Tải Công văn 06/BXD-HĐXD năm 2014 giải đáp vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 06/BXD-HĐXD năm 2014 giải đáp vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 06/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 24/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 06/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 06/BXD-HĐXD năm 2014 giải đáp vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/BXD-HĐXD
V/v giải đáp một số vướng mắc trong quá
trình đầu tư dự án.

Hà Nội, ngày 24
tháng 4 năm 2014

 

Kính
gửi:
Công ty cổ phần Sông Đà 2

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 230
CT/KT-TC ngày 25/03/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 2 về một số vướng mắc
trong quá trình đầu tư dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời
như sau:

1. Về việc lấy ý
kiến thiết kế cơ sở của dự án:

Căn cứ vào Phụ lục
I Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày 01/12/2009, dự án khu đô thị có hạng mục
hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư 1000 ¸ 1500 tỷ đồng được xếp vào dự án
nhóm A.

Căn cứ vào Điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009
của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực từ ngày
01/12/2009 và Điểm a Khoản 3 Điều 2 Thông tư 03/2009/TT-BXD
ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định
số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầy tư xây dựng
có hiệu lực từ ngày 11/5/2009, việc lấy ý kiến thiết kế cơ sở dự án nhóm A thuộc
thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.

2. Về việc thành lập Hội đồng nghiệm
thu cơ sở:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều
31 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng
công trình xây dựng, khi thực hiện dự án chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm
thu công trình xây dựng bao gồm: nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình
thi công xây dựng; nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình; công trình xây dựng
để đưa vào sử dụng. Đối với việc nghiệm thu giai đoạn chuyển bước thi công, chủ
đầu tư quyết định nghiệm thu giai đoạn thi công quan trọng bao gồm thời điểm
nghiệm thu, thành phần nghiệm thu, nội dung nghiệm thu cho phù hợp với điều kiện
đặc thù của dự án này.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu đô thị Hồ Xương Rồng sử dụng vốn là tiền sử dụng đất của dự án khu đô thị
(dự án BT) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt là phù hợp với
quy định của pháp luật. Chủ đầu tư cần phối hợp với Cơ quan nhà nước có thẩm
quyền của dự án là Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để thành lập Hội đồng
nghiệm thu cấp cơ sở nghiệm thu các giai đoạn phục vụ công tác chuyển giao, quản
lý và khai thác vận hành khi công trình hoàn thành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề
nghị Công ty cổ phần Sông Đà 2 nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Cao Lại Quang (để b/c);
– TT. Bùi Phạm Khánh (để b/c);
– Cục GĐ, HTKT;
– Lưu: VT, HĐXD (VHT-5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bùi Trung Dung

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *