[Download] Tải Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh
Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh


Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp – Chương 5: Quản lý tài chính dự án đầu tư xây dựng trình bày những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh

 1. 2016

  QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
  ĐẦU TƢ XÂY DỰNG

  CHƢƠNG 5
  1

  NỘI DUNG

  Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư

  Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản

  Quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư

  Quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư
  2

  Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tƣ

  Khái niệm và lĩnh vực đầu tư công

  Phân loại dự án đầu tư và phân cấp quản lý

  Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư

  Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư
  3

  1

 2. 2016

  Khái niệm và lĩnh vực đầu tƣ công

  Đầu

  công
  Hoạt động đầu tư của Nhà nước
  vào các chương trình, dự án xây
  dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội
  và đầu tư vào các chương trình, dự
  án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

  4

  Lĩnh vực đầu tƣ công

   Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ
  tầng kinh tế – xã hội.
   Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan
  nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức
  chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
   Đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp sản
  phẩm, dịch vụ công ích.
   Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện
  dự án theo hình thức đối tác công tư.
  5

  Phân loại dự án đầu tƣ

  Theo quy mô Căn cứ vào tính chất

  • Dự án quan trọng • Dự án có cấu phần
  quốc gia, dự án xây dựng
  nhóm A • Dự án không có cấu
  • Dự án nhóm B phần xây dựng
  • Dự án nhóm C

  6

  2

 3. 2016

  Phân loại dự án đầu tƣ

  • dự án đầu tư XD mới, cải tạo,
  Dự án có nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu
  cấu phần tư xây dựng, bao gồm cả phần
  xây dựng mua tài sản, mua trang thiết bị
  của dự án

  Dự án • dự án mua tài sản, nhận chuyển
  không có nhượng quyền sử dụng đất,
  cấu phần mua, sửa chữa, nâng cấp trang
  xây dựng thiết bị, máy móc và dự án khác.

  7

  Phân cấp quản lý

  Phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công

  • xác định quyền hạn và trách nhiệm của
  cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm
  quyền trong hoạt động đầu tư công.

  8

  Phân cấp quản lý

  Cơ quan Chính phủ
  quản lý
  nhà
  nƣớc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  đầu tƣ
  công
  Ủy ban nhân dân các cấp

  9

  3

 4. 2016

  Phân cấp quản lý

  Cơ quan Đơn vị có chức năng quản lý đầu tư
  chuyên công thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  môn Đơn vị được giao quản lý đầu tư công
  quản lý của bộ, cơ quan TW, Mặt trận Tổ quốc
  đầu tƣ VN, tổ chức chính trị – xã hội, các cơ
  công quan, tổ chức khác được giao kế
  hoạch đầu tư công;

  Sở Kế hoạch và Đầu tư; phòng, ban
  có chức năng quản lý đầu tư công
  thuộc UBND huyện, cấp xã
  10

  Phân cấp quản lý
  Cơ Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị

  quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  đƣợc Tòa án nhân dân tối cao
  giao kế Kiểm toán nhà nước
  hoạch
  Văn phòng Chủ tịch nước
  đầu tƣ
  Văn phòng Quốc hội
  công
  Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây
  gọi là bộ, cơ quan trung ương);

  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  Cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của
  tổ chức chính trị – xã hội;

  Cơ quan, tổ chức khác được giao kế hoạch đầu tư công. 11

  Phân cấp quản lý

  Chủ
  Chủ
  chương
  đầu tư
  trình Cơ quan, tổ
  cơ quan, tổ
  chức được
  chức được
  giao chủ trì
  giao quản lý
  quản lý
  dự án đầu tư
  chương trình
  công.
  đầu tư công.

  12

  4

 5. 2016

  Nguyên tắc cơ bản quản lý dự án đầu tƣ xây dựng

  • Dự án đầu tư xây dựng được quản lý
  thực hiện theo kế hoạch, chủ trương đầu
  tư, đáp ứng các yêu cầu theo quy định
  của pháp luật có liên quan.
  • Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của
  cơ quan quản lý nhà nước, của người
  quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các tổ
  chức, cá nhân có liên quan đến thực
  hiện các hoạt động đầu tư xây dựng của
  dự án.
  13

  Nguyên tắc cơ bản quản lý dự án đầu tƣ xây dựng

  ▪ Quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại nguồn
  vốn sử dụng để đầu tư xây dựng:
  • Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN
  được quản lý chặt chẽ, toàn diện, theo đúng
  trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng,
  tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và đạt được
  hiệu quả dự án;
  • Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP
  (Public – Private Partner) có cấu phần xây dựng
  được quản lý như đối với dự án sử dụng vốn
  nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của
  pháp luật có liên quan
  14

  Nguyên tắc cơ bản quản lý dự án đầu tƣ xây dựng
  • Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước
  ngoài ngân sách được Nhà nước quản lý về chủ
  trương đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí
  thực hiện, các tác động của dự án đến cảnh
  quan, môi trường, an toàn cộng đồng, quốc
  phòng, an ninh và hiệu quả của dự án. Chủ đầu
  tư tự chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án
  theo quy định của pháp luật có liên quan;
  • Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được
  Nhà nước quản lý về mục tiêu, quy mô đầu tư và
  các tác động của dự án đến cảnh quan, môi
  trường, an toàn cộng đồng và quốc phòng, an
  ninh. 15

  5

 6. 2016

  Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng

  ▪ Trực tiếp quản lý dự án:
  ◦ Đối với dự án sử dụng vốn NSNN, vốn
  nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ
  chức quản lý dự án được áp dụng là
  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
  chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu
  tư xây dựng khu vực.

  16

  Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng
  Hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành,
  Ban quản lý dự án khu vực được áp dụng đối
  với các trường hợp:
  • Quản lý các dự án được thực hiện trong
  cùng một khu vực hành chính hoặc trên
  cùng một hướng tuyến;
  • Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công
  trình thuộc cùng một chuyên ngành;
  • Quản lý các dự án sử dụng vốn ODA, vốn
  vay của cùng một nhà tài trợ có yêu cầu
  phải quản lý thống nhất về nguồn vốn sử
  dụng. 17

  Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng

  Ban tổ chức sự nghiệp công lập
  quản lý
  dự án có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng
  chuyên con dấu riêng, được mở tài khoản tại KBNN
  ngành, và ngân hàng thương mại theo quy định;
  Ban Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và
  quản lý quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ
  dự án chức quản lý thực hiện các dự án được giao;
  khu vực chịu trách nhiệm trước pháp luật và người
  quyết định đầu tư về các hoạt động của
  mình; quản lý vận hành, khai thác sử dụng
  công trình hoàn thành khi được người quyết
  định đầu tư giao.
  18

  6

 7. 2016

  Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng

  Trường hợp nếu người quyết định đầu tư giao
  cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng vốn để đầu
  tư xây dựng công trình là chủ đầu tư dự án thì
  người quyết định đầu tư giao chủ đầu tư có
  trách nhiệm ký hợp đồng thuê Ban quản lý dự
  án chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu
  vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

  19

  Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng

  Chủ đầu tƣ trực tiếp thực hiện quản lý dự án
  • Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân
  của mình và bộ máy chuyên môn trực
  thuộc để trực tiếp quản lý đối với dự án cải
  tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây
  dựng quy mô nhỏ có tổng mức đầu tƣ
  dƣới 5 (năm) tỷ đồng, dự án có sự tham
  gia của cộng đồng và dự án có tổng
  mức đầu tƣ dƣới 2 (hai) tỷ đồng do
  UBND cấp xã làm chủ đầu tƣ.
  20

  Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng

  • Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc
  theo chế độ kiêm nhiệm và phải có
  chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công
  việc đảm nhận. Chủ đầu tư được thuê tổ
  chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực
  để giám sát thi công và tham gia nghiệm
  thu hạng mục, công trình hoàn thành. Chi
  phí thực hiện dự án phải được hạch toán
  riêng theo quy định của pháp luật.

  21

  7

 8. 2016

  Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng

  ▪ Thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Trường hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành,
  Ban quản lý dự án khu vực không đủ điều kiện
  năng lực để thực hiện một số công việc quản lý
  dự án đầu tư xây dựng thì được thuê tổ chức,
  cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực
  hiện.
  • Tổ chức tư vấn quản lý dự án có thể đảm nhận
  thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung
  quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu
  tư.

  22

  Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng
  • Tổ chức tư vấn quản lý dự án được lựa chọn
  phải thành lập văn phòng quản lý dự án tại khu
  vực thực hiện dự án và phải có văn bản thông
  báo về nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện
  và bộ máy trực tiếp quản lý dự án gửi chủ đầu tư
  và các nhà thầu có liên quan.
  • Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực
  hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án, xử lý các
  vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý
  dự án với các nhà thầu và chính quyền địa
  phương trong quá trình thực hiện dự án.

  23

  Quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng:

  • Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây
  dựng
  • Tổng mức vốn đầu tư
  • Dự toán xây dựng công trình

  24

  8

 9. 2016

  Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng
  • Phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả
  dự án đã được phê duyệt, phù hợp với
  trình tự đầu tư xây dựng và nguồn vốn sử
  dụng. Chi phí đầu tư xây dựng phải được
  tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công
  trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu
  cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây
  dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm
  xác định chi phí và khu vực xây dựng công
  trình.
  25

  Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng
  • Phải ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc
  thực hiện các quy định pháp luật; hướng
  dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu
  tư xây dựng.
  • Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí
  đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự
  án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình
  của dự án vào khai thác sử dụng trong
  phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được
  phê duyệt gồm cả trường hợp tổng mức
  đầu tư được điều chỉnh.
  26

  Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng
  • Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn
  quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm
  tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  • Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư
  xây dựng phải được thực hiện theo các căn cứ,
  nội dung, cách thức, thời điểm xác định tổng mức
  đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói
  thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng,
  chỉ số giá xây dựng của công trình đã được người
  quyết định đầu tư, chủ đầu tư thống nhất sử dụng
  phù hợp với các giai đoạn của quá trình hình thành
  chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây
  dựng. 27

  9

 10. 2016

  Tổng mức vốn đầu tƣ

  Tổng mức đầu tƣ xây dựng là toàn bộ
  chi phí đầu tư xây dựng của dự án được
  xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và
  các nội dung khác của Báo cáo nghiên
  cứu khả thi đầu tư xây dựng.

  28

  Dự toán xây dựng công trình

  Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ
  chi phí cần thiết để xây dựng công trình
  được xác định ở giai đoạn thực hiện dự án
  phù hợp với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản
  vẽ thi công và các yêu cầu công việc phải
  thực hiện của công trình.

  29

  Nội dung tổng mức đầu tƣ xây dựng

  • Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  • Chi phí xây dựng
  • Chi phí thiết bị
  • Chi phí quản lý dự án
  • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
  • Chi phí dự phòng
  • Chi phí khác

  30

  10

 11. 2016

  Nội dung dự toán
   Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu
  nhập chịu thuế tính trước, thuế GTGT
   Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và
  thiết bị công nghệ, chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ,
  chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác
  có liên quan;
   Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí để tổ chức thực hiện
  quản lý dự án đối với công trình kể từ giai đoạn chuẩn bị
  dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công
  trình vào khai thác sử dụng;
   Chi phí tư vấn gồm chi phí khảo sát, thiết kế, giám sát xây
  dựng và các chi phí tư vấn khác liên quan;
   Chi phí dự phòng của công trình gồm chi phí dự phòng cho
  khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho
  yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình. 31

  Quy trình quản lý vốn đầu tƣ

  • Phân bổ vốn đầu tư
  • Thanh toán vốn đầu tư
  • Thanh toán khối lượng hoàn thành
  • Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

  32

  Phân bổ vốn đầu tƣ
  Đối với các dự án đầu tƣ thuộc TW:
  • Dự án có trong danh mục và trong phạm vi tổng
  mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn được
  giao;
  • Các dự án có đủ thủ tục đầu tư theo quy định.
  Riêng đối với các dự án khởi công mới được cấp
  có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến
  ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch;
  • Đảm bảo đúng với nội dung kinh tế được giao về
  tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn trong nước, vốn
  ngoài nước, cơ cấu ngành kinh tế;
  • Đảm bảo đúng danh mục và mức vốn của từng
  dự án
  33

  11

 12. 2016

  Phân bổ vốn đầu tƣ
  Đối với các dự án đầu tư thuộc cân đối
  ngân sách địa phương và vốn bổ sung có
  mục tiêu từ ngân sách trung ương cho
  ngân sách địa phương:
  • Dự án có trong danh mục và trong phạm vi
  tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung
  hạn được giao;
  • Các dự án có đủ thủ tục đầu tư theo quy
  định. Đối với các dự án khởi công mới đã
  được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết
  định đầu tư đến ngày 31 tháng 10 năm trước
  năm kế hoạch; 34

  Phân bổ vốn đầu tƣ
  Đối với các dự án đầu tư thuộc cân đối ngân
  sách địa phương và vốn bổ sung có mục
  tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân
  sách địa phương:
  – Đảm bảo đúng với nội dung kinh tế được
  giao về tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn trong
  nước, vốn ngoài nước, cơ cấu ngành kinh tế;
  – Riêng đối với dự án đầu tư sử dụng vốn
  ngân sách trung ương hỗ trợ, ngoài đảm bảo
  các nội dung nêu trên, còn phải đảm bảo
  đúng danh mục và mức vốn của từng dự án.
  35

  Nội dung phân bổ vốn đầu tƣ

  • Phân bổ chi tiết vốn đầu tư cho từng dự án
  theo mã dự án đầu tư và ngành kinh tế
  (loại, khoản) theo MLNSNN
  • Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn chi tiết cho các
  chủ đầu tư để thực hiện.
  • Việc phân bổ chi tiết và giao dự toán ngân
  sách cho các dự án phải hoàn thành trước
  ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế
  hoạch.

  36

  12

 13. 2016

  Thanh toán vốn đầu tƣ
  ▪ Nguyên tắc tạm ứng vốn:
  • Việc tạm ứng vốn của chủ đầu tư cho nhà
  thầu hoặc nhà cung cấp cho các công
  việc cần thiết để triển khai thực hiện hợp
  đồng hoặc các công việc không thông
  qua hợp đồng. Mức vốn tạm ứng, thời
  điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng do
  chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu theo
  đúng quy định và phải được quy định rõ
  trong hợp đồng.
  37

  Thanh toán vốn đầu tƣ
  ◦ Việc tạm ứng vốn được thực hiện sau khi
  hợp đồng có hiệu lực, riêng đối với hợp đồng
  thi công xây dựng thì phải có cả kế hoạch giải
  phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong
  hợp đồng.
  Trường hợp các bên thỏa thuận tạm ứng ở
  mức cao hơn mức tạm ứng tối thiểu, thì phần
  giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng
  hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ
  không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm
  tạm ứng.
  38

  Thanh toán vốn đầu tƣ
  ◦ Căn cứ vào nhu cầu tạm ứng vốn chủ đầu
  tư có thể được tạm ứng vốn một lần hoặc
  nhiều lần cho một hợp đồng nhưng không
  vượt mức vốn tạm ứng theo quy định của hợp
  đồng và mức vốn tạm ứng quy định. Chủ đầu
  tư có trách nhiệm cùng với nhà thầu tính toán
  mức tạm ứng hợp lý, quản lý việc sử dụng
  vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng,
  có hiệu quả và có trách nhiệm hoàn trả đủ số
  vốn đã tạm ứng theo quy định.
  39

  13

 14. 2016

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  ◦ Kế hoạch vốn năm của dự án chỉ được
  tạm ứng trong năm kế hoạch chậm nhất là
  đến ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch (trừ
  trường hợp tạm ứng để thực hiện bồi
  thường, hỗ trợ và tái định cư thì được thực
  hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau).

  40

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  ◦ Mức vốn tạm ứng tối thiểu:
  Đối với hợp đồng tư vấn: Hợp đồng có giá
  trị trên 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối
  thiểu bằng 15% giá trị hợp đồng; Hợp đồng
  có giá trị đến 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng
  tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng.

  41

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  Đối với hợp đồng thi công xây dựng:
  • Hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức
  vốn tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá trị hợp
  đồng;
  • Hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ
  đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 15%
  giá trị hợp đồng;
  • Hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức
  vốn tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị hợp
  đồng.
  42

  14

 15. 2016

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  Mức vốn tạm ứng tối đa cho các khoản
  quy định trên không vượt quá 50% giá trị
  hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt đối
  với các công việc được thực hiện không
  thông qua hợp đồng). Trường hợp đặc
  biệt cần tạm ứng với mức cao hơn phải
  được người quyết định đầu tư cho phép.

  43

  Thanh toán vốn đầu tƣ
  Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái
  định cư
  • Mức vốn tạm ứng theo tiến độ thực hiện
  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mức vốn
  tạm ứng tối đa theo yêu cầu không vượt
  phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định
  cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp chi trả
  tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn
  cứ vào hồ sơ tài liệu liên quan để chi trả
  cho người thụ hưởng.
  44

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  • Trường hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi
  thường hỗ trợ và tái định cư (Hội đồng bồi
  thường, hỗ trợ tái định cư, tổ chức phát
  triển quỹ đất, doanh nghiệp …) chi trả: Tổ
  chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và
  tái định cư nêu trên mở tài khoản tiền gửi
  tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận vốn
  tạm ứng do chủ đầu tư chuyển đến để
  thực hiện chi trả.

  45

  15

 16. 2016

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  ◦ Đối với chi phí quản lý dự án: Căn cứ dự
  toán chi phí quản lý dự án trong năm kế
  hoạch được cấp có thẩm quyền phê
  duyệt, KBNN thực hiện tạm ứng vốn theo
  đề nghị của chủ đầu tư. Mức tạm ứng vốn
  không vượt quá dự toán chi phí quản lý
  dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  46

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  Bảo lãnh tạm ứng vốn:
  Đối với các hợp đồng có giá trị tạm ứng
  hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng yêu cầu có
  bảo lãnh tạm ứng:
  – Trước khi KBNN thực hiện việc tạm ứng
  hợp đồng cho CĐT để tạm ứng vốn cho
  nhà thầu hoặc nhà cung cấp, chủ đầu tư
  gửi đến KBNN bảo lãnh tạm ứng hợp đồng
  của nhà thầu hoặc nhà cung cấp với giá trị
  tương đương khoản tiền tạm ứng.
  47

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  – Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ
  được giảm trừ tương ứng với giá trị tiền tạm
  ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa
  bên giao thầu và bên nhận thầu. Chủ đầu tư
  đảm bảo và chịu trách nhiệm giá trị của bảo
  lãnh tạm ứng tương ứng với số dư tiền tạm
  ứng còn lại.
  – Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng
  hợp đồng phải được kéo dài cho đến khi chủ
  đầu tư đã thu hồi hết số tiền tạm ứng.
  48

  16

 17. 2016

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  Các trƣờng hợp không yêu cầu bảo lãnh
  tạm ứng:
  • Các hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng
  nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng. Trường
  hợp này, để đảm bảo sử dụng vốn tạm ứng
  an toàn và có hiệu quả, chủ đầu tư tùy
  theo điều kiện cụ thể được quyền yêu cầu
  nhà thầu bảo lãnh tạm ứng vốn và chịu
  trách nhiệm về yêu cầu bảo lãnh tạm ứng
  của mình.
  49

  Thanh toán vốn đầu tƣ
  Các trƣờng hợp không yêu cầu bảo lãnh tạm ứng:

  • Các hợp đồng xây dựng theo hình thức
  tự thực hiện bao gồm cả hình thức do
  cộng đồng dân cư thực hiện theo các
  chương trình mục tiêu;
  • Các công việc thực hiện không thông
  qua hợp đồng và công tác bồi thường,
  hỗ trợ và tái định cư (trừ trường hợp
  công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định
  cư phải xây dựng các công trình).
  50

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  Thu hồi vốn tạm ứng
  ▪ Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần
  thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp
  đồng, mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư
  thống nhất với nhà thầu và quy định cụ thể
  trong hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi
  giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành
  đạt 80% giá trị hợp đồng.

  51

  17

 18. 2016

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  ▪ Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và
  tái định cư: sau khi chi trả cho người thụ
  hưởng, chủ đầu tư tập hợp chứng từ, làm thủ
  tục thanh toán và thu hồi tạm ứng trong thời
  hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày chi trả
  cho người thụ hưởng không chờ đến khi toàn
  bộ các hộ dân trong phương án bồi thường,
  hỗ trợ và tái định cư đã nhận tiền mới làm thủ
  tục thu hồi vốn tạm ứng.

  52

  Thanh toán vốn đầu tƣ
  Riêng chi phí cho công tác tổ chức thực hiện
  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ vào
  quyết toán chi phí cho công tác tổ chức thực
  hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hàng
  năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt,
  Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu hồi vốn
  tạm ứng.

  53

  Thanh toán vốn đầu tƣ

  ▪ Đối với chi phí quản lý dự án: Khi có khối
  lượng công việc hoàn thành theo dự toán,
  chủ đầu tư lập Bảng kê giá trị khối lượng
  công việc hoàn thành (có chữ ký và đóng
  dấu của chủ đầu tư) gửi KBNN làm thủ tục
  thu hồi vốn tạm ứng.
  Chủ đầu tư không phải gửi chứng từ chi,
  hóa đơn mua sắm đến Kho bạc Nhà nước
  và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp
  pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh
  toán theo dự toán được duyệt. 54

  18

 19. 2016

  Thanh toán vốn đầu tƣ
  Trường hợp các Ban quản lý dự án chuyên
  ngành, khu vực quản lý nhiều dự án, định kỳ
  6 tháng và hết năm kế hoạch, chủ đầu tư
  phân bố chi phí quản lý dự án (khối lượng
  công việc hoàn thành theo dự toán) cho từng
  dự án gửi Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thu
  hồi vốn tạm ứng.

  55

  Thanh toán khối lƣợng hoàn thành
  Đối với các công việc được thực hiện
  thông qua hợp đồng xây dựng:
  ▪ Nguyên tắc thanh toán:
  Việc thanh toán hợp đồng phải phù hợp với
  loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện
  trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn
  thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn
  thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện
  thanh toán phải được quy định rõ trong hợp
  đồng.
  56

  Thanh toán khối lƣợng hoàn thành
  Chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các điều
  kiện áp dụng các loại giá hợp đồng theo quy
  định hiện hành của nhà nước.
  – Đối với hợp đồng trọn gói:
  Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng
  hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối
  lượng công việc tương ứng với các giai đoạn
  thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong
  hợp đồng, khi thanh toán không yêu cầu có
  xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.
  57

  19

 20. 2016

  Thanh toán khối lƣợng hoàn thành
  – Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:
  Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn
  thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê
  duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu
  của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp
  đồng.
  – Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:
  Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn
  thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có)
  được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn
  giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh
  theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. 58

  Thanh toán khối lƣợng hoàn thành
  – Đối với hợp đồng theo thời gian:
  + Chi phí cho chuyên gia được xác định trên
  cơ sở mức lương cho chuyên gia và các
  chi phí liên quan do các bên thỏa thuận
  trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc
  thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần,
  ngày, giờ).
  + Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho
  chuyên gia thì thanh toán theo phương
  thức quy định trong hợp đồng.
  59

  Thanh toán khối lƣợng hoàn thành
  – Đối với hợp đồng theo giá kết hợp:
  Việc thanh toán được thực hiện tương ứng với
  các loại hợp đồng theo quy định tại các điểm trên
  đây.
  – Đối với khối lượng công việc phát sinh
  (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp
  đồng, thực hiện theo thỏa thuận bổ sung hợp
  đồng mà các bên đã thống nhất trước khi thực
  hiện và phải phù hợp với các quy định hiện hành
  của pháp luật có liên quan.

  60

  20

Download tài liệu Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh File Word, PDF về máy

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *