Tải Công văn 1119/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1119/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1119/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1119/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1119/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1119/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày
26 tháng 5 năm 2015.

 

Kính gửi:
Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1124/ĐHCM-DA8
ngày 09/4/2015 của Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn điều
chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội
dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với
từng giai đoạn trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.

2. Đối với hợp đồng đề cập trong văn bản số 1124/ĐHCM-DA8
ngày 09/4/2015 của Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, các bên có thể thương
thảo xác định hệ số điều chỉnh giá cho dầm bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT
DƯL) làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng. Các bên căn cứ hồ sơ thiết kế được duyệt;
giá các loại vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu, giá các loại vật
liệu được điều chỉnh tại thời điểm 28 ngày trước ngày nộp hồ sơ thanh toán; cơ
cấu dự toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và các thỏa thuận, hồ sơ tài
liệu khác có liên quan của hợp đồng để xác định đơn giá tổng hợp của 1 phiến dầm
BTCT DƯL từ đó xác định hệ số điều chỉnh giá cho dầm BTCTDƯL.

3. Theo quy định tại Điểm 1 Điều
2 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về
hợp đồng trong hoạt động xây dựng: đối với hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang
thực hiện trước ngày Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 có hiệu lực
(ngày 01/02/2014) thì không phải thực hiện theo các quy định của Nghị định số
207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban
Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *