Tải Chỉ thị 08/2006/CT-BXD về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế cơ quan Bộ và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Chỉ thị 08/2006/CT-BXD về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế cơ quan Bộ và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 08/2006/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 04/05/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/05/2006, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 08/2006/CT-BXD về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế cơ quan Bộ và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị:

1. Phổ biến, quán triệt sâu sắc Nghị định 122/2004/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT/BTP-BNV chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch củng cố, kiện toàn, tăng cường công tác pháp chế của cơ quan Bộ và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tế và các quy định của Chính phủ.

2. Vụ Pháp chế rà soát đánh giá tình hình thực tế của Vụ về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức và các điều kiện khác theo quy định của Nghị định 122/2004/NĐ-CP báo cáo Bộ trưởng trong Quý II năm 2006, đề xuất biện pháp kiện toàn tổ chức biên chế của Vụ đảm bảo đủ điều kiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP.

3. Cục Quản lý nhà, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức một bộ phận chuyên trách làm công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định 122/2004/NĐ-CP, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc và biên chế của đơn vị để lựa chọn mô hình tổ chức pháp chế cho phù hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định trong Quý II/2006. Chức danh, tiêu chuẩn của cán bộ làm công tác pháp chế tại Cục thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định 122/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 01/2005/TTLT/BTP-BNV.

Từ khóa:
Chỉ thị 08/2006/CT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Chỉ thị 08/2006/CT-BXD về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế cơ quan Bộ và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *