Tải Chỉ thị 05/2005/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2005 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Chỉ thị 05/2005/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2005 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 05/2005/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 20/06/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/06/2005, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 05/2005/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2005 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

VỀ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ.  

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khoá IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức quán triệt Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29/4/2004 và Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ và Thông tư hướng dẫn thực hiện số 171/2004/TT-BQP ngày 15/12/2004 của Bộ Quốc phòng.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương thực hiện công tác tổ chức, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên, tuyển quân và tham gia xây dựng lực lượng vũ trang địa phương; thực hiện công tác phòng thủ dân sự và sẵn sàng thực hiện động viên công nghiệp, huy động các nguồn lực của đơn vị để phục vụ công tác quốc phòng theo yêu cầu; coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên của đơn vị.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của dân quân tự vệ, nhất là trong việc phối hợp với Công an theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; tăng cường luyện tập phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ và xử trí tốt khi có tình huống xảy ra.

4. Nắm vững và làm tốt công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên của đơn vị; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ chủ chốt các đơn vị; các trường đào tạo thuộc Bộ phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các học sinh, sinh viên; không ngừng nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục để đạt hiệu quả thiết thực.

5. Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác quốc phòng, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện công tác quốc phòng của đơn vị.

Từ khóa:
Chỉ thị 05/2005/CT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Chỉ thị 05/2005/CT-BXD về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng năm 2005 đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *