Tải Công văn 11/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 11/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 11/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 11/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 11/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 11 /BXD-KTXD
V/v
thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng
6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Trách nhiệm hữu
hạn thương mại & Sản xuất Quản Trung

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 15/QT-CV ngày
14/4/2015 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & Sản xuất Quản Trung
về thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về
đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán
hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các
quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

3. Tại Khoản 2 Mục 14 (giá dự thầu và biểu giá),
Chương I (Yêu cầu về thủ tục đấu thầu), Phần thứ nhất (chỉ dẫn đối với Nhà
thầu) của Hồ sơ mời thầu có quy định: “…Trường hợp Nhà thầu phát hiện tiên
lượng chưa chính xác so với thiết kế, Nhà thầu có thể thông báo cho bên mời
thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Chủ đầu
tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này
vào giá dự thầu.”

4. Tại Khoản a Mục 1 Điều 30, Chương X (Điều kiện chung của hợp
đồng) Phần thứ ba (Yêu cầu về hợp đồng) của Hồ sơ mời thầu có quy định:

“…a) Bổ sung hạng mục công việc, vật tư, máy móc, thiết bị
hoặc dịch vụ cần thiết ngoài khối lượng công việc phải thực hiện theo thiết kế
ngoài phạm vi công việc quy định trong hợp đồng”.

5. Theo quy định tại Khoản 9.1 (Điều chỉnh giá
hợp đồng), Điều 9 (Điều chỉnh hợp đồng), Hợp đồng thi công xây dựng công trình số
01/HĐ- XD/HLQGHCM ngày 08/11/2012 giữa Trung Tâm Huấn Luyện Thể Thao Quốc Gia
Tp. Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & Sản xuất Quản
Trung:

“….Giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong các
trường hợp sau: Bổ sung công việc ngoài phạm vi quy định trong hợp đồng.

– Đối với các khối lượng công việc phát sinh đã có
đơn giá trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh đó được tính theo
đơn giá đó.

– Đối với các khối lượng công việc phát sinh mà không có đơn
giá ghi trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh được tính theo đơn
giá của cấp có thẩm quyền tại địa phương nơi xây dựng công trình….., nếu
không có đơn giá tại địa phương hai bên thống nhất xây dựng mức giá mới và
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng.”

Theo các quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4
và mục 5 nêu trên, căn cứ biện pháp thi công tại công trình, quy trình công
nghệ thi công và được Tư vấn giám sát ký xác nhận khối lượng hao phí phát sinh công
việc ngoài hợp đồng; Nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư bổ sung khối lượng ngoài hợp
đồng làm cơ sở thanh toán, quyết toán hợp đồng như đã nêu tại văn bản số
15/QT-CV ngày 14/4/2015 là phù hợp.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & Sản
xuất Quản Trung căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :

Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (TH8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG


Phạm Văn
Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *