Tải Công văn 10/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 10/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 10/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 06/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 10/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 10/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số 10/BXD-KTXD
V/v: chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng
công trình

Hà Nội, ngày 06
tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục
Tài chính và quản lý đầu tư – Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 170-CV/CTC&QLĐT
ngày 5/12/2013 của Cục Tài chính và quản lý đầu tư – Văn phòng Trung ương Đảng
về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công
trình được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
công trình. Theo đó chi phí tư vấn giám sát thi công tính bằng tỷ lệ % theo quy
định nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán gói
thầu xây dựng được duyệt. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng căn cứ nội dung
hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Đối với
Hợp đồng số 01/2010-TH của gói thầu số 12 Tư vấn giám sát thi công xây dựng nhà
nghỉ 7 tầng – Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuần Châu, Quảng Ninh được ký kết giữa
các bên quy định: Bổ sung hợp đồng trường hợp bổ sung công việc ngoài phạm vi
quy định trong hợp đồng; khối lượng công việc phát sinh tăng, giảm so với hợp đồng
thì sử dụng hệ số được quy định trong hợp đồng đã ký (văn bản số
170-CV/CTC&QLĐT). Vì vậy khi thay đổi chi phí nhân công và máy thi công của
khối lượng công việc trong hợp đồng xây lắp thì không điều chỉnh giá hợp đồng
tư vấn giám sát gói thầu số 12.

Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình của
chủ đầu tư được quy định tại Điều 21 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP
ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (nay là
Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013). Trên cơ sở nội dung công việc về
giám sát chất lượng thi công của chủ đầu tư theo quy định, chủ đầu tư ký kết hợp
đồng tư vấn giám sát với nhà thầu tư vấn phù hợp với điều kiện năng lực và thẩm
quyền trách nhiệm. Trường hợp các bên không mô tả công việc cụ thể của tư vấn
giám sát như nêu tại văn bản số 170-CV/CTC&QLĐT thì các bên phải cùng nhau
trao đổi làm rõ nội dung của hợp đồng để thống nhất thực hiện.

Cục Tài chính và quản lý đầu tư căn cứ ý kiến nêu
trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *