Tải Công văn 1111/BXD-GĐ năm 2015 tiếp tục kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa trong cả nước do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1111/BXD-GĐ năm 2015 tiếp tục kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa trong cả nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1111/BXD-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 25/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1111/BXD-GĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1111/BXD-GĐ năm 2015 tiếp tục kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa trong cả nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1111/BXD-GĐ
V/v tiếp tục kiểm tra, đánh giá an toàn đập,
hồ chứa trong cả nước

Hà Nội, ngày 25
tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

– Bộ Công Thương;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014
của Chính phủ và Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về
tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây
dựng
, vận hành khai thác công trình thủy điện, năm 2014 Bộ Xây dựng đã
chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm
tra, đánh giá tổng thể an toàn đập, hồ chứa trong cả nước và đã có báo cáo Thủ
tướng Chính phủ (văn bản số 124/BC-BXD ngày 19 tháng 10 năm 2014). Tiếp tục
thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn đập, hồ chứa theo kiến
nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2953/BCT-TCNL ngày 26/3/2015 về việc
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ, Bộ Xây
dựng đề nghị:

1. Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển
nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa các công trình thủy
điện, thủy lợi theo phân cấp tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 72/2007/NĐ-CP
ngày 07/5/2007 về quản lý an toàn đập.

2. Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh kiểm tra, rà soát chất lượng và đánh giá mức độ an toàn các đập hồ
chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Đối tượng kiểm tra, đánh giá là các đập, hồ chứa
thủy lợi, thủy điện đã tích nước; các đập, hồ chứa có quy mô chiều cao đập từ
5m trở lên hoặc hồ chứa có dung tích từ 50.000 m3 trở lên. Trong đó tập trung
vào các công trình thủy lợi, thủy điện vừa và nhỏ, các công trình năm 2014 chưa
kiểm tra hoặc đã kiểm tra nhưng còn những tồn tại khiếm khuyết chưa đủ điều
kiện đánh giá an toàn.

Đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát
triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh giá an toàn đập, hồ chứa lập theo mẫu tại
phụ lục kèm theo công văn này và gửi về Bộ Xây
dựng
trước ngày 30/7/2015./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Lưu: VP, CGĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

PHỤ LỤC

(kèm theo Công
văn số 1111/BXD-GĐ ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ Xây dựng)

BỘ/UBND……..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……../……….

…….,
ngày      tháng 7 năm 2015

 

BÁO
CÁO

Về
kết quả kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ chứa

Kính gửi: ………………………

Căn cứ lập báo cáo.

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG VÀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG ĐẬP ĐÃ TÍCH NƯỚC NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH THI CÔNG
XÂY DỰNG

1. Số lượng
các công trình thủy điện, thủy lợi:

Thống kê số lượng các công trình
thủy lợi, thủy điện thuộc phạm vi được phân công kiểm tra, đánh giá:

– Số công trình thủy lợi: …….

– Số công trình
thủy điện:
…….

2. Tình hình chất lượng thi
công xây dựng

Đánh giá chung về chất lượng thi
công xây dựng đập so với yêu cầu của thiết kế thông qua kiểm tra bằng trực quan
và qua các số liệu thí nghiệm, đo lường quan trắc, đo đạc, kiểm định nếu có.

3. Công tác quản lý chất lượng
công trình xây dựng

Đánh giá về sự tuân thủ quy định
của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó cần chú ý tới việc kiểm
tra năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; công tác quản lý chất
lượng trong các giai đoạn khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng theo quy định
về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP).

Thống kê cụ thể các công trình
thủy lợi/thủy điện đang được thi công xây dựng mới theo mẫu Phụ lục 1 kèm theo
báo cáo này.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ AN TOÀN ĐẬP, HỒ
CHỨA ĐÃ HOÀN THÀNH THI CÔNG, ĐANG KHAI THÁC SỬ DỤNG

1. Số lượng
các công trình thủy điện, thủy lợi:

Thống kê số lượng các công trình
thủy lợi, thủy điện thuộc phạm vi được phân công kiểm tra, đánh giá:

– Số công trình thủy lợi: …….

– Số công trình thủy điện: …….

2. Kết quả
kiểm tra đánh giá hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi:

2.1. Kết quả kiểm tra hiện trạng
đập:

a) Đánh giá chung về thực trạng an
toàn đập.

b) Thống kê số lượng các đập có
biểu hiện thấm, nứt, sạt trượt mái bờ, hai vai đập và cửa nhận nước, lún đập,
xói lở hạ lưu và các hiện tượng bất thường khác.

2.2. Công tác quan trắc đập:

a) Đánh giá chung về thực trạng
công tác quan trắc đập.

b) Thống kê số lượng công trình
được lắp đặt thiết bị quan trắc trong đó:

– Tổng số đập được lắp đặt thiết
bị quan trắc;

+ Số lượng công trình có thiết bị
quan trắc hiện đang hoạt động bình thường;

+ Số lượng công trình có một số
thiết bị quan trắc không hoạt động hoặc thiếu thiết bị quan trắc nhưng vẫn đủ
điều kiện đánh giá thực trạng đập;

+ Số lượng công trình có thiết bị
quan trắc nhưng không đủ điều kiện đánh giá thực trạng đập;

– Tổng số công trình không lắp
thiết bị quan trắc.

c) Thực trạng công tác quản lý và
xử lý số liệu quan trắc phục vụ đánh giá thực trạng đập.

2.3. Về năng lực chống lũ và công tác quản lý vận hành công trình:

a) Đánh giá thực trạng khả năng
chống lũ của các đập hồ chứa theo quy định tại Quy chuẩn QCVN
04-05:2012/BNNPTNT. Thống kê số công trình chưa được tính toán thêm tần suất lũ
kiểm tra theo Quy chuẩn này.

b) Tình hình thực hiện các quy
định về quản lý vận hành theo Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính
phủ. Thống kê các công việc đã thực hiện phục vụ quản lý an toàn đập bao gồm:

– Đăng ký an toàn đập;

Kiểm định an toàn đập;

– Xây dựng phương án phòng chống
lũ lụt vùng hạ du đập;

– Xây dựng phương án phòng chống
lụt bão bảo đảm an toàn đập;

– Xây dựng phương án bảo vệ đập;

– Quy trình vận hành điều tiết
nước hồ chứa.

c) Thực tế phân cấp quản lý vận
hành đập và năng lực thực tế của các chủ đập. Thực trạng thực hiện công tác bảo
trì, duy tu bảo dưỡng đập theo quy định hiện hành và các bất cập trong việc
thực hiện quản lý an toàn đập.

3. Kết luận

a) Đánh giá chung về mức độ an
toàn đập và các bất cập trong quản lý vận hành công trình.

b) Thống kê số lượng các công
trình được chủ đập kiểm tra, đánh giá theo các mức độ an toàn:

– Vận hành bình thường 1: đập được
vận hành bình thường ở mực nước thiết kế.

– Vận hành bình thường 2: đập được
vận hành bình thường ở mực nước thiết kế tuy nhiên có một số tồn tại về chất
lượng như thấm qua thân và nền đập, lún, nứt, sạt trượt mái dốc, xói lở hạ
lưu… cần khắc phục.

– Vận hành nhưng hạ mực nước: đập
được phép vận hành nhưng để đảm bảo an toàn phải hạ thấp mực nước hồ chứa dưới
mức thiết kế do có tồn tại lớn về chất lượng hoặc cần phải có đánh giá thêm.

– Không cho vận hành: đập không an
toàn, không cho vận hành và phải hạ mực nước hồ chứa xuống mực nước hồ tối
thiểu hoặc tháo cạn hồ để sửa chữa.

– Đập chưa đủ
thông tin để đánh giá.

Thống kê cụ thể thực trạng an
toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang vận hành theo mẫu Phụ lục 2 và công
tác thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo
báo cáo này.

4. Kiến nghị

 

 

Ghi chú: Kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn đập đề nghị gửi về Cục Giám định
Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trước ngày 30/7/2015 theo địa chỉ:
37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội và gửi file mềm về địa chỉ email:
antoandap2015@gmail.com.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– ….

ĐẠI DIỆN LÃNH
ĐẠO BỘ/UBND TỈNH

 

PHỤ LỤC 1

THỐNG KÊ ĐẬP, HỒ
CHỨA ĐÃ TÍCH NƯỚC NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Báo cáo số …../….)

STT

Tên công trình

Địa đim

Thời gian khởi công

Dự kiến thời gian
hoàn thành

Dung tích (trm3)

Chiều cao lớn nhất

Công suất (MW)

Loại đập

Chủ đầu tư

Tư vấn thiết kế

Nhà thầu thi công
chính

Đánh giá mức độ an
toàn và các tồn tại về chất lượng (nếu có)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

– Đối tượng thống kê: tất cả các
đập, hồ chứa thủy điện/ thủy lợi đang được thi công xây dựng mới.

– Cột (2) thứ tự ưu tiên thống kê:
theo tỉnh, quy mô theo chiều cao đập lớn trước, nhỏ sau.

– Cột (3) địa điểm ghi tên tỉnh,
huyện.

 

PHỤ LỤC 2

THỰC
TRẠNG VỀ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN/ THỦY LỢI ĐANG VẬN HÀNH

(Kèm theo Báo cáo số …../….)

STT

Tên công trình

Địa điểm

Năm hoàn thành
hoặc tích nước

Dung tích (trm3)

Chiu cao lớn nhất

Loại đập

Nâng cấp tiêu
chuẩn chống lũ theo QCVN 04­-05:2012

Các tồn tại, khiếm
khuyết về chất lượng (nếu có)

Đánh giá mức độ an
toàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

– Đối tượng thống kê: tất cả các
đập hồ thủy điện/ thủy lợi đang vận hành.

– Cột (2) thứ tự ưu tiên thống kê:
tỉnh, quy mô theo chiều cao đập lớn trước, nhỏ sau.

– Cột (3) địa điểm ghi tên tỉnh,
huyện.

– Cột (9) Hiện trạng hư hỏng mô tả
rõ các biểu hiện thấm, nứt, sạt trượt mái bờ, hai vai đập và cửa nhận nước, lún
đập, xói lở hạ lưu và các hiện tượng bất thường khác.

– Cột (10) Đánh giá mức độ an toàn
theo các mức:

+ Vận hành bình thường 1: Đập được
vận hành bình thường ở mực nước thiết kế.

+ Vận hành bình thường 2: Đập được
vận hành bình thường ở mực nước thiết kế tuy nhiên có một số tồn tại về chất
lượng như thấm qua thân và nền đập lún nứt, sạt trượt mái dốc, xói lở hạ lưu…
cần khắc phục.

+ Vận hành nhưng hạ mực nước: Đập
được phép vận hành nhưng phải hạ thấp mực nước hồ chứa dưới mức thiết kế do cần
phải có đánh giá thêm

+ Không cho vận hành: Đập không an
toàn, không cho vận hành và phải hạ mực nước hồ chứa xuống mực nước hồ tối
thiểu hoặc tháo cạn hồ để sửa chữa.

 

PHỤ LỤC 3

THỐNG
KÊ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP

(Kèm theo Báo cáo số …../….)

TT

Tên công trình

Lắp đặt thiết bị
quan trắc

Đánh giá về quan
trắc

Quy trình vận
hành hồ chứa

Đăng ký an toàn
đập

BC hiện trạng
an toàn đập

Phương án BVĐ

Phương án PCLB
bảo đảm AT đập

Phương án PCLL
vùng hạ du

Cắm mốc bảo vệ
đập

Kim định an toàn đập

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

– Đối tượng thống kê: tất cả các
đập hồ thủy điện, thủy lợi đang vận hành

– Cột (2) thứ tự ưu tiên thống kê:
theo tỉnh, quy mô theo chiều cao đập lớn trước, nhỏ sau.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *