Tải Circular No. 78/2015/TT-BTNMT dated December 31, 2015, amendments to the Circulars with respect to regulations on submitting copies of documents in administrative procedures – Word, PDF [Download]

Circular No. 78/2015/TT-BTNMT dated December 31, 2015, amendments to the Circulars with respect to regulations on submitting copies of documents in administrative procedures

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 78/2015/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 78/2015/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Circular No. 78/2015/TT-BTNMT dated December 31, 2015, amendments to the Circulars with respect to regulations on submitting copies of documents in administrative procedures

B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 78/2015/TT-BTNMT


Nội, ngày
31
tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ, VĂN BẢN KHI THỰC HIỆN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Tài nguyên v
à
Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP
ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản
sao từ bản ch
í
nh, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp
chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ
Tài ng
u
yên và Môi trường
liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành
ch
í
nh.

Điều 1. Sửa đổi,
bổ sung điểm c và điểm d khoản 2 mục III Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25
tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp
giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

“c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có
chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức
nộp hồ sơ trực tiếp) các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ
thuật hoặc cá nhân;

d) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có
chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức
nộp hồ sơ trực tiếp) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất của
công trình;”.

Điều 2. Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm
là các chất độc hại, chất lây nhiễm

1. Sửa đổi, bổ
sung
điểm c và điểm d khoản 1 Điều 13
như sau:

“c) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có
chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức
nộp hồ sơ trực tiếp) Giấy phép điều khiển phương tiện còn hiệu lực của người điều
khiển phương tiện vận chuyển, Giấy đăng ký phương tiện vận chuyển, Giấy chứng
nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển
do cơ quan có thẩm quyền cấp;

d) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có
chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức
nộp hồ sơ trực tiếp) Giấy chứng nhận cần thiết còn hiệu lực của người điều khiển
phương tiện vận chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm theo quy định tại Khoản 2
Điều 10 Thông tư này;”.

2. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 15 như
sau:

“c) Bản sao Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.”.

3. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 16 như
sau:

“c) Bản sao Giấy phép vận chuyển hàng
nguy hiểm.”.

Điều 3. Sửa đổi,
bổ sung một số khoản của
Điều 9
Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, cấp thư xác
nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị
định thư Kyoto

1. Sửa đổi, bổ
sung
khoản 3 như sau:

“3. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có
chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức
nộp hồ sơ trực tiếp) văn bản nhận xét của các bên liên quan trực tiếp chịu tác động
từ các hoạt động của dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm Thông tư này.”.

2. Sửa đổi, bổ
sung
khoản 4 như sau:

“4. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có
chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức
nộp hồ sơ trực tiếp) Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
hoặc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cùng Báo cáo đánh giá tác động
môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.”.

3. Sửa đổi, bổ
sung
khoản 6 như sau:

“6. Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có
chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức
nộp hồ sơ trực tiếp) các loại giấy phép và văn bản cần thiết có liên quan đến
hoạt động chuyên môn của dự án theo quy định hiện hành.”.

Điều 4. Hiệu lực
và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày
15 tháng 02 năm 2016.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường các t
nh, thành phố trực thuộc Trung
ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi
hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có
vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài
nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Bộ TNMT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ;
– Bộ Tư pháp: Cục Kiểm tra
VBQPPL, Cục KSTTHC;
– Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở TNMT các t
nh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Công báo;
Cổng thông tin đin tử Chính phủ;
– Cng
thông tin điện t
Bộ TNMT;
– Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *