[Download] Tải Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 – Trần Thị Vinh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 – Trần Thị Vinh

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 – Trần Thị Vinh
Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 – Trần Thị Vinh


Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp – Chương 6: Quy chế tự kiểm tra tài chính – tài sản trình bày những vấn đề chung về quy chế tự kiểm tra tài chính, nội dung kiểm tra tài chính – tài sản, trình tự và thủ tục tự kiểm tra,… Mời các bạn cùng tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 – Trần Thị Vinh File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 – Trần Thị Vinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 – Trần Thị Vinh

 1. CHƯƠNG 6

  QUY CHẾ TỰ KIỂM TRA
  TÀI CHÍNH – TÀI SẢN

  NỘI DUNG

  Những vấn đề chung về quy chế tự
  kiểm tra tài chính

  Nội dung kiểm tra tài chính – tài sản

  Trình tự và thủ tục tự kiểm tra

  Những vấn đề chung về tự kiểm tra

  Mục đích Nhiệm vụ Yêu cầu
  tự kiểm tra tự kiểm tra tự kiểm tra

  VINHTT_OU 1

 2. Mục đích tự kiểm tra

  • Đánh giá tình hình chấp hành dự toán
  ngân sách hàng năm, tình hình chấp hành
  công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng
  phí của đơn vị.
  • Đánh giá chất lượng hoạt động, tình hình
  chấp hành cơ chế chính sách và quản lý
  các khoản thu, chi tài chính, quản lý và sử
  dụng tài sản, tiền vốn, sử dụng quỹ lương,
  quỹ thưởng, các quỹ của cơ quan và công
  tác đầu tư XDCB trong đơn vị.

  Mục đích tự kiểm tra

  • Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai
  phạm, áp dụng các biện pháp xử lý các sai
  phạm theo đúng thẩm quyền đã được
  phân cấp. Đồng thời tổ chức rút kinh
  nghiệm, đánh giá những tồn tại, tìm ra
  nguyên nhân và đưa ra phương hướng,
  biện pháp khắc phục nhằm tăng cường
  công tác quản lý tài chính, kế toán tại đơn
  vị.

  Nhiệm vụ tự kiểm tra

  • Kiểm tra tính hợp pháp của các nghiệp vụ
  kinh tế tài chính phát sinh; tính hiệu lực, hiệu
  quả của các hoạt động tài chính, kế toán tại
  đơn vị, của công tác tổ chức và điều hành
  hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao và
  các hoạt động khác.
  • Kiểm tra, kiểm soát chất lượng và độ tin cậy
  của các thông tin kinh tế tài chính của đơn vị
  được cung cấp thông qua báo cáo tài chính
  và các báo cáo khác.

  VINHTT_OU 2

 3. Nhiệm vụ tự kiểm tra
  • Xây dựng báo cáo về kết quả kiểm tra, tình
  hình xử lý các vi phạm đã được phát hiện
  trong năm hoặc các lần kiểm tra trước đó.
  • Kiểm tra sự tuân thủ các cơ chế tài chính,
  các chế độ chính sách của Nhà nước liên
  quan đến tình hình chi tiêu ngân sách nhà
  nước và các quỹ tại đơn vị. Kiểm tra và
  đánh giá hiệu quả của việc chi tiêu ngân
  sách nhà nước trong việc thực hiện các
  nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

  Yêu cầu tự kiểm tra
  • Công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị
  phải đảm bảo thực hiện ngay trong quá trình
  thực thi nhiệm vụ quản lý của từng cán bộ, viên
  chức và phải đảm bảo tính thận trọng, nghiêm
  túc, trung thực và khách quan
  • Trường hợp tự kiểm tra định kỳ, công tác tự
  kiểm tra tài chính, kế toán phải được lập kế
  hoạch và tiến hành theo đúng trình tự quy định,
  có các bước công việc và phương pháp thực
  hiện riêng biệt đảm bảo tính phù hợp trong các
  hoàn cảnh khác nhau.

  Yêu cầu tự kiểm tra
  • Đơn vị phải thông báo hoặc công khai cho các đối
  tượng liên quan trong đơn vị được biết trước khi tiến
  hành kiểm tra nhằm hạn chế sự lệch hướng trong
  quá trình kiểm tra và không bị thiên lệch theo ý chí
  chủ quan của người kiểm tra.
  • Quá trình thực hiện tự kiểm tra luôn phải chấp hành
  theo quy định của các chế độ, chính sách hiện hành
  của Nhà nước, phải phân biệt rõ ràng, minh bạch
  những việc làm đúng và những việc làm sai. Những
  sai phạm đều phải được làm rõ, tìm ra nguyên nhân,
  quy trách nhiệm cụ thể đối với tổ chức, cá nhân mắc
  sai phạm.

  VINHTT_OU 3

 4. Yêu cầu tự kiểm tra
  • Quá trình thực hiện tự kiểm tra luôn phải
  đảm bảo tính khách quan từ khâu tổ chức
  thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra đến khâu
  đưa ra kết luận về kết quả kiểm tra.
  • Công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán phải
  đảm bảo tính liên tục, thường xuyên, không
  được tạo nên sự gò ép, căng thẳng đối với
  cán bộ, viên chức trong đơn vị. Cần có biện
  pháp giáo dục, tuyên truyền để mọi người
  đều có trách nhiệm tham gia công tác tự
  kiểm tra tài chính, kế toán.

  Yêu cầu tự kiểm tra

  • Những kết luận của việc tự kiểm tra phải
  được nêu rõ ràng, chính xác và chặt chẽ.
  Mỗi điểm kết luận phải có tài liệu chứng
  minh. Tuỳ hình thức kiểm tra để có kết
  luận kiểm tra phù hợp, có thể kết luận
  từng phần hoặc toàn bộ công tác tài
  chính, kế toán của đơn vị.

  Yêu cầu tự kiểm tra

  • Trong các đợt kiểm tra phải lập biên bản
  kiểm tra và sau mỗi đợt kiểm tra, bộ phận
  kiểm tra phải lập báo cáo kiểm tra. Báo cáo
  kiểm tra phải nêu từng bước của quá trình
  kiểm tra, nội dung và các phần hành của
  công việc kiểm tra. Trong các báo cáo phải
  nêu ra những tồn tại và các kiến nghị sửa
  chữa, khắc phục.

  VINHTT_OU 4

 5. Nội dung tự kiểm tra tài chính, tài sản
  Kiểm tra các khoản thu

  Kiểm tra các khoản chi

  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng TSNN

  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng VL-DC

  Kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ lương
  Kiểm tra việc chi trả tiền lương và các khoản thu nhập
  khác qua tài khoản cá nhân
  Kiểm tra các quan hệ thanh toán

  Kiểm tra các khoản thu
  • Kiểm tra các nguồn thu do NS cấp.
  • Kiểm tra việc thực hiện thu NS được cấp có
  thẩm quyền giao cho đơn vị thực hiện, bao
  gồm:
  Mức thu đối với từng loại phí, lệ phí;
  Tổng số thu phí, lệ phí;
  Số phí, lệ phí phải nộp NSNN
  Số phí, lệ phí được để lại đơn vị
  Nguyên tắc phân phối, sử dụng số phí, lệ
  phí được để lại đơn vị.

  Kiểm tra các khoản thu

  • Kiểm tra các khoản thu từ việc đóng góp
  tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để
  đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu
  hạ tầng.
  • Kiểm tra các khoản thu từ các hoạt động
  kinh doanh, cung ứng dịch vụ

  VINHTT_OU 5

 6. Kiểm tra các khoản chi ngân sách, chi khác

  • Kiểm tra tính hợp pháp của các khoản chi
  trong phạm vi tổng dự toán được phê duyệt.
  • Kiểm tra tính hợp pháp của các khoản chi
  ngoài dự toán trong các trường hợp đặc
  biệt được cấp trên phê duyệt
  • Kiểm tra và xác định rõ nội dung, nguyên
  nhân thay đổi dự toán, nguyên nhân thực
  hiện không đúng với tổng dự toán và dự
  toán chi tiết.

  Kiểm tra các khoản chi ngân sách, chi khác

  • Kiểm tra việc chấp hành các thủ tục chi
  tiêu ngân sách nhà nước theo quy định
  tại Luật ngân sách nhà nước và các văn
  bản hướng dẫn Luật.
  • Kiểm tra những nội dung chi thường
  xuyên theo đúng định mức, tiêu chuẩn
  quy định của Nhà nước và quy chế nội
  bộ:

  Kiểm tra các khoản chi ngân sách, chi khác

   Chi cho con người (tiền lương, tiền công,
  phụ cấp lương, đóng BHXH, BHYT, KPCĐ,
  PLTT, tiền thưởng);
   Chi hoạt động nghiệp vụ theo đặc thù của
  từng đơn vị;
   Chi mua sắm tài sản, sửa chữa, duy tu, bảo
  dưỡng thường xuyên cơ sở vật chất, máy
  móc thiết bị tại đơn vị;
   Các khoản chi khác.

  VINHTT_OU 6

 7. Kiểm tra các khoản chi ngân sách, chi khác

  • Kiểm tra việc kê khai và nộp Thuế GTGT đối với
  các hoạt động chịu Thuế GTGT theo quy định
  của Nhà nước.
  • Kiểm tra các khoản chênh lệch thu chi hoạt động
  dự kiến trong quá trình thực hiện thu chi tài chính
  • Kiểm tra việc tính toán và nộp Thuế thu nhập
  doanh nghiệp (nếu có).
  • Kiểm tra việc tính toán, trích lập và sử dụng các
  quỹ tại đơn vị, gồm: Quỹ khen thưởng, phúc lợi;
  quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; quỹ dự
  phòng ổn định thu nhập

  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng TSCĐ

  • Kiểm tra việc mua sắm tài sản cố định
  (TSCĐ), bao gồm: Mục đích sử dụng, nguồn
  kinh phí, chất lượng tài sản, định mức, tiêu
  chuẩn được mua.
  • Kiểm tra việc phân loại TSCĐ tại đơn vị, bao
  gồm việc phân loại theo tính chất đặc điểm
  của TSCĐ, phân loại theo mục đích và tình
  hình sử dụng của TSCĐ.
  • Kiểm tra việc ghi chép trong hồ sơ gốc của
  TSCĐ

  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng TSCĐ

  • Kiểm tra việc luân chuyển thông tin về TSCĐ,
  về số liệu ghi chép giữa các thẻ theo dõi
  TSCĐ.
  • Kiểm tra tình hình huy động và hiệu quả sử
  dụng TSCĐ, tình hình TSCĐ không sử dụng,
  TSCĐ thuê tài chính,…
  • Kiểm tra việc tính hao mòn TSCĐ. Đối với
  đơn vị sự nghiệp có thu, kiểm tra phần tính
  khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ cho hoạt
  động hoạt động sản xuất và cung ứng dịch vụ.

  VINHTT_OU 7

 8. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng TSCĐ

  • Kiểm tra việc sửa chữa lớn TSCĐ, việc thực
  hiện các quy định của Nhà nước, tính hợp pháp
  của các chi phí làm tăng nguyên giá của
  TSCĐ,…
  • Kiểm tra tình hình tài sản cố định đã thanh lý,
  chờ thanh lý. Xem xét nguyên nhân thanh lý;
  việc tổ chức thanh lý tài sản; chi phí, thu nhập từ
  việc thanh lý tài sản.
  • Kiểm tra việc ghi chép kế toán và lưu trữ tài liệu
  kế toán kịp thời, đầy đủ đối với các TSCĐ do
  đơn vị quản lý.

  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng VL-DC

  • Kiểm tra khâu thu mua, vận chuyển, bốc
  xếp vật liệu, dụng cụ: Nguồn thu mua, chất
  lượng, quy cách, chi phí thu mua, vận
  chuyển, bốc xếp vật liệu, dụng cụ.
  • Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của việc
  nhập kho và xuất kho đưa vào sử dụng đối
  với vật liệu, dụng cụ.

  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng VL-DC

  • Kiểm tra các chứng từ kế toán và việc ghi
  chép kế toán đối với vật liệu, dụng cụ khi
  nhập hoặc xuất kho của thủ kho, người
  làm kế toán và bộ phận sử dụng.
  • Kiểm tra tính hợp lý của việc xây dựng
  các định mức sử dụng vật liệu, dự trữ vật
  liệu và hao hụt vật liệu.

  VINHTT_OU 8

 9. Kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ lương

  • Kiểm tra việc chấp hành đúng quy định về
  quỹ tiền lương được phê duyệt phù hợp
  với biên chế được giao (nếu có) và nhiệm
  vụ được giao.
  • Kiểm tra việc sử dụng đúng mục đích đối
  với quỹ tiền lương.

  Kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ lương

  • Kiểm tra việc trích nộp bảo hiểm xã hội,
  bảo hiểm y tế và các khoản phải trích nộp
  khác theo quy định hiện hành. So sánh,
  xem xét tổng quỹ lương tối đa được trích
  với quỹ lương thực tế của đơn vị và phân
  phối tiền lương cho các cá nhân theo quy
  chế chi tiêu nội bộ.
  • Kiểm tra việc lập dự toán, cấp phát và kế
  toán quỹ tiền lương phù hợp với Mục lục
  ngân sách nhà nước.

  Kiểm tra việc quản lý sử dụng quỹ lương

  • Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kế
  toán đối với hạch toán quỹ tiền lương và
  các khoản trích theo lương
  • Đối với các đơn vị sự nghiệp cần kiểm tra:
  Chi phí tiền lương, việc tổng hợp và phân
  bổ chi phí tiền lương, đối với nhân viên
  thuộc bộ phận hoạt động sản xuất, cung
  ứng dịch vụ.

  VINHTT_OU 9

 10. Kiểm tra việc chi trả tiền lương và các
  khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân

  • Kiểm tra hợp đồng với một ngân hàng
  thương mại về dịch vụ trả lương qua
  tài khoản cá nhân, mở tài khoản
  “chuyên dùng thanh toán lương”.

  Kiểm tra việc chi trả tiền lương và các
  khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân

  • Kiểm tra sự phù hợp và thống nhất về nội
  dung, danh sách, số tiền của các chứng từ
  liên quan đến tiền lương và các khoản phải
  trả khác (Bảng thanh toán tiền lương, Bảng
  thanh toán thu nhập tăng thêm, Bảng thanh
  toán tiền thưởng, Bảng thanh toán tiền làm
  thêm giờ…) với hồ sơ, chứng từ gửi kho bạc
  và Danh sách chi tiền lương và các khoản
  thu nhập khác qua tài khoản cá nhân gửi
  ngân hàng.

  Kiểm tra việc chi trả tiền lương và các
  khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân

  • Hàng tháng, kiểm tra thông báo công khai
  các chứng từ liên quan đến tiền lương và
  các khoản phải trả khác, Danh sách chi
  tiền lương và các khoản thu nhập khác qua
  tài khoản cá nhân đến đối tượng thụ
  hưởng của đơn vị.

  VINHTT_OU 10

 11. Kiểm tra các quan hệ thanh toán

  • Kiểm tra việc mở và sử dụng tài khoản tại
  KBNN, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
  (nếu có).
  • Kiểm tra các quan hệ thanh toán giữa đơn
  vị với cơ quan Nhà nước, bao gồm tình
  hình về nguồn kinh phí do Nhà nước hoặc
  cấp trên cấp và các khoản phải nộp Nhà
  nước, thanh toán nội bộ cấp trên, cấp dưới.

  Kiểm tra các quan hệ thanh toán
  • Kiểm tra các quan hệ thanh toán với cán bộ,
  viên chức trong cơ quan, đơn vị, như: Tạm
  ứng và việc thanh toán tạm ứng, các khoản
  lương, thưởng và các khoản tính theo
  lương.
  • Kiểm tra các quan hệ thanh toán gồm các
  khoản phải thu, phải trả với các đối tượng
  bên ngoài đơn vị.
  • Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kế
  toán đối với các khoản phải thu, phải trả.

  Kiểm tra việc quản lý và sử dụng các khoản
  vốn bằng tiền

  • Kiểm tra tiền mặt tại quỹ, gồm: kiểm tra số
  lượng tiền mặt thực có trong quỹ, đối chiếu
  với số liệu trong sổ kế toán.
  • Kiểm tra các khoản thu, chi tiền mặt có
  đúng với quy định hiện hành và đảm bảo
  tính kịp thời đầy đủ hay không.

  VINHTT_OU 11

 12. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng các khoản
  vốn bằng tiền
  • Kiểm tra số dư tiền gửi của đơn vị tại Kho
  bạc, Ngân hàng; đối chiếu số liệu giữa số dư
  tiền gửi với số liệu trên sổ kế toán.
  • Kiểm tra các khoản đầu tư tài chính mà đơn
  vị đang nắm giữ, kiểm tra về mặt giá trị, tính
  hợp pháp và thời gian còn lại của những
  khoản đầu tư này.
  • Kiểm tra việc chấp hành các quy định đối với
  các khoản vốn bằng tiền

  Trình tự và thủ tục tự kiểm tra

  Đối với hình thức tự kiểm tra
  thường xuyên

  Đối với các cuộc tự kiểm tra
  thường xuyên theo kế hoạch
  hoặc đột xuất

  Trình tự và phương pháp tự kiểm
  tra tài chính, tài sản

  Đối với hình thức tự kiểm tra thường xuyên

  • Hình thức tự kiểm tra thường xuyên không
  đòi hỏi phải thành lập bộ phận, tổ công tác
  để kiểm tra.
  • Việc tự kiểm tra tài chính được thực hiện
  tại chính mỗi khâu công việc của từng
  người trong các bộ phận liên quan.

  VINHTT_OU 12

 13. Đối với hình thức tự kiểm tra thường xuyên

  ▪ Việc tự kiểm tra được thực hiện theo trình tự
  và thủ tục sau:
   Mỗi cá nhân tham gia xử lý công việc liên
  quan đến các nghiệp vụ kinh tế tài chính đều
  có trách nhiệm xem xét đến các phần công
  việc đã thực hiện trước đó và công việc của
  chính mình.
   Khi phát hiện ra những sai phạm, vướng
  mắc cần phải báo cáo người phụ trách trực
  tiếp để có biện pháp xử lý ngay.

  Đối với các cuộc tự kiểm tra thường xuyên
  theo kế hoạch hoặc đột xuất

  Lập kế hoạch và lựa chọn
  phương án kiểm tra

  • Đơn vị phải xác định phạm vi và mục
  tiêu của từng cuộc kiểm tra định kỳ.
  Đồng thời xác định quy mô của cuộc
  kiểm tra, phương pháp, cách thức tiến
  hành kiểm tra, biện pháp thực hiện, tổ
  chức lực lượng kiểm tra.

  Đối với các cuộc tự kiểm tra thường xuyên
  theo kế hoạch hoặc đột xuất

  ▪ Chuẩn bị kiểm tra

  • Chuẩn bị tài liệu, chính sách chế độ
  liên quan đến nội dung cuộc kiểm tra
  hoặc liên quan đến tình huống cần
  kiểm tra. Xem xét, nghiên cứu các tài
  liệu, các kết luận của các đợt kiểm tra
  trước, của những sự việc tương tự.

  VINHTT_OU 13

 14. Đối với các cuộc tự kiểm tra thường xuyên
  theo kế hoạch hoặc đột xuất

  Thực hiện kiểm tra

  • Tổ chức kiểm tra theo các nội dung
  quy định

  Trình tự và phương pháp tự kiểm tra
  tài chính, tài sản
  • Thu thập, xử lý các tài liệu liên quan đến cuộc
  kiểm tra về các chế độ chính sách hiện hành,
  các quy định nội bộ đơn vị.
  • Kiểm tra, phát hiện, ghi chép và tổng hợp số
  liệu, thông tin liên quan đến cuộc kiểm tra.
  • Đối soát các hành vi phát hiện được trong
  quá trình kiểm tra với các chế độ chính sách
  hiện hành của Nhà nước, quy định của đơn
  vị, dự toán, công việc được giao. Tiến hành
  thẩm tra, xác minh đối với trường hợp có nghi
  vấn.

  Trình tự và phương pháp tự kiểm tra
  tài chính, tài sản

  • Đánh giá mức độ của các sai phạm,
  nghiên cứu và đề ra những biện pháp
  khắc phục, xử lý kết quả kiểm tra theo
  thẩm quyền.
  • Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra,
  những kiến nghị giải quyết và công khai
  kết quả kiểm tra.

  VINHTT_OU 14

 15. THANK YOU

  VINHTT_OU 15

Download tài liệu Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 – Trần Thị Vinh File Word, PDF về máy

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *