Tải Công văn 02/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời văn bản 15/BDA-KTTH của Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 02/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời văn bản 15/BDA-KTTH của Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 02/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 24/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 02/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 02/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời văn bản 15/BDA-KTTH của Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời văn bản số 15/BDA-KTTH của Ban
quản lý dự án công trình xây dựng NN&PTNT tỉnh Phú Thọ.

Hà Nội, ngày
24 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Ban
quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú
Thọ.

Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ có văn bản số 15/BDA-KTTH ngày 14/01/2014
đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác điều chỉnh, bổ sung dự án. Sau khi
nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc lập dự án đầu tư xây dựng mà chưa đề cập
đến các nội dung về tái định cư, phương án di chuyển các công trình điện, nước
hiện có trong phạm vi thi công các công trình thuộc dự án…là chưa phù hợp với
quy định về quản lý đầu tư xây dựng, chưa xem xét đầy đủ các yếu tố đảm bảo
tính khả thi của dự án về nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải phóng mặt bằng.

2. Ban quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo cấp
có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc tạm dừng thực hiện dự
án để tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại phương án tuyến công trình và có phương
án xử lý các nội dung còn thiếu, chưa đề cập đến trong dự án nêu trên.

3. Dự án đầu tư xây dựng các công trình theo tuyến
nêu trên phải được khảo sát, nghiên cứu đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ
về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trình cấp có thẩm quyết quyết định đầu tư để
tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 11 Nghị định
số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ trước khi phê duyệt dự án.

Đề nghị Ban quản lý dự án công trình xây dựng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Sở NN&TPNT tỉnh Phú Thọ;
– Lưu: VT, KTXD, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HĐXD

Bùi Trung Dung

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *