Tải Circular No. 03/2016/TT-BTNMT dated March 10, 2016 promulgation of National technical regulation on environment – Word, PDF [Download]

Circular No. 03/2016/TT-BTNMT dated March 10, 2016
promulgation of National technical regulation on environment

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 03/2016/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 10/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 03/2016/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Circular No. 03/2016/TT-BTNMT dated March 10, 2016
promulgation of National technical regulation on environment

BỘ TÀI
NGUYÊN V
À MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/2016/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG

BAN
HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ
thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng
6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s
127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định s
21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ c
u tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng
cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành Thông tư ban hành Quy chu
n kỹ thuật quốc gia về
môi trường.

Điều 1. Ban
hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường:
QCVN61-MT: 2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn
sinh hoạt.

Điều 2. Thông
tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Điều 3. Tổng
Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư
này./.

 

 

Nơi nhận:
Văn phòng
Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng
Quốc hội;

Văn phòng
Chủ tịch nước;

Văn phòng
Chính phủ;

Tòa án nhân dân
tối cao;

Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao;

Các Bộ, cơ
quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Cơ quan
trung ương của các đoàn th
;
HĐND, UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Sở Tài
nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực
thuộc TW;
Cục Kiểm tra
văn bản (Bộ Tư pháp);

Công báo;
Cổng TTĐT của Chính phủ;

Các đơn vị
thuộc Bộ TN&MT,

Cổng TTĐT
của Bộ TN&MT;

Lưu: VT,
TCMT, KHCN, PC
,
NA (230)

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn
Minh Quang

 

QCVN 61-MT:2016/BTNMT

QUY
CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

National
Technical Regulation on Domestic Solid Waste Incinerator

Lời nói đầu

QCVN 61-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với lò đốt chất
thải rắn sinh hoạt biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ
Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ th
m định và được ban
hành theo Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường.

 

QUY CHUẨN KỸ
THUẬT QUỐC GIA VỀ LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

National
Technical Regulation on Domestic Solid
Waste
Incinerator

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi Điều
chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu
cầu kỹ thuật đối với lò đốt ch
t thải rắn sinh hoạt và giá trị tối đa cho phép của các
thông số ô nhi
m trong khí
thải lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

1.2. Đối tượng áp
dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá
nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh (phân phối), sử dụng lò đốt chất thải rắn
sinh hoạt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ quan quản
lý nhà nước về môi trường và các tổ chức, cá nhân liên quan.

1.3. Giải thích
thuật ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới
đây được hiểu như sau:

1.3.1. Chất thải rắn
sinh hoạt

(còn gọi là rác sinh hoạt, sau đây viết tắt là CTRSH) là chất thải rắn phát
sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.

1.3.2. Lò đốt CTRSH là hệ thống
thiết bị xử lý CTRSH bằng phương pháp đốt kèm theo hệ thống xử lý khí thải.

1.3.3. Vùng đốt (hoặc buồng đốt)
là các khu vực sử dụng nhiệt để đốt CTRSH, gồm có:

a) Vùng đốt sơ cấp là vùng đốt
chuyển hóa CTRSH thành thể khí và thể rắn (tro xỉ, bụi);

b) Vùng đốt thứ
cấp

là vùng đốt các thành phần của dòng khí thoát ra từ vùng đốt sơ cấp.

1.3.4. Thời gian lưu
cháy

là thời gian dòng khí lưu chuyển từ Điểm vào đến Điểm ra của vùng đốt thứ cấp ở
Điều kiện nhiệt độ quy định tại Bảng 1 của Quy chuẩn này.

1.3.5. Khí thải là hỗn hợp các
thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ lò đốt CTRSH.

1.3.6. Tro xỉ là chất rắn
còn lại sau khi đốt CTRSH trong lò đốt CTRSH.

1.3.7. Công suất lò
đốt CTRSH

là khả năng xử lý của lò đốt CTRSH, được tính bằng khối lượng tối đa CTRSH mà
lò đốt CTRSH đốt được trong một giờ (kg/h).

1.3.8. Mét khối khí
thải chuẩn (Nm3)
là mét khối khí thải ở nhiệt độ 25 oC và áp suất
tuyệt đối 760 mm thủy ngân.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu kỹ
thuật cơ bản đối với lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

2.1.1. Lò đốt CTRSH
phải có quy trình hoạt động theo nguyên lý đốt nhiều cấp, bảo đảm có vùng đốt
sơ cấp và thứ cấp. Thể tích các vùng đốt, công suất và thời gian lưu cháy của
lò đốt CTRSH được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quy chuẩn này.

2.1.2. Có biện pháp
hạn chế khí thải thoát ra ngoài môi trường qua cửa nạp CTRSH.

2.1.3. ng khói của
lò đốt CTRSH phải bảo đảm như sau:

a) Chiều cao ống
khói được tính toán bảo đảm yêu cầu về chất lượng môi trường không khí xung
quanh khi phát tán vào môi trường, nhưng không được thấp hơn 20 (hai mươi) m
tính từ mặt đất. Trường hợp trong phạm vi 40 (bốn mươi) m tính từ chân ống khói
có vật cản cố định ảnh hưởng đến quá trình phát tán khí thải thì ống khói phải
cao hơn tối thiểu 03 (ba) m so với Điểm cao nhất của vật cản;

b) Ống khói phải
có Điểm (cửa) lấy mẫu khí thải với đường kính hoặc độ rộng mỗi chiều từ 90
(chín mươi) mm đến 110 (một trăm mười) mm, có nắp đậy để Điều chỉnh độ mở rộng,
kèm theo sàn thao tác bảo đảm an toàn, thuận lợi khi tiếp cận và lấy mẫu. Điểm
lấy mẫu phải nằm trong Khoảng giữa hai vị trí sau:

Cận dưới:
Phía trên Điểm cao nhất của mối nối giữa ống dẫn từ hệ thống xử lý khí thải với
ống khói một Khoảng cách ít nhất 08 (tám) lần đường kính trong lớn nhất của ống
khói;

Cận trên:
Phía dưới miệng ống khói một Khoảng cách ít nhất 02 (hai) lần đường kính trong
lớn nhất của ống khói tính từ miệng ống khói.

2.1.4. Trong quá trình
hoạt động bình thường, các thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt CTRSH phải đáp ứng
các quy định tại Bảng 1 của Quy chuẩn này.

Bảng 1. Các
thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị yêu
cầu

1

Công suất của lò đốt CTRSH(1)

kg/h

300

2

Nhiệt độ vùng đốt sơ cấp(2)

oC

400

3

Nhiệt độ vùng đốt thứ cấp

oC

950

4

Thời gian lưu cháy

s

2

5

Nhiệt độ khí thải (đo tại Điểm lấy mẫu)

oC

£ 180

6

Lượng oxy dư (đo tại Điểm lấy mẫu)

%

6 15

7

Nhiệt độ bên ngoài vỏ lò đốt CTRSH
(hoặc lớp chắn cách ly nhiệt)

oC

£ 60

8

Khả năng hoạt động liên tục (mà vẫn
bảo đảm về độ bền cơ khí và các thông số kỹ thuật)(3)

h

72

Chú thích:

(1) Công suất
300 (ba trăm) kg/h tương đương thể tích tối thiểu của vùng đốt sơ cấp là 2,4
(hai phẩy bốn) m3.

(2) Trường hợp
đặc thù (như đốt nhiệt phân yếm khí) thì vùng đốt sơ cấp có thể vận hành ở
nhiệt độ thấp hơn 400 (bốn trăm) oC với Điều kiện vận hành thử
nghiệm đạt yêu cầu tại Mục 2.2 Quy chuẩn này và được sự chấp thuận của cơ
quan có thẩm quyền xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử
lý CTRSH.

(3) Việc đánh
giá thông số này chỉ áp dụng trong quá trình kiểm tra, xác nhận bảo đảm yêu cầu
bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý CTRSH.

2.1.5. Không được trộn không khí bên
ngoài vào để pha loãng khí thải kể từ Điểm ra của vùng đốt thứ cấp đến vị trí
có độ cao 02 (hai) m phía trên Điểm lấy mẫu khí thải.

2.1.6. Lò đốt phải
có hệ thống xử lý khí thải với quy trình hoạt động bao gồm các công đoạn chính
sau:

a) Giải nhiệt (hạ nhanh nhiệt độ);

b) Xử lý bụi;

c) Xử lý các
thành phần độc hại trong khí thải.

Các công đoạn nêu trên được thực hiện
riêng trong từng thiết bị hoặc kết hợp đ
ng thời chung thiết bị.

2.1.7. Trường hợp lò
đốt CTRSH có Khoảng cách từ cửa nạp chất thải đến Điểm xa nhất của vùng đốt sơ
cấp lớn hơn 02 (hai) m thì phải lắp đặt thiết bị cơ khí hóa cho việc nạp, đảo
trộn CTRSH trong vùng đốt sơ cấp (trừ trường hợp công nghệ đặc thù không yêu cầu
đảo trộn như khí hóa) và hệ thống cơ khí hóa để lấy tro xỉ.

2.1.8. Lò đốt CTRSH
phải có van xả tắt (by-pass) để xả khí thải trực tiếp ra ống khói mà không qua
hệ thống xử lý khí thải khi có sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải. Van xả tắt
phải có cần Điều khiển bằng tay hoặc tự động ở độ cao vừa với người đứng, bảo đảm
thao tác thuận lợi, kịp thời khi có sự cố mà không phải trèo lên lò đốt CTRSH.
Phải ngừng nạp CTRSH ngay sau khi sử dụng van xả tắt.

2.2. Giá trị tối
đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn sinh h
oạt

Trong quá trình hoạt động bình thường,
giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt CTRSH được
tính theo công thức sau:

Cmax
= C

x Kv

Trong đó:

Cmax
là giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm;

C là nồng độ
của các thông số ô nhiễm được quy định tại Bảng 2 của Quy chuẩn này;

Kv
là hệ số vùng, khu vực được quy định tại Bảng 3 của Quy chuẩn này.

Bảng 2. Nồng
độ (C) của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt
chất thải rắn
sinh hoạt

TT

Thông số ô
nhiễm

Đơn vị

Nồng độ (C)

1

Bụi tổng

mg/Nm3

100

2

Axit Clohydric, HCl

mg/Nm3

50

3

Cacbon monoxyt, CO

mg/Nm3

250

4

Lưu huỳnh dioxyt, SO2

mg/Nm3

250

5

Nitơ oxyt, NOx (tính theo
N
O2)

mg/Nm3

500

6

Thủy ngân và hợp chất tính theo thủy
ngân, Hg

mg/Nm3

0,2

7

Cadimi và hợp chất tính theo Cadimi,
Cd

mg/Nm3

0,16

8

Chì và hợp chất tính theo chì, Pb

mg/Nm3

1,2

9

Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF

ngTEQ/Nm3

0,6

Hàm lượng
ôxy tham chiếu trong khí thải là 12%.

Bảng 3. Hệ số
vùng, khu vực Kv

Phân vùng,
khu vực

Hệ số Kv

Vùng 1

Nội thành đô thị loại đặc biệt(1)
và đô thị loại
I(1); rừng đặc
dụng
(2); Cơ sở đặt
lò đốt CTRSH có Khoảng cách đến ranh giới các khu vực này dưới 02 (hai) km.

0,6

Vùng 2

Nội thành, nội thị đô thị loại II,
III, IV(1); vùng ngoại thành đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I
có Khoảng cách đến ranh giới nội thành lớn hơn hoặc bằng 02 (hai) km; Cơ sở đặt
lò đốt CTRSH có Khoảng cách đến ranh giới các khu vực này dưới 02 (hai) km.

0,8

Vùng 3

Khu công nghiệp; đô thị loại V(1);
vùng ngoại thành, ngoại thị đô thị loại II, III, IV có Khoảng cách đến ranh
giới nội thành, nội thị lớn hơn hoặc bằng 02 (hai) km; Cơ sở đặt lò đốt CTRSH
có Khoảng cách đến ranh giới các khu v
c này dưới 02 (hai) km (3).

1,0

Vùng 4

Nông thôn

1,2

Vùng 5

Nông thôn miền núi

1,4

Chú thích:

(1) Đô thị được
xác định theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm
2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.

(2) Rừng đặc dụng
xác định theo Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 14 tháng 12 năm 2004 gồm:
vườn quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng nghiên
cứu, thực nghiệm khoa học.

(3) Trường hợp
nguồn phát thải có Khoảng cách đến 02 (hai) vùng trở lên nhỏ hơn 02 (hai) km
thì áp dụng hệ số vùng, khu vực Kv đối với vùng có hệ số nhỏ nhất.

3. QUY ĐỊNH VỀ
VẬN HÀNH VÀ GIÁM SÁT

3.1. Vận hành lò đốt
chất thải rắn sinh hoạt

3.1.1. Phải xây dựng
và thực hiện quy trình vận hành an toàn lò đốt CTRSH, trong đó lưu ý các nội
dung sau:

a) Quy trình khởi
động lò đốt CTRSH phải theo trình tự như sau (trừ những trường hợp lò đ
t CTRSH có
quy trình hoạt động đặc biệt do nhà sản xuất quy định và được xem xét, chấp thuận
bởi cơ quan xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý
CTRSH):

Bước 1: Khởi động hệ
thống xử


khí thải;

Bước 2: Khởi động và
sấy nóng

tất
cả các vùng

đốt;

Bước 3: Chính
thức nạp CTRSH vào lò đốt CTRSH.

b) Quy trình kết
thúc hoạt động lò đốt CTRSH phải được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Ngừng nạp
CTRSH;

Bước 2: Ngừng hệ thống
xử lý

khí
thải khi

nhiệt độ vùng đốt sơ cấp xuống
dưới 200 (hai trăm) oC.

3.1.2. CTRSH phải được
kiểm soát trước khi được nạp vào lò đốt CTRSH để không ảnh hưởng đến việc vận
hành bình thường của lò đốt CTRSH; không đưa vào lò đốt CTRSH: chất thải có
nguy cơ gây nổ; chất thải có tính ăn mòn; hóa chất và bao bì hóa chất bảo vệ thực
vật; chất thải có chứa thủy ngân, chì, cadimi vượt ngưỡng chất thải nguy hại.

3.1.3. Có biện pháp kỹ
thuật để lấy tro xỉ ra khỏi vùng đốt sơ cấp trong quá trình vận hành một cách
thuận lợi để bảo đảm lò đốt CTRSH hoạt động liên tục, không gián đoạn.

3.1.4. Phải lập nhật
ký vận hành lò đốt CTRSH, trong đó ghi rõ số lượng, thời gian vận hành và tên
người vận hành, nhiệt độ tại các vị trí có lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ.

3.2. Giám sát lò đốt
chất thải rắn sinh ho
t

3.2.1. Lò đốt CTRSH
phải lắp thiết bị đo, hiển thị nhiệt độ trong các vùng đốt. Đối với lò đốt có
công suất lớn hơn hoặc bằng 500kg/h phải lắp thiết bị đo, hiển thị nhiệt độ
dòng khí thải ngay sau bộ phận giải nhiệt.

3.2.2. Việc giám sát
môi trường định kỳ đối với lò đốt CTRSH phải được thực hiện theo quy định hiện
hành và yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường.

4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

4.1. Phương pháp lấy
mẫu và xác định giá trị các thông số được thực hiện theo các tiêu chuẩn trong Bảng
4 dưới đây.

Bảng 4.
Phương pháp lấy mẫu và xác định

TT

Thông số

Phương pháp
phân tích, số hiệu tiêu chuẩn

1

Bụi tổng

– TCVN 5977: 2009 Sự phát thải của
nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công.

EPA 5
(Determination of particulate matter emissions from stationary sources) – Xác
định bụi tổng trong khí thải từ nguồn cố định.

2

Axit Clohydric, HCl

TCVN 7244:
2003 Lò đốt chất thải y tế – Phương pháp xác định nồng độ axit clohydric (HC
l) trong khí
thải.

EPA 26
(Determination of axit clohydric emissions from stationary sources) – Xác định
axit clohydric trong khí thải từ nguồn cố định.

3

Cacbon monoxyt, CO

TCVN 7242:
2003 Lò đốt chất thải y tế – Phương pháp xác định nồng độ cacbon monoxit (CO)
trong khí thải.

EPA 10
(Determination of cacbon monoxit emissions from stationary sources) – Xác định
cacbon monoxit trong khí thải từ nguồn cố định.

4

Lưu huỳnh dioxyt, SO2

TCVN 6750:
2005 Sự phát thải của nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh
điôxit – Phương pháp sắc ký khí ion.

EPA 6
(Determination of sul
fur dioxide
emissions from stationary sources) – Xác định lưu huỳnh điôxit trong khí thải
từ nguồn cố định.

TCVN 5976:
1995 Khí thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh điôxit
(S
O2) – Đặc
tính của các phương pháp đo tự động.

5

Nitơ oxyt, NOx (tính theo
N
O2)

TCVN 7172:
2002 Sự phát thải của nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng nitơ ôxit –
Phương pháp trắc quang dùng naphtyletylendiamin.

EPA 7
(Determination of nitrogen oxide emissions from stationary sources) – Xác định
nitơ ôxit trong khí thải từ nguồn cố định.

6

Thủy ngân và hợp chất tính theo thủy
ngân,

Hg

TCVN
7557-2: 2005 Lò đốt chất thải rắn y tế – Phương pháp xác định kim loại nặng
trong khí thải. Phần 2: Phương pháp xác định nồng độ thủy ngân bằng phương
pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hóa hơi lạnh.

TCVN
7557-1: 2005 Lò đốt chất thải rắn y tế – Phương pháp xác định kim loại nặng
trong khí thải. Phần 3: Phương pháp xác định nồng độ Cadimi và chì bằng quang
phổ hấp thụ ngọn lửa và không ngọn lửa.

EPA 29
(Determination of metals emissions from stationary sources) – Xác định kim loại
trong khí thải từ nguồn cố định.

EPA 12
(Determination of inorganic lead emissions from stationar
y sources) –
Xác định chì vô cơ trong khí thải từ nguồn cố định.

7

Cadimi và hợp chất tính theo Cadimi,
Cd

8

Chì và hợp chất tính theo chì, Pb

9

Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF

TCVN
5756-1: 2005 Lò đốt chất thải rắn y tế – Xác định nồng độ khối lượng
PCDD/PCDF – Phần 1: Lấy mẫu.

TCVN
5756-2: 2005 Lò đốt chất thải rắn y tế – Xác định nồng độ khối lượng
PCDD/PCDF – Phần 2: Chiết và làm sạch.

TCVN
5756-1: 2005 Lò đốt chất thải rắn y tế – Xác định nồng độ khối lượng
PCDD/PCDF – Phần 3: Định tính và định lượng.

4.2. Chấp nhận các phương pháp phân
tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác
tương đương hoặc cao hơn so với các tiêu chuẩn viện dẫn ở Mục 4.1.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Lò đốt CTRSH
đã chính thức hoạt động trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực được tạm thời miễn
áp dụng quy định tại Mục 2.2 trong thời gian 06 (sáu) tháng và các quy định
khác tại Quy chuẩn này với thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu
lực.

5.2. Trong thời
gian chưa có Quy chuẩn riêng, lò đốt CTRSH mới với công nghệ tiên tiến hơn (ví
dụ như lò đốt plasma) được miễn áp dụng một số quy định (trừ Mục 2.2) tại Quy
chuẩn này nếu được xem xét, chấp thuận trong quá trình thẩm định công nghệ, phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được xác nhận bảo
đảm yêu cầu bảo
vệ môi trường đối với cơ sở xử lý CTRSH theo quy định của pháp luật.

5.3. Cơ quan quản
lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện Quy chuẩn này.

5.4. Trường hợp
các quy định viện dẫn tại Quy chuẩn này sửa đổi, b
sung hoặc
thay thế thì áp dụng theo quy định mới./.

 

PHỤ
LỤC

CÁCH TÍNH MỘT SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN
SINH HOẠT

(Kèm
theo QCVN 61-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
lò đốt chất
thải rắn sinh hoạt)

1. Cách tính thể
tích của vùng đốt sơ cấp

Thể tích của vùng đốt sơ cấp được tính
theo công thức:

Hoặc:

0,040
x Ctk ≥ Vsc ≥ 0,014 x Ctk

Trong đó:

Vsc:
Thể tích của vùng đốt sơ cấp (m3);

Ctk:
Công suất thiết kế của lò đốt CTRSH (kg/h);

Q: Nhiệt trị
(thấp) của CTRSH (kcal/kg) (CTRSH sau khi phân loại
có độ ẩm 30%
có nhiệt trị trong Khoảng từ 1.200kcal/kg đến 1.700kcal/kg);

q: Mật độ nhiệt
thể tích vùng đốt (kcal/m3h) (đối với lò đốt CTRSH vận hành liên tục
thì giá trị mật độ nhiệt thể tích vùng đốt trong Khoảng t
80.000
kcal/m3h đến 15
0.000 kcal/m3h).

2. Cách tính thể
tích của vùng đốt thứ cấp

Thể tích của vùng đốt thứ cấp được
tính theo công thức:

Vtc = ttk x Q

Trong đó:

Vtc:
Thể tích của vùng đốt thứ cấp (m3);

ttk:
Thời gian lưu cháy thiết kế (
2 s);

Q: Lưu lượng
của dòng khí chuyển động trong vùng đốt thứ cấp (m3/s).

3. Cách tính
công suất thực tế của lò đốt chất thải rắn sinh
hoạt

Công suất thực tế của một lò đốt CTRSH
có thể khác với công suất thiết kế và thay đổi tùy theo tính chất của loại chất
thải được nạp vào lò đốt CTRSH. Công suất thực tế được tính theo các cách dưới
đây:

3.1. Công thức
tính toán khi biết nhiệt trị của chất thải rắn sinh
hoạt

Công suất thực tế (S) của lò đốt CTRSH
khi biết nhiệt trị của chất thải được tính theo công thức sau:

Trong đó:

S: Công suất
thực tế của lò đốt CTRSH (kg/h);

Vsc:
Thể tích của vùng đốt sơ cấp (m3);

q: Mật độ nhiệt
thể tích vùng đốt (kcal/m3h);

Q: Nhiệt trị
(thấp) của từng loại chất thải trên thực tế (kcal/kg).

3.2. Cách tính căn
cứ vào thực tế hoạt động của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Giám sát và Điều chỉnh tải lượng nạp
CTRSH vào lò đốt CTRSH cho đến khi lò đốt CTRSH vận hành ổn định, tuân thủ các
thông số quy định tại Bảng 1, Bảng 2 của Quy chuẩn này và CTRSH được đốt hoàn
toàn trong lò đốt CTRSH trong một thời gian nhất định (ví dụ 24 giờ) đủ để bảo
đảm kết quả tin cậy.

4. Cách tính thời
gian lưu cháy thực tế

Trường hợp không có phương pháp đo
chính xác như đo thời gian di chuyển của vật liệu (hạt) chỉ thị trong vùng đốt
thứ cấp, thời gian lưu cháy thực tế của lò đốt CTRSH được tính theo công thức
sau:

Trong đó:

t: Thời gian lưu cháy thực tế (s);

Vtc:
Thể tích của vùng đốt thứ cấp đo trên thực tế (m3);

Q: Lưu lượng
của dòng khí chuyển động trong vùng đốt thứ cấp (m3/s). Lưu lượng Q
có thể được tính toán ngoại suy dựa trên lưu lượng của dòng khí thải đo tại Điểm
lấy mẫu trên ống khói hoặc căn cứ vào lưu lượng của quạt hút sau vùng đốt thứ cấp.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *