Tải Công văn 1106/BXD-KTXD năm 2015 về chỉ số giá xây dựng gói thầu CP1 – Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1106/BXD-KTXD năm 2015 về chỉ số giá xây dựng gói thầu CP1 – Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1106/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1106/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1106/BXD-KTXD năm 2015 về chỉ số giá xây dựng gói thầu CP1 – Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1106/BXD-KTXD
V/v: Chỉ số giá xây dựng gói thầu CP1 –
Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh.

Hà Nội, ngày
25 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Ban
Quản lý dự án Cải thiện Môi trường Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
332/VPICI-PMU-TCKT ngày 03/4/2015 của Ban Quản lý dự án Cải thiện Môi trường
Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc về việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá xây dựng cho gói
thầu CP1 – Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh trên cơ sở thông báo chỉ
số giá xây dựng do Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng cung cấp. Sau khi xem
xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá
xây dựng:

– Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng,
chỉ số giá nhân công xây dựng, chỉ số giá ca máy thi công xây dựng thuộc gói
thầu CP1 – Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh do Viện Kinh tế xây dựng
thông báo tại văn bản số 351/VKT/ĐT ngày 26/3/2015 có đủ căn cứ pháp lý, phù
hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương
pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với
quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

– Các chỉ số giá xây dựng (vật liệu xây dựng,
nhân công xây dựng, máy thi công xây dựng) tính toán phù hợp với sự biến động
giá cả trên thị trường xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm
theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ)
của gói thầu CP1 – Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh.

Ban Quản lý dự án Cải thiện Môi trường Đầu tư
tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây
dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói
thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan6).

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công
văn số: 1106/BXD-KTXD ngày 25/5/2015 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ XÂY
DỰNG GÓI THẦU CP1: ĐƯỜNG TRỤC TRUNG TÂM KHU ĐÔ THỊ MỚI MÊ LINH DỰ ÁN CẢI THIỆN
MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC

Thời điểm
gốc: Quý IV/2010 = 100%

ĐVT:
%

STT

Thời điểm tính
toán

Loại chỉ số

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

1

Tháng 4/2014

124,01

239,64

139,41

2

Tháng 5/2014

124,03

239,64

139,64

3

Tháng 6/2014

126,73

239,64

139,46

4

Tháng 7/2014

126,99

207,26

135,19

5

Tháng 8/2014

126,97

207,26

133,87

6

Tháng 9/2014

127,55

207,26

132,62

7

Tháng 10/2014

127,2

207,26

129,83

8

Tháng 11/2014

126,89

207,26

126,53

9

Tháng 12/2014

126,11

207,26

123,6

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *