Tải Chỉ thị 01/CT-BXD đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Chỉ thị 01/CT-BXD đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 01/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 05/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Chỉ thị 01/CT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Chỉ thị 01/CT-BXD đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
01/CT-BXD


Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN
ĐẦU TƯ CÔNG, VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ NĂM 2017

Năm 2017, Bộ Xây dựng đã hoàn
thành công tác giao kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
cho các đơn vị thuộc Bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị đã có
nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự
nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017. Một số dự án đã đạt hoặc hoàn thành vượt mức
kế hoạch được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một
số dự án triển khai chậm, nguyên nhân chính là do khâu chuẩn bị dự án kéo dài dẫn
đến công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu
tư năm 2017 đạt giá trị thấp ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của Bộ.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự
nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao
năm 2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập
trung triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Đẩy nhanh
công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định
pháp luật, sớm khởi công công trình. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo
đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay
với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào
cuối năm.

a, Đối với các dự án sử dụng
vốn đầu tư công năm 2017

– Đối với các dự án đã hoàn
thành đưa vào sử dụng: Tập trung hoàn thiện hồ sơ hoàn công, thanh toán, giải
ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành
trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

– Đối với dự án đang thực hiện:
Đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm
thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu (trong đó
đẩy mạnh việc giải ngân hết vốn trước năm 2016 được kéo dài thời gian thực hiện
và giải ngân vốn sang kế hoạch năm 2017).

b, Đối với các dự án sử dụng
vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017

Các dự án đang thực hiện công tác
chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất: Khẩn trương lập đề xuất chủ
trương, báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa trình Bộ Xây dựng phê duyệt
chậm nhất trong tháng 5/2017 làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu để có thể triển
khai dự án trong tháng 6/2016. Kiên quyết thay thế các đơn vị tư vấn lập thiết
kế, dự toán, nếu triển khai công việc quá chậm, không đảm bảo theo tiến độ nói
trên.

Trường hợp đến ngày 30/6/2017,
các đơn vị chưa triển khai thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo
kinh tế kỹ thuật việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, phê duyệt dự toán việc
mua sắm không thường xuyên, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ
chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật dẫn
đến việc kinh phí đã bố trí bị thu hồi về ngân sách nhà nước thì người đứng đầu
các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng.

2. Vụ Kế hoạch
– Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện đối với
các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ giải quyết
các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân. Đến ngày 30/9/2017, các dự án
có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sẽ điều chuyển vốn
sang dự án khác, kiên quyết không bố trí vốn kế hoạch năm 2018 cho các dự án có
tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Đối với các dự án đã được kéo
dài thời gian thực hiện nhưng đến hết ngày 31/10/2017 vẫn không giải ngân hết số
vốn bố trí, nếu không có lý do khách quan cụ thể, kiên quyết cắt giảm số vốn
không giải ngân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản
và thu hồi các khoản vốn ứng trước chưa có nguồn để thu hồi.

3. Đối với các
dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa
Lạc: cần tập trung tối đa lực lượng để hoàn thành thủ tục nghiệm thu, thanh
toán cho các nhà thầu (Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội); đẩy
nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, phối hợp chặt chẽ với các cơ
quan liên quan trong quá trình triển khai dự án (Dự án đầu tư xây dựng Đại học
Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc); chủ động xử lý các vướng mắc hoặc kịp thời báo
cáo Bộ Xây dựng các vướng mắc vượt quá thẩm quyền. Thường xuyên tổ chức giao
ban định kỳ về công tác giải ngân vốn đầu tư.

4. Các Cục, Vụ
có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán
theo nhiệm vụ được phân công, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo
tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương nghiên
cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ
thống pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản
khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải
ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

5. Các Chủ đầu
tư phải kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng,
chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành
và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chủ động đề xuất, báo cáo Bộ điều
chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà
thầu khác thực hiện.

6. Công tác
theo dõi báo cáo: Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, các đơn vị có liên quan phải
báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp
có tính chất đầu tư năm 2017 về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính kiểm
tra, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này;
định kỳ trước ngày 25 hàng tháng tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

7. Tăng cường
kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ:

– Các đơn vị theo chức năng,
nhiệm vụ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế
hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017, đảm bảo đúng
mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của Pháp luật.

– Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp
thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến
độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kịp thời thay thế những cán bộ, công
chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu
tư và trong công tác đấu thầu.

– Với các dự án không đáp ứng
tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có
tính chất đầu tư năm 2017 theo yêu cầu, tùy theo mức độ, Bộ sẽ xem xét, xử lý
trách nhiệm người đứng đầu chủ dự án, chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc tiếp tục
giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các dự án khác.

Các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
thuộc Bộ Xây dựng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
– Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
– Các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Lưu: VT, KHTC (03).

BỘ TRƯỞNG

Phạm Hồng Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *