Tải Công văn 05/BXD-QLN năm 2014 đối tượng mua nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 05/BXD-QLN năm 2014 đối tượng mua nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 05/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 02/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 05/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 05/BXD-QLN năm 2014 đối tượng mua nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05/BXD-QLN
V/v đối tượng mua nhà ở xã hội dành cho người
có thu nhập thấp.

Hà Nội, ngày
02 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 2205/SXD-QLN ngày
05/12/2013 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng hỏi về điều kiện mua nhà ở xã hội
cho người thu nhập thấp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng được mua nhà ở xã hội dành cho
người có thu nhập thấp tại đô thị:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 14
Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết
và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở, các đối tượng thuộc
diện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội phải có mức thu nhập bình
quân hàng tháng không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập thường
xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân
thì mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng và giảm trừ cho mỗi
người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng.

2. Về điều kiện được mua nhà ở xã hội dành cho
người có thu nhập thấp tại đô thị:

Ngày 20/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (có hiệu lực thi hành từ
ngày 10/01/2014). Theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 14
Nghị định số 188/2013/NĐ-CP, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội
tại các dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài
ngân sách phải đáp ứng các điều kiện:

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có
nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 8
m2 sàn/người hoặc là nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát mà chưa được Nhà nước hỗ trợ
nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức.

– Trường hợp mua nhà ở thì phải có hộ khẩu thường
trú hoặc có đăng ký tạm trú nhưng phải đóng bảo hiểm xã hội từ 01 (một) năm trở
lên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án phát triển nhà ở xã hội.

3. Như vậy, các nội dung kiến nghị về đối tượng
và điều kiện được mua nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô
thị của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng đã được nghiên cứu, quy định trong Nghị
định số 188/2013/NĐ-CP .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về các quy định
liên quan đến đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội dành cho người có
thu nhập tại khu vực đô thị, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng căn cứ, thực
hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
– Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *