[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Vũ Quốc Thông – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Vũ Quốc Thông

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Vũ Quốc Thông
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Vũ Quốc Thông


Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 4: Khóa sổ và BCTC trình bày các nội dung: Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận, các bút toán điều chỉnh, các bút toán khóa sổ và kết chuyển, hoàn thành chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Vũ Quốc Thông File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Vũ Quốc Thông

 1. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán

  Chương 4
  KHÓA SỔ VÀ LẬP BCTC
  GV. ThS. Vũ Quốc Thông

  Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên
  có thể:
   Giải thích các nguyên tắc kế toán áp dụng
  trong việc xác định lợi nhuận;
   Giải thích các bút toán điều chỉnh và khóa sổ;
   Trình bày các bước hoàn thành chu trình kế
  toán;
   Lập các báo cáo tài chính đơn giản;
   Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo
  tài chính.
  2

  1

 2. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nội dung

   Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận

   Các bút toán điều chỉnh

   Các bút toán khóa sổ và kết chuyển

   Hoàn thành chu trình kế toán

  3

  Đầu kỳ
  • Mở sổ (mở TK),
  chuyển số dư

  Chương 4
  Cuối kỳ
  • Thực hiện các bút toán
  ĐC Trong kỳ
  • Thực hiện các bút toán • Ghi nhận các
  kết chuyển NVKTPS
  • Khóa sổ các TK
  • Lập BCTC

  4

  2

 3. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Các nguyên tắc kế toán để xác định lợi nhuận

  • Lợi nhuận và cơ sở dồn tích.

  • Kỳ kế toán.

  • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.

  • Nguyên tắc phù hợp

  5

  Lợi nhuận và cơ sở dồn tích

  Xác định lợi nhuận là xác định thời điểm ghi nhận
  các nghiệp vụ.

  Kế toán theo cơ sở dồn tích
  • Ghi nhận doanh thu khi phát sinh, không
  căn cứ vào thời điểm thu tiền
  • Ghi nhận chi phí khi phát sinh, không căn
  cứ vào thời điểm chi tiền

  Kế toán theo cơ sở tiền
  • Ghi nhận doanh thu khi thu tiền.
  • Ghi nhận chi phí khi chi tiền.

  6

  3

 4. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Ví dụ 1
  Ngày 30.12.20×0, công ty A nhận được hóa đơn với số tiền là
  40 triệu đồng về tiền thuê văn phòng tháng 12/20×0 từ bên cho
  thuê là công ty H nhưng chưa trả tiền vì theo hợp đồng, khoản
  này sẽ được thanh toán vào ngày 05.01.20×1. Hãy lập định
  khoản tháng 12/20×0.
  Công ty A Công ty H
  Kế toán theo Cơ sở tiền
  Chưa ghi nhận giao dịch Chưa ghi nhận giao dịch

  Kế toán theo Cơ sở dồn tích
  Nợ TK Chi phí QLDN: 40.000.000 Nợ TK Phải thu KH: 40.000.000
  Có TK Phải trả NB: 40.000.000 Có TK DT CCDV: 40.000.000

  7

  Bài tập thực hành 1:
  Ngày 02.01.20×0, Công ty Kho Vận Ngoại Thương cho
  Công ty Thủy Sản Nam Việt thuê kho lạnh với giá 12
  triệu đồng/tháng. Công ty Nam Việt trả ngay 36 triệu
  đồng cho thời gian thuê kho từ 01.01.20×0 đến
  31.3.20×0. Hãy điền số liệu vào bảng sau:
  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
  Cty Ngoại Thương Doanh thu
  CS Tiền 36 0 0
  CS Dồn tích 12 12 12
  Cty Nam Việt Chi phí
  CS Tiền 36 0 0
  CS Dồn tích 12 12 12
  8

  4

 5. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Kỳ kế toán
   Kỳ kế toán là khoảng thời gian hoàn thành một
  chu trình kế toán:

  Mở sổ kế toán Lập Báo cáo tài chính

  Ghi chép các nghiệp
  Khóa sổ
  vụ phát sinh

  9

  Kỳ kế toán

   Kỳ kế toán cơ bản là 12 tháng, gọi là niên độ
  kế toán hay năm tài chính.
   Kỳ kế toán
   Để đảm bảo thông tin kế toán được báo cáo thường
  xuyên và;
   So sánh thông tin (kỳ này với kỳ trước).
   Việc phân chia các nghiệp vụ vào từng kỳ phải
  đúng đắn để lợi nhuận được xác định một cách
  đáng tin cậy.

  10

  5

 6. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

   Doanh thu được ghi nhận trên cơ sở dồn tích

  – Thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm
  cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không phụ
  thuộc vào việc khách hàng đã trả tiền hay
  chưa
  – Số tiền ghi nhận doanh thu là giá bán của
  sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp
  cho khách hàng.

  11

  Bài tập thực hành 2:
   Công ty Truyền thông VDC nhận thực hiện dịch vụ thực
  hiện một show quảng cáo trên truyền hình cho công ty
  N. Ngày 25.6.20×1, khách hàng trả phí trọn gói là 520
  triệu đồng. Show truyền hình được phát sóng ngày
  11.8.20×1. Kế toán của công ty VDC sẽ ghi nhận doanh
  thu vào tháng 6.20×1 hay tháng 8.20×1? Tại sao?
   Để có được khách hàng mới, công ty VDC đã chấp
  nhận thực hiện một dịch vụ tương tự cho công ty Khánh
  Hà với giá chỉ là 350 triệu đồng trong khi giá thông
  thường của dịch vụ này như trên là 520 triệu đồng. Lúc
  này, công ty sẽ ghi nhận doanh thu là bao nhiêu?

  12

  6

 7. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nguyên tắc phù hợp

   Chi phí phải được ghi nhận phù hợp với doanh thu.

   Giúp việc đo lường lợi nhuận đúng đắn.
   Thực hiện:
   Xác định tất cả các chi phí phát sinh trong mỗi
  kỳ kế toán;
   Đo lường chi phí đảm bảo sự phù hợp với
  doanh thu trong mỗi kỳ kế toán

  13

  Ví dụ 2:
  Có tình hình trong tháng 3/20×1 tại Cty thương mại ABC
  như sau:
  1. Mua hàng X nhập kho để kinh doanh là 600 triệu
  đồng, đã trả bằng chuyển khoản.
  2. Xuất kho 2/3 lô hàng X với giá bán là 520 triệu đồng,
  đã thu ngay bằng tiền mặt là 320 triệu đồng.
  3. Trả tiền thuê cửa hàng kinh doanh cho tháng 3, 4,
  5/20×1 là 9 triệu đồng (mỗi tháng là 3 triệu đồng), trả
  bằng tiền mặt.
  4. Mua hàng nhập kho để tiếp tục kinh doanh là 200
  triệu đồng, chưa trả tiền cho người bán.
  Yêu cầu: Hãy tính doanh thu, chi phí và lợi nhuận của cty
  trong tháng 3/20×1.

  14

  7

 8. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Các bút toán điều chỉnh

   Khái niệm

   Các bút toán điều chỉnh cơ bản

  15

  Khái niệm

   Cuối mỗi kỳ kế toán, một quá trình điều chỉnh
  cần được thực hiện nhằm hai mục đích:
   Bảo đảm ghi nhận doanh thu và chi phí trên
  cơ sở dồn tích và phù hợp, từ đó xác định
  lợi nhuận của doanh nghiệp.
   Là quá trình đưa các tài khoản tài sản và
  nợ phải trả vào trạng thái sẵn sàng cho
  việc lập báo cáo tài chính.

  16

  8

 9. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Các bút toán điều chỉnh cơ bản

   Chi phí trả trước;

   Khấu hao tài sản cố định;

   Chi phí phải trả;

   Doanh thu chưa thu tiền;

   Doanh thu chưa thực hiện.

  17

  Chi phí trả trước

   Khái niệm

   Tài khoản sử dụng

  18

  9

 10. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Khái niệm
   Chi phí trả trước là các khoản đã chi ra trong
  một kỳ kế toán nhưng lại có liên quan đến kết
  quả kinh doanh của nhiều kỳ kế toán sau đó.
   Điều chỉnh chi phí trả trước là phân bổ chi phí
  trả trước vào các kỳ kế toán một cách phù hợp.
   Các loại chi phí trả trước thường gặp

   Tiền thuê mặt bằng trả trước
   Tiền bảo hiểm
   Chi phí quảng cáo trả trước
  19

  Sơ đồ tài khoản

  Tiềnmặt / Tiền gởi NH Chi phí trả trước CPBH / CPQLDN

  (1) (2)

  Chi phí trả trước phát sinh Phân bổ chi phí trả trước

  Số dư: Chi phí
  trả còn phân bổ
  cho các kỳ sau

  20

  10

 11. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Ví dụ 3
  Tháng 8/20×1, Công ty Bạch Dương chi ra 360
  triệu đồng bằng TGNH để trả trước tiền quảng
  cáo trên truyền hình trong một năm, tính từ ngày
  01 tháng 9 năm 20×1.
  Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ có liên quan
  trong tháng 8, 9/20×1

  21

  Bài tập thực hành 3
  1. Ngày 01.3.20×1, nhằm phục vụ cho hoạt động bán
  hàng, Công ty TNHH Hải Nam đã chi tiền mặt 480 triệu
  đồng để thuê kho hàng từ Công ty An Thái với thời
  gian thuê là 12 tháng. Thời gian bắt đầu thuê kho từ
  01.4.20×1.
  2. Ngày 09.3.20×1, Công ty trả chi phí lãi vay của tháng
  02.20×1 cho ngân hàng A là 30 triệu đồng bằng tiền
  gởi ngân hàng.
  3. Ngày 15.3.20×1, Công ty trả trước 8 triệu đồng trong
  12 triệu đồng tiền mua 2 máy điều hòa từ công ty
  Nguyễn Kim.
  4. Ngày 28.3.20×1, Công ty Hải Nam chi tiền mặt 120
  triệu đồng để mua bảo hiểm cháy nổ cho kho hàng
  vừa thuê với thời hạn 01 năm từ công ty AIG. Thời
  gian bắt đầu tính bảo hiểm là 01.4.20×1. 22

  11

 12. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Bài tập thực hành 3

  Yêu cầu:
  a. Xác định nghiệp vụ kinh tế nào liên quan
  đến chi phí trả trước và hạch toán đối với
  các nghiệp vụ có liên quan đến chi phí trả
  trước.
  b. Thực hiện các bút toán điều chỉnh chi phí
  trả trước vào ngày 30.4.20×1 (nếu có).

  23

  Khấu hao tài sản cố định

   Khái niệm

   Tài khoản sử dụng khi trích khấu hao TSCĐ

  24

  12

 13. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Khái niệm

   Khấu hao TSCĐ là sự phân bổ giá gốc của tài
  sản cố định vào chi phí của các kỳ mà TSCĐ
  được sử dụng.
   Phương pháp phân bổ giá gốc của TSCĐ
  theo thời gian sử dụng hữu ích gọi là phương
  pháp khấu hao đường thẳng.

  25

  Ví dụ 4a
  Trong tháng 8/20×1, Công ty Hoa Viên đã mua một
  máy bơm cao áp (TSCĐ hữu hình – TSCĐ HH)
  với giá gốc là 240 triệu đồng, trả ngay cho người
  bán một nửa bằng tiền mặt. Máy bơm được đưa
  vào sử dụng cho công tác bán hàng từ ngày
  01.9.20×1. Thời gian sử dụng: 60 tháng, phương
  pháp khấu hao đường thẳng. Yêu cầu:
  a. Định khoản nghiệp vụ mua TSCĐ.
  b. Tính mức khấu hao 1 tháng
  c. Tính mức khấu hao của năm 20×1

  26

  13

 14. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Sơ đồ tài khoản
  TK TS TK Điều chỉnh giảm TS TK CP
  TK TSCĐ Hao mòn TSCĐ CPBH / CPQLDN

  (1) (2)
  Ghi Trích khấu hao TSCĐ
  nguyên giá
  TSCĐ
  Số dư: Số
  hao mòn lũy
  kế của TSCĐ

  27

  Ví dụ 4b
  Sử dụng số liệu của ví dụ 4a.
  Yêu cầu:
  a. Định khoản nghiệp vụ trích khấu hao TSCĐ.
  (Kỳ kế toán là tháng)
  b. Trình bày thông tin về TSCĐ tại ngày
  31.12.20×1
  – TSCĐ hữu hình ………………..
  – Nguyên giá ……………………
  – Hao mòn lũy kế …………….. >> Trình bày số âm

  28

  14

 15. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Bài tập thực hành 4
  Tính số liệu vào ngày 31.12.20×5 ? Đvt: trđ

  Thông tin Công ty A Công ty B Công ty C

  TSCĐ thuần ? ? 36
  – Nguyên giá 312 ? ?

  – Khấu hao lũy kế ? (176) ?
  Thời gian SD ước tính
  6 5 7
  (năm)
  Thời gian bắt đầu sử dụng 01.20×1 01.20×2 07.20×3

  29

  Chi phí phải trả

   Khái niệm

   Tài khoản sử dụng

  30

  15

 16. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Khái niệm

   Chi phí phải trả liên quan đến các khoản chi
  phí đã phát sinh nhưng chưa trả tiền.
   Chi phí phải trả về tiền lương
   Chi phí phải trả về dịch vụ đã sử dụng
   Các khoản chi phí phải trả khác
   Chi phí phải trả là một khoản Nợ phải trả

   Bút toán điều chỉnh là ghi nhận chi phí cùng
  với một khoản nợ phải trả.

  31

  Sơ đồ tài khoản

  Tiền mặt / TGNH Phải trả NLĐ CPBH / CPQLDN

  (2) (1)

  Trả tiền lương Tính các khoản phải trả về
  lương cho NLĐ

  Số dư: Các
  khoản còn phải
  trả cho NLĐ

  Chi phí phải trả về tiền lương
  32

  16

 17. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Sơ đồ tài khoản

  Tiền mặt / TGNH Phải trả người bán CPBH / CPQLDN

  (2) (1)

  Trả tiền cho người cung Chi phí dịch vụ phát sinh
  cấp dịch vụ trong kỳ chưa trả tiền

  Số dư: Khoản
  còn phải trả
  cho bán

  Chi phí phải trả về dịch vụ chưa trả tiền
  33

  Sơ đồ tài khoản

  Tiền mặt / TGNH Chi phí phải trả Chi phí tài chính

  (2) (1)

  Trả lãi vay Chi phí lãi vay phát sinh
  trong kỳ chưa trả tiền

  Số dư: Chi phí
  lãi vay còn phải
  trả

  Chi phí phải trả khác
  34

  17

 18. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Ví dụ 5
  1. Cuối tháng 9/20×1, kế toán tính tiền lương phải
  trả cho nhân viên bán hàng trong tháng là 40
  triệu đồng. Tiền lương trả vào 05.10.20×1
  2. Chi phí điện, nước mà bộ phận bán hàng của
  công ty Ngọc Dung sử dụng tháng 9/20×1 là 15
  triệu đồng, sẽ thanh toán trong tháng 10/20×1.
  3. Vào ngày 1.9.20×1, công ty Đại Liên vay 1 tỷ
  đồng của ngân hàng với mức lãi suất 1%/
  tháng, trả vào ngày 5 hàng tháng kể từ tháng
  kế tiếp.
  Yêu cầu: định khoản các NVKT phát sinh:
  a. Cuối tháng 9/20×1
  b. Trong tháng 10/20×1 35

  Yêu cầu: nhận biết các NVKT nào
  Bài tập thực hành 5 phát sinh chi phí dồn tích trong tháng?
  Trong tháng 9/20×1, tại Công ty Hoa Mai có tình hình như sau:
  1. Trả tiền điện thoại, điện, nước trong tháng 8/20×1 là 4.500.000đ bằng TM.
  2. Trả tiền lương tháng 8/20×1 của nhân viên bán hàng là 8.500.000đ bằng
  TM.
  3. Trả tiền lãi vay tháng 8/20×1 cho ngân hàng ABC là 2.000.000đ bằng TM.
  4. Trả tiền thuê cửa hàng và các vật dụng tháng 8/20×1 là 20.000.000đ bằng
  TGNH
  5. Chi phí điện thoại, điện, nước chung tháng 9/20×1 là 5.000.000đ, trả tron-g
  tháng sau.
  6. Phân bổ chi phí quảng cáo trong tháng 9/20×1 là 2.000.000đ (chương trình
  quảng cáo này bắt đầu từ tháng 7/20×1 và thực hiện trong 6 tháng. Công ty
  đã trả toàn bộ chi phí của chương trình từ tháng 6/20×1, trước khi chương
  trình được thực hiện
  7. Chi phí tiền lương của nhân viên bán hàng và văn phòng trong thán-g
  9/20×1 lần lượt là 4.000.000đ và 3.000.000đ, thanh toán vào đầu tháng sau
  8. Chi phí lãi vay ngân hàng trong tháng 9/20×1 là 1.500.000đ, công ty s-ẽ
  thanh toán khi đến hạn.
  9. Mua mực in để tiếp tục kinh doanh là 30.000.000đ, chưa trả tiền người
  36
  bán.

  18

 19. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Doanh thu chưa thu tiền

   Khái niệm

   Tài khoản sử dụng

  37

  Khái niệm

   Doanh thu chưa thu tiền là khoản phải thu được

  ghi nhận khi nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch
  vụ đã xảy ra và hoàn thành dù khách hàng
  chưa thanh toán.

   Bút toán điều chỉnh là ghi nhận doanh thu bán

  hàng cùng với một khoản phải thu khách hàng.

  38

  19

 20. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Sơ đồ tài khoản

  Doanh thu bán hàng Phải thu khách hàng Tiền mặt / TGNH

  (1) (2)

  Bán hàng chưa thu tiền Thu nợ khách hàng

  Số dư:
  Số tiền còn phải
  thu khách hàng
  vào cuối kỳ

  Doanh thu chưa thu tiền
  39

  Doanh thu chưa thực hiện

   Doanh thu chưa thực hiện là khoản tiền doanh

  nghiệp đã thu của khách hàng nhưng chưa cung
  cấp dịch vụ cho khách hàng.
   Doanh thu chưa thực hiện là một khoản phải trả.

   Bút toán điều chỉnh là phân bổ doanh thu

  chưa thực hiện vào doanh thu bán hàng của kỳ
  đó.

  * phân bổ = điều chỉnh 40

  20

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 – Vũ Quốc Thông File Word, PDF về máy

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *