[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Vũ Quốc Thông – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Vũ Quốc Thông

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Vũ Quốc Thông
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Vũ Quốc Thông


Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 5 + 6: Quy trình kế toán – Hệ thống thông tin kế toán cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về quy trình kế toán, chứng từ kế toán, hệ thống thông tin kế toán, sổ sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Vũ Quốc Thông File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Vũ Quốc Thông

 1. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Chương 5-6
  QUY TRÌNH KẾ TOÁN –
  HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

  GV. ThS. Vũ Quốc Thông

  1

  Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:
   Nêu các bước công việc trong một quy trình kế
  toán.
   Giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ
  kế toán.
   Trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế
  toán chủ yếu.
   Trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức
  công tác kế toán trong một doanh nghiệp.
   Trình bày những vấn đề cơ bản của việc ứng
  dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán

  2

  1

 2. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Tổng quan về quy trình
  Chứng từ kế toán
  kế toán

  Nội dung

  Hệ thống thông tin kế
  Sổ sách kế toán
  toán

  3

  Tổng quan về quy trình kế toán

  Hệ thống
  thông tin

  Quy trình
  xử lý
  thông tin

  Kiểm soát
  nội bộ và
  công tác
  kế toán

  4

  2

 3. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Hệ thống thông tin kế toán

   Quá trình hoạt động của doanh nghiệp phát sinh
  các nghiệp vụ kinh tế (dữ liệu)
   Kế toán thu thập, xử lý dữ liệu để tạo thành các
  thông tin hữu ích cho những người sử dụng

  Hệ thống thông tin kế toán là một bộ phận của hệ thống
  thông tin quản lý nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho
  người sử dụng để đưa ra các quyết định.

  5

  Quy trình xử lý dữ liệu

  Cung cấp
  thông tin

  Sổ kế Báo cáo tài chính
  toán
  Bảng CĐKT
  Chứng
  từ kế Báo cáo KQHĐKD
  toán Báo cáo LCTT
  Bản TMBCTC

  Kiểm soát các hoạt động
  6

  3

 4. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Kiểm soát nội bộ và công tác kế toán

  Kiểm soát nội bộ là quá trình được thiết lập trong
  tổ chức, để đảm bảo đạt các mục tiêu của tổ chức:
  • Tính tin cậy của BCTC
  • Hiệu quả của các hoạt động
  • Việc tuân thủ các quy định

  7

  Chứng từ kế toán

   Khái niệm
   Vai trò của chứng từ
   Phân loại chứng từ
   Yêu cầu đối với chứng từ
   Yếu tố của chứng từ
   Lưu chuyển chứng từ

  8

  4

 5. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Khái niệm

  Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật
  mang tin phản ảnh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát
  sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ để ghi sổ kế
  toán.

  9

  Vai trò của chứng từ kế toán:

  – Là khâu ghi chép ban đầu có ý nghĩa quan trọng
  đối với chất lượng thông tin kế toán.
  – Là phương tiện truyền đạt thông tin phục vụ cho
  việc quản lý.
  – Là cơ sở để kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của
  nghiệp vụ kinh tế.
  – Có ý nghĩa pháp lý trong việc giải quyết các vụ
  tranh chấp, kiện tụng
  10

  5

 6. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Phân loại chứng từ

  o Theo nội dung phản ảnh
  o Theo công dụng
  o Theo nguồn gốc
  o Chứng từ gốc và chứng từ tổng hợp (chứng
  từ ghi sổ)

  11

  Phân loại chứng từ (tiếp)

  Theo nội dung phản ảnh

  Chứng từ về tiền • Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy báo Nợ, Giấy
  tệ báo Có

  Chứng từ về hàng • Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho …
  tồn kho
  Chứng từ về lao • Bảng chấm công, Bảng thanh toán tiền
  động và tiền lương lương …

  Chứng từ về bán • Hoá đơn GTGT (hay Hoá đơn bán hàng) …
  hàng
  Chứng từ về • biên bản giao nhận TSCĐ, biên bản thanh
  TSCĐ lý
  12

  6

 7. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Phân loại chứng từ (tiếp)

  • Chứng từ mệnh lệnh
  Phân loại theo công • Chứng từ chấp hành
  dụng của chứng từ • Chứng từ liên hợp

  Phân loại theo • Chứng từ bên trong
  nguồn gốc của
  • Chứng từ bên ngoài
  chứng từ

  13

  Phân loại chứng từ (tiếp)

  Chứng từ tổng
  Chứng từ gốc
  hợp

  Được lập ngay Tập hợp từ các
  khi nghiệp vụ chứng từ gốc
  kinh tế phát sinh cùng loại

  14

  7

 8. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Công ty TNHH Sunrise
  KCN Sóng Thần Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC
  ngày 22/12/2014 của BTC
  07

  1 3 2015 14/07/0001

  Nguyễn Ngọc Thịnh
  Cơ sở Tân Hưng
  Thanh toán tiền mua hàng
  18.810.000 (Mười tám triệu tám trăm mười
  ngàn đồng)
  1 hóa đơn GTGT
  1 3 2015

  Minh họa mẫu chứng từ 15

  Ví dụ 1

  Cho biết chứng từ sau đây thuộc loại chứng từ
  nào theo các cách phân loại đã học:

   Lập “Phiếu thu tiền mặt” để thu nợ khách
  hàng

   Nhận “Hóa đơn bán hàng” từ người bán

   Lập “Đơn đặt hàng” giao cho khách hàng

  16

  8

 9. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Yêu cầu đối với chứng từ

  • Phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, tính
  chính xác của số liệu.
  • Chứng từ kế toán phải có đầy đủ các yếu tố theo
  qui định.
  • Ghi chép trên chứng từ phải rõ ràng, đầy đủ,
  gạch bỏ phần còn trống. Không được tẩy xóa,
  sửa chữa trên các chứng từ.

  17

  1
  2

  Các
  4

  yếu

  5 tố

  của

  chứng

  từ

  18

  9

 10. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Luân chuyển chứng từ

  Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán;

  Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán
  hoặc trình Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt;

  Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ
  kế toán;

  Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
  19

  Bài tập thực hành 1
  • Hãy ghép cột (a) phù hợp với một hoặc nhiều nội dung ở
  cột (b):
  (a) (b)
  1. Thực hiện định khoản vào a. Chứng từ mệnh lệnh
  chứng từ trước khi ghi sổ
  2. Phiếu chào hàng b. Chứng từ về lao động
  3. Phiếu chi tiền mặt c. Phiếu nhập kho
  4. Bảng chấm công d. Hóa đơn nhận từ bên bán
  5. Chứng minh hàng mua đã e. Hoàn chỉnh chứng từ
  nhập kho
  6. Hóa đơn giao cho khách f. Chứng từ chấp hành
  hàng
  g. Chứng từ bên trong
  20

  10

 11. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Phân loại sổ sách
  Khái niệm
  kế toán

  Sổ sách kế
  toán

  Các hình thức tổ Giới thiệu hình
  chức sổ sách kế thức nhật ký
  toán chung

  21

  Khái niệm

   Sổ sách kế toán là nơi ghi chép và lưu giữ các
  nghiệp vụ.
   Sổ sách kế toán cần được ghi chép dựa trên
  chứng từ kế toán
   Sổ sách kế toán là căn cứ để lập báo cáo tài
  chính

  22

  11

 12. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Phân loại sổ sách kế toán
  Phân loại theo phương pháp ghi chép vào sổ
  kế toán
   Sổ ghi theo trình tự thời gian là loại sổ ghi chép các
  nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, giúp
  cho việc kiểm tra, tra cứu khi cần thiết. Thí dụ: Nhật ký.
   Sổ ghi theo hệ thống là loại sổ ghi chép các nghiệp vụ
  kinh tế phát sinh phân loại theo tài khoản tổng hợp và
  chi tiết, giúp kế toán lưu trữ thông tin và phản ảnh kiểm
  tra từng đối tượng kế toán. Ví dụ: Sổ cái, Sổ chi tiết…
   Sổ liên hợp: là loại sổ kết hợp vừa ghi theo trình tự
  thời gian, vừa ghi theo hệ thống trên cùng một trang sổ.

  23

  Phân loại sổ sách kế toán (tiếp)

  Phân loại theo mức độ phản ảnh các đối tượng
  kế toán
   Sổ tổng hợp là sổ kế toán ghi chép các nghiệp vụ
  kinh tế phát sinh theo tài khoản. Thí dụ: Sổ cái.
   Sổ chi tiết gồm các sổ, thẻ chi tiết được mở để
  phản ảnh một cách chi tiết hơn cho những số liệu đã
  được phản ảnh trên sổ tổng hợp. Thí dụ: Sổ chi tiết
  vật tư,…
   Sổ kết hợp hạch toán tổng hợp với hạch toán chi
  tiết.

  24

  12

 13. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Phân loại sổ sách kế toán (tiếp)

  Phân loại theo cách tổ chức sổ
   Sổ đóng thành quyển: Sổ cái, Nhật ký – Sổ cái …
   Sổ tờ rời: thẻ kho, thẻ TSCĐ, sổ chi tiết vật tư, sản
  phẩm, hàng hoá …
   Sổ điện tử trong hệ thống kế toán xử lý bằng máy vi
  tính, các sổ kế toán được thiết kế dưới dạng các tập
  tin lưu trữ trong các đĩa từ, kế toán ghi sổ bằng cách
  nhập dữ liệu.

  25

  Các hình thức tổ chức sổ sách kế toán

  Hình thức kế toán là việc tổ chức hệ thống sổ sách
  kế toán bao gồm số lượng sổ, kết cấu sổ và mối
  quan hệ giữa các loại sổ trong việc ghi chép, tổng
  hợp các số liệu từ chứng từ gốc để cung cấp các
  chỉ tiêu lập báo cáo kế toán:
  – Hình thức kế toán Nhật ký chung;
  – Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái;
  – Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;
  – Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ;
  – Hình thức kế toán trên máy vi tính.

  26

  13

 14. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Giới thiệu hình thức Nhật ký chung

  Chứng từ kế toán

  Sổ nhật ký SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán
  đặc biệt chi tiết

  Sổ Cái
  Bảng tổng hợp
  chi tiết

  Bảng cân đối số
  phát sinh

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  27

  Ví dụ 2

  Cho biết những thông tin sau có thể tìm thấy trong sổ sách
  kế toán nào?
  a. Nghiệp vụ mua hàng theo hóa đơn số 0001234 ngày
  11/11/2011 của công ty ABC
  b. Nghiệp vụ khấu hao TSCĐ trong tháng 11/20×1 của
  tài sản M.
  c. Nghiệp vụ kết chuyển giá vốn hàng bán trong kỳ

  28

  14

 15. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Hệ thống thông tin kế toán

  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán
  • Giới thiệu Hệ thống thông tin kế toán
  • Các phân hệ ứng dụng cơ bản của hệ thống thông tin
  kế toán
  • Vai trò của cơ sở dữ liệu
  • Vận hành hệ thống thông tin kế toán

  29

  Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán

  Lợi ích: Các mức độ ứng dụng
  o Giảm bớt khối lượng công – Hệ thống xử lý bán thủ
  việc công với sự trợ giúp của
  các bảng tính Excel
  oTăng tốc độ xử lý
  – Hệ thống phần mềm kế
  o Giúp công tác kế toán
  toán dạng điều khiển bằng
  chuyển sang hướng trình bày
  trình đơn (Menu – Driven-
  và phân tích thông tin.
  Systems)
  – Hệ thống hoạch định
  nguồn lực toàn doanh
  nghiệp (Enterprise
  Resource Planning – ERP)

  30

  15

 16. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Hệ thống thông tin kế toán

   Các phân hệ ứng dụng cơ bản
   Vai trò của cơ sở dữ liệu
   Vận hành hệ thống thông tin kế toán

  31

  Các phân hệ ứng dụng cơ bản

   Phân hệ mua hàng
   Phân hệ bán hàng
   Phân hệ nhân sự
   Phân hệ sổ cái
  Trong doanh nghiệp sản xuất, còn có thêm phân
  hệ sản xuất

  32

  16

 17. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Ví dụ 3

  Giới thiệu Phân hệ bán hàng
  Phân hệ Chức năng Các bộ phận Các dữ liệu liên
  liên quan quan

  Bán hàng Xử lý đơn đặt hàng – Bộ phận bán – Dữ liệu khách
  khách hàng, chứng hàng hàng
  từ giao hàng và – Bộ phận giao – Dữ liệu bán hàng
  hóa đơn của đơn vị, hàng – Dữ liệu kho hàng
  theo dõi thu tiền và – Bộ phận kế – Dữ liệu sổ cái
  cập nhật kho. toán
  – Bộ phận kho

  33

  Vai trò của cơ sở dữ liệu

  Cơ sở dữ liệu
  giúp tránh
  được trùng
  lắp về nhập
  liệu, đảm bảo
  tính nhất
  quán về quản
  lý dữ liệu và
  giúp kết xuất
  dữ liệu từ
  nhiều nguồn
  với độ chính
  xác cao
  34

  17

 18. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Vận hành hệ thống thông tin kế toán

   Khai báo hệ thống
   Quy trình vận hành
  • Nhập dữ liệu
  • Xử lý dữ liệu
  • Kết xuất báo cáo

  35

  18

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5, 6 – Vũ Quốc Thông File Word, PDF về máy

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *