[Download] Tải Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 – Trần Thị Vinh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 – Trần Thị Vinh

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 – Trần Thị Vinh
Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 – Trần Thị Vinh


Bài giảng trình bày các kiến thức về những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước, quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 – Trần Thị Vinh File Word, PDF về máy

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 – Trần Thị Vinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 – Trần Thị Vinh

 1. 2016

  CHƯƠNG 4

  QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

  1

  Nội dung
  1. Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản
  Nhà nước
  2. Tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài
  sản
  3. Quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước
  4. Quản lý sử dụng tài sản tại đơn vị Sự nghiệp
  5. Quy trình quản lý sử dụng tài sản Nhà nước
  6. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và
  của người đứng đầu được giao quản lý, sử dụng
  tài sản nhà nước
  2

  Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng
  tài sản Nhà nước

  Nguyên tắc quản
  Khái niệm lý, sử dụng tài
  sản

  3

  1

 2. 2016

  Khái niệm tài sản Nhà nước

  Tài sản
  nhà
  điều kiện vật chất cơ bản giữ vị
  nước trí quan trọng đảm bảo hoạt
  động của bộ máy nhà nước, an
  ninh quốc phòng, là nguồn lực
  quan trọng để phát triển kinh tế
  xã hội của đất nước

  4

  Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản
  Nguyên tắc 1
  • Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước
  giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý,
  sử dụng

  Nguyên tắc 2
  • Quản lý nhà nước về tài sản nhà nước
  được thực hiện thống nhất, có phân công,
  phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của
  từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối
  hợp giữa các cơ quan nhà nước
  5

  Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản
  Nguyên tắc 3
  • Tài sản nhà nước phải được đầu tư, trang bị và sử
  dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ,
  bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm

  Nguyên tắc 4
  • Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về
  hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc
  xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán,
  thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản
  hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo
  cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy
  định khác
  6

  2

 3. 2016

  Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản
  Nguyên tắc 5

  • Tài sản nhà nước được bảo dưỡng, sửa
  chữa, bảo vệ theo chế độ quy định

  Nguyên tắc 6

  • Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được
  thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi
  vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà
  nước phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh
  theo quy định của pháp luật
  7

  Tiêu chuẩn định mức tài sản
  Đối với trụ sở làm việc

  Đối với xe ô-tô

  Đối với trang thiết bị và phương tiện làm việc

  Thuê máy móc, thiết bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

  Đối với nhà công vụ:

  Đối với điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di
  động
  8

  Đối với trụ sở làm việc

  Phạm vi xác định trụ sở làm việc

  Khuôn viên đất: tổng diện
  tích đất của cơ quan, đơn vị Tổng diện tích
  được cơ quan nhà nước có nhà làm việc
  thẩm quyền cấp theo quy xây dựng trên
  định của pháp luật về đất đất
  đai.

  9

  3

 4. 2016

  Đối với trụ sở làm việc

  • Diện tích làm việc cho cán bộ,
  công chức: xác định trên cơ sở
  Tổng số lượng cán bộ, công chức trong
  diện tích tổng số biên chế của cơ quan,
  nhà làm đơn vị được cơ quan nhà nước có
  việc xây thẩm quyền duyệt và tiêu chuẩn
  dựng định mức cho mỗi chỗ làm việc
  • Diện tích các bộ phận phục vụ
  trên đất
  và phụ trợ, công cộng và kỹ
  thuật

  10

  Nguyên tắc quản lý sử dụng
  • Trụ sở, nhà làm việc thuộc sở hữu nhà
  nước phải được quản lý sử dụng hiệu
  quả, tiết kiệm, chống lãng phí tài sản của
  nhà nước.
  • Việc sử dụng trụ sở, nhà làm việc phải
  đúng công năng thiết kế, đúng mục đích
  nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
  nhà nước, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá
  và cải cách hành chính nhà nước.
  11

  Nguyên tắc quản lý sử dụng
  • Thủ trưởng đơn vị được giao trực tiếp quản
  lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc phát huy
  quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc
  quản lý tài sản được giao, bảo đảm việc
  điều hành thực hiện đúng chức năng, nhiệm
  vụ của cơ quan, đơn vị.
  • Đơn vị được giao trực tiếp quản lý sử dụng
  trụ sở, nhà làm việc có trách nhiệm xây
  dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản
  lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc của mình.
  12

  4

 5. 2016

  Yêu cầu về sử dụng

  • Việc sử dụng trụ sở, nhà làm việc phải đúng
  công năng thiết kế, đúng mục đích, tiết kiệm,
  có hiệu quả;
  • Đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực
  tiếp quản lý sử dụng trụ sở, nhà làm việc căn
  cứ vào quy mô, công suất, công năng sử
  dụng của công trình để khai thác sử dụng có
  hiệu quả.

  13

  Yêu cầu về sử dụng
  Đối với trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự
  nghiệp công lập tự chủ tài chính được cho
  thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của
  pháp luật
  • Việc sử dụng diện tích, trang thiết bị làm
  việc phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định
  mức quy định
  • Bên ngoài cổng chính của trụ sở, nhà làm
  việc phải gắn biển tên và địa chỉ của cơ
  quan, đơn vị theo quy định về quản lý kiến
  trúc đô thị;
  14

  Yêu cầu về sử dụng
  • Bên ngoài cổng chính phải gắn biển tên và địa chỉ
  của cơ quan, đơn vị theo quy định về quản lý kiến
  trúc đô thị;
  • Nội quy phải được niêm yết công khai tại cổng chính
  của cơ quan hoặc bộ phận thường trực cơ quan để
  cán bộ, viên chức của cơ quan và khách đến liên hệ
  công tác biết và chấp hành;
  • Phải có sơ đồ thể hiện rõ các khối nhà, các phòng
  làm việc; bộ phận chức năng, kỹ thuật; bộ phận
  công cộng, phục vụ và phụ trợ bảo đảm thuận lợi
  cho công tác điều hành và khách đến liên hệ công
  tác; 15

  5

 6. 2016

  Yêu cầu về sử dụng
  • Phải có bộ phận thường trực cơ quan làm việc
  thường xuyên để bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh;
  • Phải có trang thiết bị phòng chống cháy, nổ và
  phải được kiểm tra định kỳ bảo đảm yêu cầu xử lý
  khi có sự cố xảy ra;
  • Đối với nhà làm việc ngoài các yêu cầu nêu trên,
  việc sử dụng các khối, bộ phận theo chuyên
  ngành phải được quy định, hướng dẫn cụ thể, rõ
  ràng để mọi đối tượng tham gia các dịch vụ tiếp
  cận, sử dụng.

  16

  Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng

   Nhà nước đảm bảo việc trang bị xe ô tô để
  phục vụ công tác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
   Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh
  có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp
  dụng tiêu chuẩn sử dụng xe theo chức danh
  cao nhất.
   Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô vào việc
  riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm
  cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ
  chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ
  quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định
  của pháp luật.
  17

  Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng
  • Giá mua :giá mua đã bao gồm các loại thuế
  phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao
  gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí
  bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ
  liên quan đến việc sử dụng xe.
  • Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì
  phải tính đủ số thuế được miễn để xác định tiêu
  chuẩn, định mức.
  • Trường hợp điều chuyển, tiếp nhận thì giá xe ô
  tô làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức là
  giá trị còn lại của xe ô tô.18

  6

 7. 2016

  Quản lý, sử dụng số xe ô tô

  Căn cứ số xe ô tô hiện có, thực tế cung cấp dịch vụ
  phương tiện đi lại của thị trường và khả năng tự túc
  phương tiện đi lại của từng chức danh có đủ tiêu chuẩn

  Giao đơn vị sự nghiệp công hoặc
  Giao cơ quan, tổ
  doanh nghiệp dịch vụ công ích
  chức, đơn vị tiếp tục
  quản lý xe ô tô để bố trí xe phục
  quản lý để bố trí xe
  vụ công tác cho các chức danh
  ô tô phục vụ công
  cơ quan, tổ chức, đơn vị có tiêu
  tác cho các chức
  chuẩn quy định hoặc cung cấp
  danh có tiêu chuẩn
  dịch vụ xe ô tô theo quy định của
  quy định
  pháp luật
  19

  Thuê dịch vụ xe ô tô

  • Giá thuê xe: đơn giá bình quân của
  phương tiện vận tải công cộng.
  • Việc thuê dịch vụ xe ô tô thực hiện theo
  hình thức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung
  cấp dịch vụ xe ô tô theo quy định.

  20

  Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô
  Mức khoán kinh phí được xác định theo từng
  tháng:
  • Khoảng cách thực tế từ nhà ở đến nơi làm
  việc;
  • Đơn giá bình quân của phương tiện vận tải
  công cộng (đơn giá của các hãng xe taxi phổ
  biến trên thị trường);
  • Số ngày làm việc theo quy định (không bao
  gồm ngày đi công tác);
  • Số lượt đưa đón (02 lượt/01ngày)
  21

  7

 8. 2016

  Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

  Khi đi công tác tự nguyện đăng ký thực hiện
  khoán kinh phí sử dụng xe, mức khoán kinh
  phí được xác định trên cơ sở:
  • Khoảng cách thực tế đi công tác;
  • Đơn giá bình quân của phương tiện vận
  tải công cộng (đơn giá của các hãng xe
  taxi phổ biến trên thị trường)

  22

  Đối với trang thiết bị và phương tiện làm việc

  Nội dung máy móc, thiết bị :
  • Trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức
  làm việc
  • Trang bị để sử dụng tại các phòng làm việc
  của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  • Trang bị để sử dụng cho phòng họp, hội
  trường, phòng thường trực, phòng lưu trữ
  và các phòng phục vụ hoạt động chung
  • Trang bị phục vụ hoạt động đặc thù của cơ
  quan, tổ chức, đơn vị.
  23

  Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng
  • Đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc của cơ quan,
  tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được
  giao; đảm bảo chất lượng máy móc, thiết bị đáp ứng
  yêu cầu từng bước hiện đại hóa công sở.
  • Trường hợp một cán bộ giữ nhiều chức danh thì
  được áp dụng định mức trang bị máy móc, thiết bị
  văn phòng phổ biến theo chức danh cao nhất.
  • Khi người tiền nhiệm nghỉ hưu hoặc chuyển công
  tác khác mà các máy móc, thiết bị văn phòng phổ
  biến đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế theo quy
  định thì tiếp tục sử dụng máy móc, thiết bị văn
  phòng phổ biến đã trang bị cho người tiền nhiệm,
  không trang bị mới.
  24

  8

 9. 2016

  Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng
  • Trang bị, bố trí sử dụng theo đúng tiêu chuẩn,
  định mức và các quy định về quản lý, sử dụng
  tài sản nhà nước.
  • Được thay thế theo yêu cầu công tác của cơ
  quan, tổ chức, đơn vị khi đã sử dụng vượt quá
  thời gian theo chế độ quy định hoặc bị hư hỏng
  không thể tiếp tục sử dụng và được xử lý theo
  quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài
  sản nhà nước; trường hợp không có nguồn
  máy móc, thiết bị để điều chuyển thì cơ quan, tổ
  chức, đơn vị được mua mới theo đúng tiêu
  chuẩn, định mức quy định.
  25

  Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng
  • Nghiêm cấm việc sử dụng máy móc, thiết bị
  vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho
  mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển
  cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa
  được phép
  • Việc mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử khi
  đã được bố trí kinh phí trong dự toán ngân
  sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự
  nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp
  khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  26

  Thuê máy móc, thiết bị

  Chưa có máy móc, thiết bị hoặc thiếu so
  với tiêu chuẩn, định mức mà ảnh hưởng
  đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ
  Các được giao;
  trường
  hợp
  Máy móc, thiết bị hiện có đã hư hỏng,
  được
  không còn sử dụng được hoặc không
  thuê đảm bảo an toàn khi sử dụng.

  27

  9

 10. 2016

  Thuê máy móc, thiết bị
  • Đối với máy móc, thiết bị có nhu cầu sử
  dụng trong thời gian dưới 12 tháng hoặc chỉ
  sử dụng tối đa không quá 3 lần/năm mà trên
  thị trường có cung cấp dịch vụ cho thuê,
  phải thực hiện hình thức thuê
  • Số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị đi
  thuê phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức
  • Giá thuê máy móc, thiết bị phải phù hợp với
  giá thuê máy móc, thiết bị cùng loại hoặc có
  cùng tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất xứ tại thị
  trường địa phương.
  28

  Khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng

  Mức khoán kinh phí để thanh toán cho CB-
  CC-VC được xác định theo từng tháng và trên
  cơ sở:
  • Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc,
  thiết bị văn phòng phổ biến
  • Thời gian sử dụng theo chế độ quản lý, tính
  hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà
  nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ
  chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

  29

  Khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng

  Nguyên tắc khoán kinh phí:
  • Việc khoán kinh phí sử dụng máy móc,
  thiết bị văn phòng phổ biến không ảnh
  hưởng đến thực hiện chức năng, nhiệm
  vụ được giao.
  • Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm hơn việc
  trang bị.

  30

  10

 11. 2016

  Đối với nhà công vụ

  ▪ Quy định thiết kế nhà ở công vụ

  ▪ Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ

  ▪ Nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ

  31

  Quy định thiết kế nhà ở công vụ

  Đối với nhà biệt thự:

  • Được thiết kế theo kiểu biệt thự
  đơn lập hoặc biệt thự song lập.
  Chiều cao tối đa không quá 3
  tầng. Diện tích đất khuôn viên
  biệt thự không nhỏ hơn 350 m 2
  và không lớn hơn 500 m 2.

  32

  Quy định thiết kế nhà ở công vụ
  Đối với căn hộ chung cư tại khu
  vực đô thị
  • Được thiết kế kiểu căn hộ khép kín, diện
  tích sử dụng mỗi căn hộ không nhỏ hơn 25
  m2 và không lớn hơn 160 m2.

  Đối với căn nhà khu vực nông
  thôn
  • Được thiết kế căn nhà kiểu khép kín, diện
  tích sử dụng mỗi căn nhà không nhỏ hơn
  25 m2 và không lớn hơn 90 m2.
  33

  11

 12. 2016

  Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ
  Nhà ở Thực hiện trang bị nội thất cơ bản nhà ở
  công vụ công vụ đối với trường hợp mua nhà (căn
  hộ) chưa có trang thiết bị nội thất để bố trí
  làm nhà ở công vụ.
  Đối với nhà (căn hộ) khi mua đã có trang
  thiết bị nội thất thì không được trang bị thay
  thế đối với những máy móc, thiết bị dời
  không gắn với nhà ở công vụ

  Thiết bị, vật dụng nội thất nhà ở công vụ
  được trang bị phải có niên hạn sử dụng tối
  thiểu 5 năm.
  34

  Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ
  Biệt thự, Bộ bàn ghế và kệ ti vi phòng khách
  căn hộ
  chung cư
  bố trí làm Máy điều hòa nhiệt độ các phòng
  nhà ở
  công vụ Bộ bàn ghế phòng ăn, tủ lạnh, tủ
  tại khu bếp (đồng bộ), bộ bếp và máy hút
  vực đô mùi;
  thị
  Tủ đứng, giường, đệm, máy giặt,
  bình nóng lạnh, 01 bộ bàn ghế làm
  việc.
  35

  Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ
  Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cơ bản cho
  biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị quy định:
  • Loại căn hộ công vụ có 01 phòng ngủ, 01 phòng
  khách (tương ứng với căn hộ loại 4 và loại 5): 120
  triệu đồng.
  • Loại căn hộ công vụ có 02 phòng ngủ, 01 phòng
  khách (tương ứng với căn hộ loại 2 và loại 3): 160
  triệu đồng.
  • Loại căn hộ công vụ có 03 phòng ngủ, 01 phòng
  khách (tương ứng với căn hộ loại 1): 200 triệu đồng.
  • Đối với biệt thự có 04 phòng ngủ, 01 phòng khách,
  01 phòng làm việc: 250 triệu đồng.
  36

  12

 13. 2016

  Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ

  Trang bị nội thất đối với căn nhà bố trí làm
  nhà ở công vụ tại khu vực nông thôn bao
  gồm:
  • Bộ bàn ghế và kệ tivi phòng khách
  • Máy điều hòa nhiệt độ các phòng
  • Bộ bàn ghế phòng ăn (nếu có), tủ lạnh, tủ
  bếp, bếp
  • Tủ đứng, giường đệm, máy giặt, bình
  nóng lạnh.
  37

  Nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ

  Việc sử dụng kinh phí để mua sắm trang
  thiết bị nội thất cơ bản của nhà ở công vụ
  phải được lập dự toán, thực hiện dự toán
  và quyết toán theo quy định của pháp luật
  hiện hành.

  38

  Nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ
  • Đối với các chức danh Tổng Bí thư, Chủ
  tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch
  Quốc hội, bố trí theo quỹ nhà ở công vụ
  hiện có, đảm bảo điều kiện công tác và yêu
  cầu bảo vệ.
  • Trường hợp một người đồng thời đảm nhận
  nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng nhà
  ở công vụ thì được áp dụng tiêu chuẩn nhà
  ở công vụ theo chức danh cao nhất.

  39

  13

 14. 2016

  Đối với điện thoại

  Nguyên tắc trang bị:
  Điện thoại cố định trang bị tại nhà riêng và
  điện thoại di động là tài sản của Nhà nước
  trang bị cho cán bộ lãnh đạo trong cơ quan
  hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức
  chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để sử
  dụng cho các hoạt động công vụ.

  40

  Định mức chi tiêu
  Khoản kinh phí để thanh toán chi phí ban đầu:
  • Tiền mua máy 300.000 đồng/máy đối với điện
  thoại cố định và 3.000.000 đồng/máy đối với điện
  thoại di động.
  • Chi phí lắp đặt máy, chi phí hòa mạng (hoặc cài
  đặt) thanh toán theo hóa đơn của cơ quan bưu
  điện tại thời điểm được trang bị máy.
  • Các khoản chi phí sửa chữa, thay thế khi điện
  thoại hư hỏng không thể sửa chữa, được ngân
  sách nhà nước thanh toán theo quy định hiện
  hành về quản lý tài sản của nhà nước
  41

  Nội dung quản lý sử dụng tài sản
  Tại cơ quan Nhà nước
  • Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc:
  • Mua sắm tài sản
  • Thuê trụ sở làm việc, tài sản khác
  • Sử dụng tài sản nhà nước
  • Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước
  • Thu hồi tài sản nhà nước
  • Điều chuyển tài sản nhà nước
  • Thanh lý tài sản nhà nước
  • Bán tài sản nhà nước

  42

  14

 15. 2016

  Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc

  Phương thức đầu tư

  • Giao cho tổ chức có chức năng
  thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở
  làm việc;
  • Giao ngân sách cho cơ quan trực
  tiếp sử dụng trụ sở làm việc thực
  hiện đầu tư xây dựng.

  43

  Yêu cầu của việc đầu tư xây dựng

  • Phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan
  nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  • Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức
  bộ máy của cơ quan đã được cơ quan nhà
  nước có thẩm quyền phê duyệt và tiêu
  chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc;
  • Thực hiện các quy định của pháp luật về
  đầu tư, xây dựng.

  44

  Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được giao
  quản lý đầu tư xây dựng trụ sở làm việc

  • Được Nhà nước giao vốn đầu tư để xây
  dựng trụ sở làm việc cho các cơ quan nhà
  nước theo phạm vi nhiệm vụ được giao.
  • Thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc
  theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây
  dựng.
  • Bàn giao trụ sở làm việc cho cơ quan nhà
  nước được giao quản lý, sử dụng theo chế
  độ quy định, sau khi hoàn thành việc đầu tư
  xây dựng.
  45

  15

 16. 2016

  Mua sắm tài sản

  Nguyên Việc mua sắm tài sản nhà nước phải phù
  hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ
  tắc mua quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
  sắm tài
  Kinh phí mua sắm do NSNN bảo đảm
  sản theo quy định của Luật NSNN.

  Việc mua sắm tài sản nhà nước được
  thực hiện công khai, theo trình tự, thủ tục
  do pháp luật về đấu thầu và pháp luật có
  liên quan quy định.
  46

  Phương thức mua sắm

  Mua sắm tập trung

  • Phương thức mua sắm tập trung được áp
  dụng đối với các loại tài sản có số lượng
  mua sắm nhiều, tổng giá trị mua sắm lớn và
  có yêu cầu được trang bị đồng bộ, hiện đại.
  • Cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản
  thực hiện mua sắm

  47

  Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản
  Các hình thức lựa chọn nhà thầu

  • Là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà
  Đấu thầu
  đầu tư trong đó không hạn chế số
  rộng rãi
  lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

  • Được áp dụng trong trường hợp gói
  thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc
  Đấu thầu
  kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có
  hạn chế
  một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu
  của gói thầu.

  48

  16

 17. 2016

  Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản
  Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu
  • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay
  hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố
  bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo
  đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai
  ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính
  mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân
  cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng
  nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu
  mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai
  công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường
  hợp cấp bách; 49

  Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản

  • Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm Mục
  tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới
  quốc gia, hải đảo;
  • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ
  phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ
  nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo
  đảm tính tương thích về công nghệ, bản
  quyền mà không thể mua được từ nhà thầu
  khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử
  nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;
  50

  Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản

  • Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo
  cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng
  được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến
  trúc công trình trúng tuyển hoặc được
  tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện
  năng lực theo quy định; gói thầu thi công
  xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành
  tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền
  tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công
  trình.
  51

  17

 18. 2016

  Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản

  Chào hàng cạnh tranh: Được áp dụng đối với gói
  thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của
  Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản
  • Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có
  trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu
  chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng
  • Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết
  kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

  52

  Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản

  Tự thực hiện: được áp dụng đối với gói
  thầu thuộc dự toán mua sắm tài sản, hàng
  hóa, dịch vụ trong trường hợp tổ chức trực
  tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ
  thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu
  cầu của gói thầu.

  53

  Tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản

  Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp
  đặc biệt:
  Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện
  các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà
  không thể áp dụng các hình thức lựa
  chọn nhà thầu quy định trên thì người
  có thẩm quyền xem xét, quyết định
  phương án lựa chọn nhà thầu

  54

  18

 19. 2016

  Thuê trụ sở làm việc, tài sản khác
  Các trường hợp thuê trụ sở làm việc

  • Chưa có trụ sở làm việc hoặc thiếu diện
  tích trụ sở làm việc so với tiêu chuẩn,
  định mức mà làm ảnh hưởng tới việc
  thực hiện nhiệm vụ được giao;
  • Trụ sở làm việc hiện có đã xuống cấp
  nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn
  khi sử dụng;

  55

  Thuê trụ sở làm việc, tài sản khác
  Các trường hợp thuê trụ sở làm việc (tt)
  • Việc thuê trụ sở làm việc có hiệu quả hơn
  việc đầu tư xây dựng, mua sắm;
  • Chỉ có nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc
  trong thời gian ngắn.
  • Số lượng, chủng loại trụ sở làm việc, tài
  sản khác được thuê phải phù hợp với
  tiêu chuẩn, định mức, chế độ; giá thuê
  được xác định theo cơ chế thị trường.

  56

  Các trường hợp thuê tài sản khác:

  Thuê tài sản là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải
  và các tài sản khác không phải là trụ sở làm việc để
  phục vụ hoạt động trong các trường hợp sau đây:
  ◦ Chưa có tài sản hoặc thiếu tài sản so với tiêu
  chuẩn, định mức mà làm ảnh hưởng tới việc thực
  hiện nhiệm vụ được giao;
  ◦ Tài sản hiện có đã hư hỏng không còn sử dụng
  được hoặc không đảm bảo an toàn khi sử dụng;
  ◦ Chỉ có nhu cầu sử dụng tài sản trong thời gian
  ngắn hoặc không thường xuyên.

  57

  19

 20. 2016

  Sử dụng tài sản nhà nước

  • Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước phải
  được sử dụng đúng mục đích, công năng, tiêu
  chuẩn, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả,
  tiết kiệm.
  • Cơ quan nhà nước không được sử dụng tài sản
  nhà nước vào mục đích cá nhân, cho thuê hoặc
  thực hiện hoạt động kinh doanh khác.
  • Phải ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản
  nhà nước

  58

  Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước
  • Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước phải được
  kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng chế độ,
  tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật.
  • Tài sản nhà nước phải được bảo dưỡng, sửa chữa
  theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ
  thuật. Thủ trưởng cơ quan nhà nước được giao
  quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quyết định việc
  bảo dưỡng, sửa chữa tài sản.
  • Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước do
  NSNN bảo đảm theo quy định của Luật NSNN.
  • Ban hành quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức
  kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà
  nước
  59

  Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản nhà nước
  • Khi phát hiện tài sản nhà nước thuộc các trường
  hợp quy định phải quyết định thu hồi theo thẩm
  quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm
  quyền quyết định thu hồi theo quy định của pháp
  luật.
  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định
  thu hồi tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm
  quyền, cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài
  sản bị thu hồi phải thực hiện chuyển giao đầy đủ
  tài sản nhà nước bị thu hồi theo đúng quyết định
  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  60

  20

Download tài liệu Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 – Trần Thị Vinh File Word, PDF về máy

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *