Tải Công văn 05/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 05/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 05/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 10/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 05/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 05/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 05/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 10
tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng
Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 820/TKDK-TMHĐ ngày
02/6/2015 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (Tổng Công ty) đề nghị hướng
dẫn hoạt động xây dựng liên quan đến việc đơn vị tư vấn quản lý dự án tham gia
công tác tư vấn thiết kế bản vẽ thi công. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

1. Việc quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu
tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu (dưới đây viết tắt là Nghị định 63/2014/NĐ-CP) chỉ điều chỉnh mối quan
hệ giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với các nhà thầu và mối quan hệ của các nhà thầu
cùng tham gia một gói thầu; không điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ đầu tư với
nhà thầu phụ hoặc nhà thầu chính với nhà thầu phụ.

2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2
Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc
nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu
tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập
hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Căn cứ giải trình của Tổng Công ty thì việc Tổng
Công ty liên danh với nhà thầu khác để thực hiện tư vấn quản lý dự án, đồng thời
làm thầu phụ thực hiện tư vấn thiết kế bản vẽ thi công cho nhà thầu chính đối với
Dự án đó là phù hợp với các quy định nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng
Công ty nghiên cứu, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HĐXD (PHV).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bùi Trung Dung

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *