Tải Công văn 11/BXD-QLN năm 2014 về đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP liên quan quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 11/BXD-QLN năm 2014 về đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP liên quan quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 11/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 21/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 11/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 11/BXD-QLN năm 2014 về đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP liên quan quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 07/SXD-QLN&CS ngày
02/01/2014 của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 21
tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 07/SXD-QLN&CS
ngày 02/01/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số
nội dung liên quan đến thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính
phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây
dựng trả lời như sau:

1. Về xác định giá bán nhà ở đối với trường hợp mua
nhiều nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước: Tại Khoản 2 Điều 27 của
Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ về cách xác định
giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mà không phân biệt trường hợp mua một
nhà hay nhiều nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng thành
phố Hồ Chí Minh thực hiện bán nhà ở cũ theo đúng quy định của Nghị định số
34/2013/NĐ-CP.

2. Về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được bố
trí sử dụng từ sau ngày 19/01/2007: Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ
không điều chỉnh đối với loại nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mà bố trí sử dụng
từ sau ngày 19/01/2007. Do đó, việc quản lý, xác định giá thuê, giá bán đối với
loại nhà ở này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản
thuộc sở hữu nhà nước.

3. Về điều chuyển quỹ nhà ở cũ sang quỹ nhà ở xã hội:
Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ không có quy định về điều chuyển quỹ
nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước sang quỹ nhà ở xã hội. Đối với loại nhà ở được đầu
tư bằng ngân sách nhà nước và bố trí sử dụng như nêu tại điểm 3 của công văn số
07/SXD-QLN&CS thì thực hiện quản lý như sau:

– Đối với những nhà ở được đầu tư xây dựng theo quy
định của Luật Nhà ở và đã bố trí cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở thì thực
hiện theo quy định của pháp luật về quản lý cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc
sở hữu nhà nước.

– Đối với những nhà ở được đầu tư xây dựng không
theo quy định của Luật Nhà ở và đã bố trí sử dụng làm nhà ở thì giải quyết như
sau:

+ Trường hợp nhà ở được bố trí sử dụng trước ngày
19/01/2007 thì thực hiện quản lý cho thuê hoặc bán nhà ở theo quy định tại Nghị
định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Trường hợp nhà ở được bố trí sử dụng từ ngày
19/01/2007 thì thực hiện quản lý theo hướng dẫn tại Điểm 2 của Công văn này.

4. Về đề nghị xem xét, giải quyết đối với nhà thuộc
sở hữu nhà nước có nguồn gốc để ở nhưng hiện trạng đang được sử dụng để sản xuất,
kinh doanh: Về vấn đề này, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh rà soát,
thống kê cụ thể và có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (trong đó cần nêu rõ tổng số
các trường hợp, quá trình quản lý và hiện trạng sử dụng của các trường hợp này)
để Bộ có cơ sở xem xét, giải quyết.

5. Về công văn số 10293/SXD-QLN&CS ngày
02/12/2013 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/01/2014 Bộ Xây dựng
đã có văn bản số 170/BXD-TTr ngày 23/01/2014 trả lời công văn này.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng về một số nội
dung liên quan đến thực hiện Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố
thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VP, QLN (3b).

TL.
BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *