Tải Công văn 06/BXD-GĐ năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 06/BXD-GĐ năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 06/BXD-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang
Ngày ban hành: 19/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 06/BXD-GĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 06/BXD-GĐ năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/BXD-GĐ
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số
15/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn.

Hà Nội, ngày
19 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Công thương Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5471/SCT-QLĐN
ngày 27/12/2013 của Sở Công thương Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình điện trên địa
bàn thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Căn cứ Điểm c Khoản 1
Điều 21 và Khoản 1 Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013
của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, công trình
Trạm biến áp không thuộc loại công trình công nghiệp được cơ quan quản
lý nhà nước về xây dựng thực hiện thẩm tra thiết kế và kiểm tra
công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đối với những công
trình Trạm biến áp có quy mô và công suất lớn, có ảnh hưởng tới an
toàn cộng đồng thì khuyến khích chủ đầu tư trình cơ quan quản lý
nhà nước thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công
trình vào sử dụng.

2. Về thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà
nước thực hiện việc thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm
thu đưa công trình vào sử dụng đã được quy định tại Điều
21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013, Điều 5 Thông
tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 (về thẩm tra thiết kế); Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013; Điều 24, Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013
(về kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở
Công thương Hà Nội nghiên cứu triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục QL HĐXD (để phối hợp)
– Lưu: VT; GĐ

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *