Tải Công văn 07/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 911/SXD-QLN của Sở xây dựng tỉnh Bắc Kạn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 07/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 911/SXD-QLN của Sở xây dựng tỉnh Bắc Kạn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 07/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 06/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 07/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 07/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 911/SXD-QLN của Sở xây dựng tỉnh Bắc Kạn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 911/SXD-QLN của Sở
Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Hà Nội, ngày
06 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 911/SXD-QLN
ghi ngày 23/12/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn xin ý kiến về việc thực hiện
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người
có công với cách mạng về nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định
số 22/2013/QĐ-TTg và Điều 3 của Thông tư số 09/2013/TT-BXD
ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
thì:

1. Đối với trường hợp thuộc đối tượng, đủ điều
kiện được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và đã được phê duyệt theo Đề
án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của tỉnh mà chết trong khi chờ
kinh phí triển khai thực hiện thì hộ gia đình người có công với cách mạng đó vẫn
được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg .

2. Đối với trường hợp đối tượng thuộc diện đang
rà soát, bổ sung theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của tỉnh
mà chết thì không được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thực
hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg để Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
– Lưu: VT, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *