Tải Chỉ thị 10/2006/CT-BXD về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của các trường thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2005 – 2010 do bộ xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Chỉ thị 10/2006/CT-BXD về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của các trường thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2005 – 2010 do bộ xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 10/2006/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 20/07/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/07/2006,  Bộ xây dựng ban hành Chỉ thị 10/2006/CT-BXD về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của các trường thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2005 – 2010.

Các trường tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo chuyển biến thực chất về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của trường, đảm bảo đến năm 2010 đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đạt yêu cầu chất lượng, cụ thể là:

– Tổ chức điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo của trường để làm cơ sở quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo của trường.

– Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo:

+ Tuyển chọn giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của Ngành Xây dựng trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Quy định các cơ chế, chính sách cụ thể để tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, có phẩm chất tốt và thu hút những cán bộ trong Ngành có trình độ đại học, sau đại học, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về lĩnh vực Xây dựng, có nguyện vọng trở thành nhà giáo để tiếp tục đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm nhằm bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường;

+ Quy định cơ chế, chính sách cụ thể để gắn công tác đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn hoạt động của các trường đại học, cao đẳng với các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Ngành Xây dựng;

+ Đối với các trường trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề chú trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng chuẩn cho các nhà giáo cả về lý thuyết và kỹ năng thực hành;

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ thanh tra giáo dục của trường; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

– Kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy:

+ Rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên không đáp ứng yêu cầu bằng những giải pháp: đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bố trí công việc khác phù hợp với năng lực;

+ Rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn đối với cá nhân (ở từng vị trí), đối với các phòng, ban, khoa, bộ môn trong trường để tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị;

+ Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên, công tác quản lý đào tạo của các phòng ban chức năng liên quan.

Từ khóa:
Chỉ thị 10/2006/CT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Chỉ thị 10/2006/CT-BXD về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của các trường thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2005 – 2010 do bộ xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *