Tải Công văn 1130/BXD-KTXD năm 2017 xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1130/BXD-KTXD năm 2017 xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1130/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 19/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1130/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1130/BXD-KTXD năm 2017 xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1130/BXD-KTXD
V/v Xác định chi phí quản lý dự án đầu tư
xây dựng.

Hà Nội, ngày
19 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Cục
Quản lý xây dựng công trình – Bộ NN&PTNT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 431/XD-CĐ ngày
14/4/2017 của Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đề nghị hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí quản lý dự án xác định trên cơ sở định
mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố hoặc bằng dự toán hoặc sử dụng
cơ sở dữ liệu các dự án tương tự đã thực hiện phù hợp với hình thức tổ chức quản
lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự
án.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng phải hoãn,
giãn tiến độ, thời gian thực hiện dự án bị kéo dài do các nguyên nhân khách
quan, trường hợp sử dụng định mức chi phí quản lý dự án theo công bố của Bộ Xây
dựng không đủ, thì được lập dự toán chi chi phí bổ sung trên cơ sở chức năng,
nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý dự án; thời gian hoãn, giãn tiến độ,
kéo dài của dự án và các chế độ chính sách có liên quan tương ứng với từng thời
kỳ.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng khi sử dụng
định mức chi phí quản lý dự án theo công bố của Bộ Xây dựng không phù hợp như
nêu tại văn bản số 431/XD-CĐ được thực hiện như sau:

– Đối với các dự án xác định chi phí quản lý dự
án xây dựng theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:
trường hợp vận dụng các định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định này
không phù hợp, thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức hoặc lập dự
toán chi phí quản lý dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của
mình.

– Đối với các dự án xác định chi phí quản lý dự
án xây dựng theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:
trường hợp vận dụng các định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định này
không phù hợp, thì chi phí quản lý dự án được xác định bằng phương pháp lập dự
toán chi phí để trình Người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt. Dự toán
chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở hình thức tổ chức quản lý dự án,
thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án; chức
năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý dự án và các chế độ chính sách có
liên quan tương ứng với từng thời kỳ; trường hợp điều chỉnh định mức chi phí
thì phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Cục Quản lý xây dựng công trình – Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *