Tải Công văn 1081/BXD-KTXD năm 2015 về việc áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1081/BXD-KTXD năm 2015 về việc áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1081/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 19/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1081/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1081/BXD-KTXD năm 2015 về việc áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1081/BXD-KTXD
V/v áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè
sông, kè biển.

Hà Nội, ngày 19
tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Ban
quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 104/BQL-KHTH ngày
31/3/2015 của Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
về việc áp dụng nhóm lương cho công trình đê, kè sông, kè biển. Sau khi xem
xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân
công được quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2015/TT-BXD
ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản
lý chi phí đầu tư xây dựng là:

a) Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân
công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

b) Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên
thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu
vùng do Chính phủ quy định.

c) Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của
công nhân xây dựng.

d) Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc
trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số khoản phải trả khác).

2. Các quy định và hướng dẫn trước ngày Thông tư số
01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng có hiệu lực áp dụng về xác định
đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng sẽ không còn hiệu hiệu
lực kể từ ngày 15/5/2015.

Với nội dung nêu tại mục 1 và mục 2 nêu trên thì những
công tác xây lắp thuộc công trình đê, kè sông, kè biển áp dụng nhóm tiền lương
theo quy định tại Phụ lục số 2 công bố kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày
20/3/2015 (nhóm tiền lương áp dụng nhóm II chỉ đối với những công tác không thuộc
nhóm I)

Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp & Phát
triển nông thôn căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu
tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở NN & PTNT tỉnh Nam Định;
– Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *