Tải Chỉ thị 02/2006/CT-BXD về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2006 đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Chỉ thị 02/2006/CT-BXD về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2006 đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 02/2006/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 21/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/03/2006, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 02/2006/CT-BXD về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2006 đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

1.1. Rà soát, cân đối và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2006 của đơn vị, bảo đảm tính khả thi và mục tiêu tăng trưởng gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn được giao, thực hiện các giải pháp lành mạnh hoá tài chính doanh nghiệp.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2006 của các đơn vị phải được đăng ký chính thức, gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/04/2006. Kế hoạch đăng ký là cơ sở cho đơn vị thực hiện, đồng thời là căn cứ để Bộ theo dõi, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển của đơn vị.

1.2. Tăng cường công tác tiếp thị, thông tin thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó đặc biệt coi trọng đến việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp; mở rộng và đa dạng hoá sản phẩm, các hình thức liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh.

1.3. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ; xây dựng cơ chế quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với mô hình tổ chức mới. Kiên quyết chấm dứt tình trạng can thiệp vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết bằng mệnh lệnh hành chính. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển của đơn vị; tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức và kỹ năng quản lý cho lực lượng cán bộ, bảo đảm có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định.

Rà soát, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các định mức kinh tế- kỹ thuật, định mức lao động và các định mức khác để áp dụng trong nội bộ phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh, mô hình tổ chức sản xuất, trình độ trang thiết bị của từng đơn vị. Các định mức phải được phổ biến công khai đến từng lao động trong doanh nghiệp biết để thực hiện và kiểm tra giám sát.

1.4. Đối với lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng: cần đánh giá lại toàn diện thực trạng sản xuất và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm; rà soát, đánh giá lại công nghệ sản xuất, các chỉ tiêu tiêu hao, nguồn cung cấp nguyên vật liệu; nghiên cứu áp dụng các hình thức đấu thầu cung cấp nguyên, vật liệu đầu vào; tập trung giải quyết vật tư, sản phẩm bị tồn đọng; có giải pháp huy động, bổ sung vốn cho sản xuất, giảm thiểu nợ vay ngân hàng; thay đổi mẫu mã sản phẩm, nghiên cứu khả năng chuyển đổi sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Từ khóa:
Chỉ thị 02/2006/CT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Chỉ thị 02/2006/CT-BXD về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2006 đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *