[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 – Vũ Quốc Thông – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 – Vũ Quốc Thông

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 – Vũ Quốc Thông
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 – Vũ Quốc Thông


Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 3: Tài khoản và ghi sổ được biên soạn nhằm giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế toán; áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán;… Mời các bạn cùng tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 – Vũ Quốc Thông File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 – Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 – Vũ Quốc Thông

 1. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Chương 3
  TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ
  GV. ThS. Vũ Quốc Thông

  1

  Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên
  có thể:
   Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản
  kế toán;
   Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định
  và ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ
  kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán;
   Xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài
  khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết;
   Lập và sử dụng Bảng cân đối tài khoản.
  2

  1

 2. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nội dung

   Tài khoản kế toán
   Sự cần thiết của tài khoản
   Ghi sổ kép
   Vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép

  3

  Tài khoản kế toán

  • Khái niệm tài khoản kế toán

  • Các loại tài khoản kế toán

  • Kết cấu tài khoản

  • Nguyên tắc ghi nhận trên tài khoản

  4

  2

 3. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Khái niệm

  Tài khoản kế toán là việc phân loại đối tượng kế
  toán để tổ chức phản ánh và kiểm tra một cách
  thường xuyên, liên tục và có hệ thống về tình
  hình và sự biến động của từng đối tượng kế
  toán cụ thể.

  5

  Sự cần thiết của tài khoản

  BCĐKT BCĐKT
  01/01/20×1 31/01/20×1

  TÀI
  KHOẢN

  Tiền mặt Tiền mặt:
  20.000.000 40.000.000

  6

  3

 4. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Các loại tài khoản kế toán

  Theo mối quan hệ giữa tài khoản kế toán và
  phương trình kế toán

  TK phản ánh Tài sản

  TK phản ánh Nợ phải trả

  TK phản ánh Vốn chủ sở hữu

  7

  Ví dụ 1

  Hãy nêu tên các đối tượng kế toán thuộc loại:

  – Tài sản

  – Nợ phải trả

  – Vốn chủ sở hữu

  8

  4

 5. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Kết cấu tài khoản
  Các nghiệp vụ làm tăng/
  giảm đối tượng kế toán

  Tài khoản …….
  Chứng từ TK Số tiền
  Diễn giải đối
  Số Ngày ứng Nợ Có
  Tình
  trạng của Số dư đầu kỳ
  đối tượng
  kế toán Số phát sinh trong kỳ
  lúc đầu kỳ
  và cuối kỳ

  Tổng số phát sinh trong kỳ
  Số dư cuối kỳ
  9

  Kết cấu tài khoản (tiếp)

  Dạng rút gọn (Tài khoản chữ T)

  Nợ Tài khoản …… Có
  SDĐK

  Cộng SPS:
  SDCK

  10

  5

 6. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Kết cấu tài khoản (tiếp)

  Bên Nợ: Cột bên tay trái của TK
  Bên Có: Cột bên tay phải của TK

  Tại sao gọi là bên
  Đó là quy ước (dịch
  Nợ, bên Có?
  từ debit và credit)

  11

  Kết cấu tài khoản (tiếp)
  Dạng đầy đủ
  Tài khoản Tiền mặt
  Tháng 01/20×1
  Chứng từ TK Số tiền
  Diễn giải
  Số Ngày đối ứng Nợ Có
  Số dư ngày 1/1/20×1: 10.000.000
  PT01 03/01 Rút tiền gởi NH nhập TGNH 25.000.000
  quỹ
  PC01 05/01 Chi trả lương PTNLĐ 20.000.000
  PC02 18/01 Chi tạm ứng cho NV TƯ 8.000.000
  PT02 25/01 Khách hàng trả nợ PTKH 22.000.000
  PC03 28/01 Nộp tiền ngân hàng TGNH 24.000.000
  Cộng phát sinh 47.000.000 52.000.000
  Số dư ngày 31/01/20×1 5.000.000 12

  6

 7. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Kết cấu tài khoản (tiếp)

  Dạng rút gọn (Tài khoản chữ T)

  TK Tiền mặt
  Nợ Có
  SDĐK 10.000.000
  (TGNH) 25.000.000
  20.000.000 (PTNLĐ)
  8.000.000 (Tạm ứng)
  (PTKH) 22.000.000
  24.000.000 (TGNH)
  Cộng PS: 47.000.000 52.000.000
  SDCK 5.000.000
  13

  Nguyên tắc ghi nhận trên tài khoản

  Nợ TK Tài sản Có
  SDĐK

  Số phát sinh Số phát sinh
  TĂNG GIẢM

  Tổng cộng SPS Tổng cộng SPS
  TĂNG GIẢM

  SDCK

  14

  7

 8. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Ví dụ 2
  Số dư tiền gởi ngân hàng của doanh nghiệp ngày
  30/4/20×1: 86.000.000đ.
  1. Giấy báo Nợ (GBN) số 381 ngày 5/5: Rút TGNH về quỹ
  tiền mặt: 16.000.000đ.
  2. Giấy báo Có (GBC) số 024 ngày 8/5: Khách hàng thanh
  toán bằng chuyển khoản: 45.000.000đ.
  3. GBC số 236 ngày 14/5: Thu tiền bán hàng bằng chuyển
  khoản: 165.000.000đ.
  4. GBN số 374 ngày 20/5: Chuyển khoản thanh toán cho
  người bán: 132.000.000đ
  5. GBN số 428 ngày 25/5: Rút tiền gởi ngân hàng thanh toán
  nợ vay ngắn hạn: 75.000.000đ.
  6. GBN số 532 ngày 29/5: Nộp thuế bằng chuyển khoản:
  12.000.000đ.
  Yêu cầu: Phản ảnh vào TK “Tiền gởi ngân hàng” 15

  TAØI KHOAÛN: Tiền gởi ngaân haøng
  Tháng 5/201x (ñvt:1.000ñ)
  Chöùng töø Taøi khoaûn Soá tieàn
  Dieãn giaûi
  Soá Ngaøy ñoái öùng Nôï Coù
  SD ngaøy 1/5/201x 86.000
  G381 5/5 Rut TGNH ve QTM TM 16.000
  G024 8/5 KH t.toan bang CK P.Thu KH 45.000
  G236 14/5 T.tien BH bang CK D.Thu BH 165.000
  G374 20/5 CK t.toan cho NB P.Tra NB 132.000
  G428 25/5 Rut TGNH t.t N.Vay Vay NH 75.000
  G532 29/5 Nop thue bang CK Thue P.nop 12.000

  Coäng phaùt sinh 210.000 235.000
  SD ngaøy 31/5/201x 61.000
  16

  8

 9. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nợ Tài khoản “TGNH” Có

  17

  Nguyên tắc ghi nhận trên tài khoản (tiếp)

  Nợ TK Nợ phải trả Có
  TK Vốn chủ sở hữu
  SDĐK

  Số phát sinh Số phát sinh
  GIẢM TĂNG

  Tổng cộng SPS Tổng cộng SPS
  GIẢM TĂNG

  SDCK
  18

  9

 10. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Ví dụ 3

  Công ty XYZ có khoản vay ngắn hạn đến ngày
  30.4.20×7 là 200.000.000đ. Trong tháng 5/20×7,
  phát sinh các nghiệp vụ kinh tế về vay ngắn hạn
  như sau:
  1. Vay ngắn hạn ngân hàng để thanh toán cho
  người bán: 60.000.000đ
  2. Chuyển khoản trả nợ vay ngắn hạn:
  170.000.000đ
  3. Mua nguyên vật liệu nhập kho, thanh toán
  bằng tiền vay ngắn hạn: 130.000.000đ

  19

  Hệ quả từ phương trình kế toán

  Nợ phải Vốn chủ
  Tài sản
  trả sở hữu

  TỔNG SỐ DƯ NỢ TỔNG SỐ DƯ CÓ
  CÁC TÀI KHOẢN CÁC TÀI KHOẢN

  20

  10

 11. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Bài tập thực hành 1:
  Số dư ngày 30.4.20×1 của các TK tại Cty An Phú như sau:
   Tiền mặt: 100 triệu đồng
   Phải thu khách hàng: 100 triệu đồng
   Hàng hóa: 200 triệu đồng
   Vay nợ: 50 triệu đồng
   Vốn góp chủ sở hữu: 250 triệu đồng
   Phải trả người bán: 100 triệu đồng
  Trong tháng 5/20×1, có các nghiệp vụ phát sinh sau:
  1. Mua tài sản cố định 300 triệu đồng, chưa trả tiền
  người bán
  2. Vay ngân hàng 200 triệu đồng bằng tiền mặt
  3. Mua hàng hóa 100 triệu đồngtrả bằng tiền mặt
  4. Khách hàng trả nợ 50 triệu đồng bằng tiền mặt 21

  Bài tập thực hành 1 (tiếp):

  Yêu cầu:
  a. Lập Bảng Cân đối kế toán của Công ty An Phú tại
  ngày 30.4.20×1.
  b. Vẽ các TK chữ T và ghi số dư ngày 01.5.20×1.
  c. Ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ lên TK.
  d. Tính số dư cuối tháng 5/20×1 trên các TK.
  e. Lập Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31.5.20×1.

  22

  11

 12. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nguyên tắc ghi sổ kép
  Cơ sở ghi sổ kép
  Ý nghĩa của ghi sổ kép
  Ghi sổ kép
  Hệ quả của ghi sổ kép
  Áp dụng vào tài khoản
  Mở rộng phương trình kế toán

  23

  Giới thiệu
   Ghi sổ kép được Pacioli
  công bố vào thế kỷ 15
  trong tác phẩm “Summa
  de Arimethica Geomatria
  Proportioni et
  Proportionalità”

  Luca Pacioli (1445-1510)

  24

  12

 13. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nguyên tắc

  Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh luôn được ghi

  ít nhất vào 2 tài khoản có liên quan, với tổng

  số tiền ghi bên Nợ luôn bằng tổng số tiền ghi

  bên Có.

  25

  Ví dụ 4
  Nghiệp vụ: Mua hàng hóa 200, chưa trả tiền cho người bán
  Đối tượng ảnh hưởng Biến động Số tiền
  Hàng hóa Tăng 200
  Phải trả NB Tăng 200

  Vận dụng nguyên tắc
  ghi trên TK

  Hàng hóa tăng  Ghi bên Nợ với số tiền 200
  Phải trả người bán tăng  Ghi bên Có với số tiền 200
  26

  13

 14. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Phương pháp Ghi đơn

  • Thực tế kế toán, đôi khi ứng dụng PP. Ghi đơn.

  • PP. ghi đơn phản ảnh NVKT phát sinh vào một TK

  độc lập và không có mối quan hệ với các TK khác.

  • Ví dụ ?

  27

  Bài tập thực hành 2:
  Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để ghi nhận các giao
  dịch sau:
  1. Mua hàng hóa trị giá 200 triệu đồng chưa trả tiền
  cho người bán
  2. Thu nợ của khách hàng 100 triệu đồng bằng tiền
  mặt.
  3. Vay ngắn hạn ngân hàng 150 triệu đồng bằng tiền
  mặt
  4. Dùng tiền mặt trả nợ người bán 200 triệu đồng.

  Biến Ghi
  NV Đối tượng Loại TK
  động NỢ/CÓ

  28

  14

 15. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Cơ sở của ghi sổ kép
   Do tính cân đối của phương trình kế toán, tất cả
  mọi nghiệp vụ đều quy về 4 nghiệp vụ chính:
  1. Tài sản này tăng, tài sản khác giảm
  2. Nguồn vốn này tăng, nguồn vốn khác giảm
  3. Tài sản tăng, nguồn vốn tăng
  4. Tài sản giảm, nguồn vốn giảm
   Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ ảnh hưởng
  đến ít nhất 2 tài khoản

  29

  Ý nghĩa của ghi sổ kép
  TÀI SẢN = NGUỒN VỐN
  Tài sản A Tài sản B N.Vốn X N.Vốn Y
  Tăng Giảm
  1
  Ghi Nợ Ghi Có
  Tăng Giảm
  2
  Ghi Có Ghi Nợ
  Tăng Tăng
  3
  Ghi Nợ Ghi Có
  Giảm Giảm
  4
  Ghi Có Ghi Nợ

  Thông qua ghi sổ kép, nguồn lực của doanh nghiệp và các
  nghĩa vụ được theo dõi chặt chẽ và có hệ thống.
  30

  15

 16. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Hệ quả của nguyên tắc ghi sổ kép

  Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có
  của các tài khoản = của các tài khoản

  31

  Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép

   Định khoản kế toán: phân tích nội dung kinh tế

  của nghiệp vụ phát sinh và ảnh hưởng của nó
  đến các đối tượng kế toán để xác định tài khoản
  ghi Nợ và tài khoản ghi Có.
   Định khoản đơn giản: liên quan đến 2 tài khoản
   Định khoản phức tạp: liên quan đến nhiều hơn 2 tài
  khoản

  32

  16

 17. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Các bước lập định khoản

  33

  Ví dụ 5

  Nghiệp vụ: Mua hàng hóa 200, chưa trả tiền cho người bán

  Đối tượng kế toán Biến động Loại TK Định khoản
  Hàng hóa Tăng Tài sản Nợ TK

  Phải trả người bán Tăng Nợ phải trả Có TK

  Định khoản
  Nợ TK Hàng hóa: 200
  Có TK Phải trả người bán: 200
  34

  17

 18. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Ví dụ 5 (tiếp)

  Nghiệp vụ trên được trình bày lại dưới dạng tài khoản
  chữ T như sau:

  Nợ TK Phả trả NB Có Nợ TK Hàng hóa Có

  200 200

  35

  Bài tập thực hành 3:
  Bà Liên mở tiệm Photo SV. Các nghiệp vụ kinh tế phát
  sinh đầu tiên của photo SV trong tháng 8/20×1 như sau:
  1. Ngày 1/8, bà Liên bỏ 100 triệu đồng bằng tiền mặt để
  thành lập Photo SV.
  2. Mua 200 ram giấy và chưa thanh toán cho người
  bán, trị giá 11 triệu đồng.
  3. Mua máy photo 54 triệu đồng, trả ngay một nửa bằng
  tiền mặt
  4. Mua 100 hộp mực photocopy, giá 8 triệu đồng, thanh
  toán bằng tiền mặt.
  5. Chi tiền mặt trả nợ cho người cung cấp giấy 11 triệu
  đồng.
  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  36

  18

 19. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Mở rộng phương trình kế toán

  Tài sản = Nợ phải trả + Vốn CSH

  Vốn góp Doanh thu,
  Chi phí
  của CSH Thu nhập

  37

  Ví dụ 6

  Hãy nêu tên các đối tượng kế toán là doanh thu,
  thu nhập và chi phí.

  38

  19

 20. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Kết cấu tài khoản DT, TN, CP

  Nợ TK Chi phí Có Nợ TK Doanh thu, Có
  Thu nhập
  Số phát sinh Số phát sinh Số phát sinh Số phát sinh
  TĂNG GIẢM GIẢM TĂNG

  Tổng SPS Tổng SPS Tổng SPS Tổng SPS
  TĂNG GIẢM GIẢM TĂNG

  Các TK Doanh thu, thu nhập, chi phí không có số dư
  39

  Ví dụ 6

  Công ty Lan Đài có tình hình kinh doanh trong kỳ như
  sau:

  1. Bán hàng thu tiền mặt trị giá 500.000.000đ.

  2. Hàng hóa xuất kho để bán trị giá 300.000.000đ.

  3. Chi phí vận chuyển hàng đi bán là 10.000.000đ

  chưa trả tiền cho người bán.

  Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

  40

  20

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 – Vũ Quốc Thông File Word, PDF về máy

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *