Tải Công văn 1131/BXD-KTXD năm 2017 về thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1131/BXD-KTXD năm 2017 về thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1131/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 19/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1131/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1131/BXD-KTXD năm 2017 về thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1131/BXD-KTXD
V/v Thầu phụ nước ngoài thực hiện dự án xây
dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Hà Nội, ngày
19 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ
Tài chính

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4852/BTC-TCT
ngày 13/4/2017 của Bộ Tài chính đề nghị cho ý kiến về thầu phụ nước ngoài thực
hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

1. Hiện nay quy định về thầu phụ được quy định tại
một số văn bản sau:

– Nhà thầu phụ được quy định cụ thể tại khoản 36 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; khoản 12
Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi
tiết về hợp đồng xây dựng.

– Hợp đồng thầu phụ được quy định cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 3 và Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp đã được quy định
cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

2. Đây là dự án lớn có sự tham gia của nhiều nhà
đầu tư, nhà thầu nước ngoài, trong đó phía Việt Nam chỉ là một cổ đông của dự
án; quá trình đầu tư có những sự thay đổi, điều chỉnh về luật và các văn bản hướng
dẫn thi hành luật. Do vậy, cần phải làm rõ các vấn đề về nhà thầu chính, nhà thầu
phụ thuộc dự án và hợp đồng EPC này là đối tượng điều chỉnh của luật và các văn
bản dưới luật nào, nhằm áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp.

3. Bộ Xây dựng không nhận được hồ sơ dự án, cũng
như hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện
hợp đồng EPC, hợp đồng thầu phụ liên quan đến liên danh nhà thầu Chosuk-Oikos,
do vậy Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở cho ý kiến cụ thể về đề nghị của Bộ Tài chính
tại văn bản số 4852/BTC-TCT.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về thầu phụ
nước ngoài thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đề nghị Bộ
Tài chính căn cứ vào các quy định của pháp luật để thực hiện theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VT, KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *