Tải Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2011 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2011 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 03/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 18/04/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/04/2014, BXD đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2011 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng.

Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, theo kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các đơn vị phải bám sát nhiệm vụ chính trị để đề ra các mục tiêu cụ thể của từng quí, từng năm; tổ chức từng đợt các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, khen thưởng kịp thời.

Từ khóa:
Chỉ thị 03/CT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2011 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *