Tải Công văn 103/BXD-VP năm 2014 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 103/BXD-VP năm 2014 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 103/BXD-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 103/BXD-VP

[download]

Nội dung văn bản Công văn 103/BXD-VP năm 2014 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 103/BXD-VP
V/v Hướng dẫn xác định và
công bố chỉ số giá xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: UBND Tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 25/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng về soạn thảo Thông tư hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng
khi thực hiện Luật Xây dựng (Sửa đổi) và thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BXD
ngày 22/02/2011. Từ thực tế thực hiện Thông tư này thời gian qua, đề nghị quý
cơ quan có ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung vào một số nội dung sau:

1. Đối với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

2. Về nhóm, loại chỉ số giá xây dựng cần xác định và công bố làm cơ sở
lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Về nguyên tắc xác định, quản lý và công bố chỉ số giá xây dựng.

4. Đối với phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng gồm: thời điểm gốc,
thời điểm so sánh; các nội dung cụ thể làm cơ sở xác định chỉ số giá xây dựng.

5. Về trách nhiệm của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương và Chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện.

6. Những ý kiến khác.

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Xây dựng (Viện Kinh tế xây dựng số 20 Thể Giao,
phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trước ngày 15/5/2014
để triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– T.Trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
– Vụ KTXD;
– Lưu VP, Viện KTXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đỗ Đức Duy

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *