Tải Công văn 02/BXD-KTXD năm 2015 về giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 02/BXD-KTXD năm 2015 về giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 02/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 14/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 02/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 02/BXD-KTXD năm 2015 về giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/BXD-KTXD
V/v Giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy
hoạch

Hà Nội, ngày 14
tháng 01 năm 2015

 

Kính
gửi:
Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản
số 4197/SQHKT-QLDA ngày 05/12/2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ
Chí Minh về giá thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch. Sau khi nghiên cứu,
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số
01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi
phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, thì mức chi phí thuê tư vấn nước
ngoài thực hiện toàn bộ công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch không vượt
quá 3,5 lần mức chi phí tính theo Thông tư này. Trường hợp công việc quy hoạch
xây dựng và quy hoạch đô thị có đặc thù riêng, nếu chi phí xác định theo Thông
tư số 01/2013/TT-BXD không phù hợp thì lập dự toán để xác định chi phí.

Vì vậy, đối với công tác lập đồ
án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Công viên Sài Gòn Safari và quy hoạch chi
tiết tỉ lệ 1/500 Quảng trường và Công viên bờ sông tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
(Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), do trong văn bản số 4197/SQHKT-QLDA không nêu
rõ được tính đặc thù riêng của các đồ án này nên chưa có cơ sở để thực hiện
việc lập dự toán để xác định chi phí như quy định tại Thông tư số
01/2013/TT-BXD nói trên.

Trường hợp Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận các cơ sở về tính đặc thù riêng
trong việc lập các đồ án quy hoạch nói trên, thì tiếp tục đàm phán hợp đồng
thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch nhằm đảm bảo tính chính xác và tiết
kiệm chi phí. Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp
cùng các Sở chuyên ngành có liên quan xem xét, thẩm định mức giá thuê tư vấn
nước ngoài lập đồ án và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Căn cứ ý kiến
nêu trên, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo
quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(L6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đỗ Thái Lưu

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *