Tải Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2013 tăng cường thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2013 tăng cường thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 01/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 23/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Chỉ thị 01/CT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Chỉ thị 01/CT-BXD năm 2013 tăng cường thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/CT-BXD

Hà Nội, ngày 23
tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ
TĂNG CƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày
21/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Kết luận số 21-KL/TW
ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số
40/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIII, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển
khai thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

1. Hàng năm, xây dựng và thực hiện kế
hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của
Đảng, Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng đối với công tác phòng, chống
tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác phòng, chống tham nhũng; cử một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác phòng,
chống tham nhũng; phân công đơn vị hoặc cá nhân làm đầu mối để tiếp nhận thông
tin, báo cáo và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo định kỳ.

3. Xây dựng chương trình hành động về
việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Thực hiện nghiêm túc các quy định
của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn về phòng ngừa tham
nhũng:

4.1. Công khai, minh bạch trong hoạt
động mua sắm công; đầu tư xây dựng; tài chính – ngân sách; quản lý, sử dụng các
khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công và công tác tổ
chức – cán bộ;

4.2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng
mới và thực hiện các quy chế nội bộ; các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý
trách nhiệm, thu hồi và yêu cầu bồi thường trong các vụ việc vi phạm quy định về
chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

4.3. Xây dựng, ban hành và thực hiện
các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc đạo đức nghề nghiệp;
thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng;

4.4. Ban hành quy định và thực hiện
việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định
số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 207/QĐ-BXD
ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định danh mục các vị trí
công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức,
viên chức;

4.5. Việc kê khai, minh bạch tài sản,
thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính
phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của
Chính phủ), Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ,
các Thông tư hướng dẫn và Văn bản số 548/BXD-TCCB ngày 26/12/2007 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn về việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập;

4.6. Cải cách hành chính, đổi mới
công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

5. Rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức theo các quy định của pháp luật về công chức, viên chức.

6. Các quy định khác của pháp luật về
phòng chống tham nhũng.

7. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình
triển khai thực hiện, gửi Thanh tra Bộ trước ngày 10 tháng cuối quý.

8. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối tổ
chức, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị của
các đơn vị; tổng hợp và định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng.

9. Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày
ký.

Yêu cầu Chánh Thanh tra Bộ; Thủ trưởng
các đơn vị hành chính, sự nghiệp; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc,
Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban chì đạo TW về PCTN (để báo cáo);
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
– Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *