thng
nhất việc Công ty TNHH Thương mại Xây dng và Tư vấn Đầu tư Quc Bo làm th tc xut khu khi lưng cát nhim mặn tận thu t D án no vét thông
luồng cng Tiên Châu, lạch Vn Củi, xã An Ninh Tây và An Ninh Đông, huyn Tuy An, tỉnh Phú Yên với khối lượng tối đa 375.000 m3(Ba trăm bảy mươi m nghìn mét khối) trong khong thi gian t nay đến ngày 31/12/2015. n c vào tình hình trin khai thực tế ca Công ty, s giám sát và đ xut ca cơ quan liên quan, B Xây dng s có ý kiến bng văn bn v khối lượng t nhim mn tn thu
t
D án đ xut khu trong thời gian tiếp theo.

Trước khi tiến hành no vét, đơn v phi đăng ký khối lưng no vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định ca Lut khoáng sn (phân vùng khu vc, trình
t nạo vét, công sut no vét, v t và có to đ nạo vét….), hoàn tt các th tục
và tuân
ththeo quy đnh ca pháp lut
hin hành. Trong quá
trình
tiến hành
thc hin D án, Công ty phải thc hin đúng các phương án nạo vét đưc Tnh Phú n chấp thun.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mn, Công
ty
TNHH Thương
mại Xây dng và Tư vấn Đầu tư Quc Bo phải thc hin theo đúng quy định v hsơ xut khu khoáng sản ti Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 ca BXây dng v ng dn xut khẩu khoáng sản làm vật liu xây dng. Công ty
TNHH Thương mại Xây dng và Tư vấn Đầu tư Quc Bảo có tch nhiệm báo cáo Bộ Xây dng và UBND tỉnh Phú Yên v khi lưng và tình hình xuất khu cát nhiễm mặn 3
tháng/01 ln và gửi v trước
ngày 25 ca tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến ca Bộ Xây dng v xuất khu cát nhiễm mặn tận thu
t D án nạo vét thông lung cảng Tiên Châu, lch Vạn Ci, xã An Ninh Tây và An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên kết hợp tn thu t nhim mn
xut khu ca Công ty TNHH Thương mại Xây dng và Tư vn Đầu tư Quc
Bảo.
Đ
ngh Công ty thc hin theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
N
trên;
Văn
phòng Chính ph;
BTài nguyên
và Môi trưng;
UBND tỉnh Phú Yên;
Tổng cục Hải quan;
Cục Hải quan tnh
nh Đnh;
u: VT, VLXD.

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang ng

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *