Tải Công văn 09/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 09/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 09/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 05/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 09/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 09/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 09/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây
dựng

Hà Nội, ngày 05
tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Công
ty Than Hạ Long TKV – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1078/THL-QLDAKC
ngày 12/3/2015 của Công ty Than Hạ Long TKV – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp
Than khoáng sản Việt Nam đề nghị hướng
dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực
hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên
quan tương ứng với từng thời kỳ.

Theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày
07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, giá hợp đồng trọn
gói chỉ được điều chỉnh cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi
hợp đồng đã ký kết. Đối với trường hợp trong văn bản số 1078/THL-QLDAKC, các
bên cần làm rõ sự sai khác, mức độ sai khác của điều kiện địa chất thực tế thi
công và hồ sơ địa chất đã được chủ đầu tư cung cấp, đề cập trong hồ sơ hợp đồng
để xác định mức độ ảnh hưởng cũng như xác định khối lượng phát sinh của hợp
đồng; đồng thời các bên cần căn cứ vào các thỏa thuận khác trong hợp đồng để
thỏa thuận việc điều chỉnh giá hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được điều
chỉnh, việc điều chỉnh giá chỉ áp dụng đối với những khối lượng ngoài phạm vi
hợp đồng đã ký kết, không điều chỉnh giá đối với những khối lượng đã ký kết
trong hợp đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty
Than Hạ Long TKV – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đỗ Thái Lưu

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *