[Download] Tải Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Vũ Quốc Thông – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Vũ Quốc Thông

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Vũ Quốc Thông
Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Vũ Quốc Thông


Bài giảng Nguyên lý kế toán – Chương 2: Báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính, các giả định và nguyên tắc kế toán, hạn chế của báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Vũ Quốc Thông File Word, PDF về máy

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Vũ Quốc Thông

 1. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Chương 2
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  GV. ThS. Vũ Quốc Thông

  1

  Mục tiêu
  Sau khi nghiên cứu xong chương này, sinh viên
  có thể:
   Hiểu được mục đích và ý nghĩa của báo cáo
  tài chính.
   Giải thích kết cấu và nội dung và ý nghĩa của
  các báo cáo tài chính.
   Giải thích các giả định và nguyên tắc kế toán
  cơ bản.
   Giải thích những hạn chế của báo cáo tài
  chính
  2

  1

 2. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nội dung

  Khái niệm
  Tổng quan về BCTC

  Các báo cáo tài chính

  Các giả định và nguyên
  tắc kế toán

  Hạn chế của BCTC

  3

  Tổng quan về báo cáo tài chính

   Khái niệm
   Tình hình tài chính và sự thay đổi tình hình tài
  chính
   Thời điểm và thời kỳ
   Các báo cáo tài chính
   Bảng cân đối kế toán
   Báo cáo KQHĐKD
   Báo cáo LCTT
   Bản thuyết minh BCTC

  4

  2

 3. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Khái niệm

  Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp
  trình bày tình hình tài chính tại một thời điểm
  và sự thay đổi tình hình tài chính trong một
  thời kỳ nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho
  các đối tượng sử dụng ra quyết định kinh tế

  5

  Tình hình tài chính

  Nguồn lực kinh tế do doanh nghiệp kiểm soát và
  Nguồn hình thành các nguồn lực kinh tế.

  Tài sản và Nguồn vốn
  tại một thời điểm

  6

  3

 4. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Tình hình tài chính (tiếp)

  • Tiền mặt • Phải trả cho
  TÀI SẢN

  NGUỒN VỐN
  • Nguyên vật liệu người bán
  • Thành phẩm • Vay nợ
  • Hàng hóa • Thuế phải nộp
  • Máy móc thiết bị, • Vốn đầu tư của
  nhà xưởng, … CSH

  7

  Sự thay đổi tình hình tài chính
  Sự vận động của nguồn lực kinh tế do doanh
  nghiệp kiểm soát và nguồn hình thành của các
  nguồn lực ấy trong quá trình hoạt động của
  doanh nghiệp.

  Sự vận động của Tài sản và
  Nguồn vốn trong một thời kỳ

  8

  4

 5. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Ví dụ 1

  Tài sản Tài sản Tài sản
  1.000 1.000 Bán hàng thu tiền 1.200

  Nguồn vốn Chi tiền Nguồn vốn
  mua hàng Vay tiền mua hàng Nguồn vốn
  1.000 1.000
  1.200

  9

  Ví dụ 2
  Ngày 01.01.20×1, bạn được giao điều hành một
  công ty có nguồn lực kinh tế là 1.000 triệu đồng
  dưới dạng tiền mặt. Nguồn hình thành của
  nguồn lực trên là 500 triệu đồng đi vay và 500
  triệu đồng chủ nhân bỏ vốn. Trong tháng
  01/20×1:
  o Bạn chi 300 triệu đồng mua hàng và bán hết
  với giá 400 triệu đồng thu bằng tiền mặt.
  o Bạn vay thêm 200 triệu đồng bằng tiền mặt và
  dùng tiền vay này mua một thiết bị.
  Sự thay đổi tình hình tài chính của công ty sẽ
  được thể hiện như sau:
  10

  5

 6. Vũ Quốc Thông – NLKT

  1
  1
  Ví dụ 2 (tiếp)

  Tình hình tài chính

  Tài sản Tài sản
  Tiền mặt: 1.000 Tiền mặt: 1.100
  Thiết bị: 200

  Nguồn vốn Nguồn vốn
  Vay nợ: 500 Vay nợ: 700
  Vốn CSH: 500 Vốn CSH: 600

  Ngày 01.01.20×1 Ngày 31.01.20×1 11

  Ví dụ 2 (tiếp)

  Sự thay đổi tình hình tài chính do kết quả HĐKD
  Tháng 1/20×1:
  – Doanh thu : 400
  – Chi phí: 300
  – Lợi nhuận: 100

  Làm tăng vốn chủ sở hữu
  12

  6

 7. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Ví dụ 2 (tiếp)
  Sự thay đổi tình hình tài chính do lưu chuyển tiền
  Tháng 1/20×1:
   Hoạt động kinh doanh
   Thu tiền bán hàng: 400
   Chi tiền mua hàng: (300)
  Tiền tăng (giảm) từ HĐKD: 100
   Hoạt động đầu tư
   Chi mua thiết bị: (200)
  Tiền tăng (giảm) từ HĐĐT: (200)
   Hoạt động tài chính Vay để
   Thu đi vay: 200 đầu tư
  Tiền tăng (giảm) từ HĐTC: 200 13

  Thời điểm và thời kỳ

  Tài sản Sự thay đổi tình hình Tài sản
  tài chính

  Nguồn Thời kỳ: Tháng 01 Nguồn
  vốn vốn

  Tình hình tài chính Tình hình tài chính
  Thời điểm 01/01 Thời điểm 31/01
  14

  7

 8. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Bài tập thực hành 1
  Vào ngày 01.01.20×0, cửa hàng thực phẩm SafeFood của
  ông Huy có các nguồn lực kinh tế như sau:
  Thực phẩm trong kho: 300 triệu đồng.
  Tiền mặt: 100 triệu đồng.
  Ông Huy đã bỏ ra số tiền là 250 triệu đồng để kinh doanh, vay
  của ngân hàng 150 triệu đồng. Trong tháng 01/20×0, ông Huy
  đã bán hết số thực phẩm trên và thu được 400 triệu đồng, số
  tiền này ông đã sử dụng như sau:
  1. Trả lương cho nhân viên bán hàng tháng 1/20×0 là 30
  triệu đồng.
  2. Trả tiền thuê cửa hàng và các vật dụng là 20 triệu đồng.
  3. Trả tiền lãi vay ngân hàng 2 triệu đồng.
  4. Mua thực phẩm để tiếp tục kinh doanh trong tháng 2/20×0
  là 330 triệu đồng. 15

  Bài tập thực hành 1 (tiếp)

  a. So sánh số tổng cộng nguồn lực kinh tế và số tổng cộng
  nguồn hình thành nguồn lực ngày 01.01.20×0.
  b. Liệt kê các khoản tăng/giảm của nguồn lực kinh tế ngày
  31.01.20×0 so với ngày 01.01.20×0 của cửa hàng, đối
  chiếu với các khoản tăng lên của nguồn hình thành.
  c. Tính lợi nhuận của cửa hàng trong tháng 1 bằng cách so
  sánh giữa doanh thu bán hàng và chi phí để có được
  doanh thu đó. Nếu là ông Huy, bạn có hài lòng với kết quả
  kinh doanh tháng 01/20×0 không?
  d. Liệt kê các khoản thu, chi trong tháng 01/20×0 của Cửa
  hàng.
  e. Ông Huy dự kiến vay ngân hàng thêm 50 triệu đồng để
  mua một tủ cấp đông. Nếu là ngân hàng bạn có cho ông
  Huy vay không? Tại sao? 16

  8

 9. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Các báo cáo tài chính

  Thông tin Loại BCTC Nội dung Tính chất
  Tình hình tài Bảng cân đối Nguồn lực kinh tế Thời điểm
  chính kế toán Nguồn hình thành
  nguồn lực kinh tế

  Sự thay đổi Báo cáo kết Sự vận động của Thời kỳ
  tình hình tài quả HĐKD nguồn lực kinh tế
  chính và sự thay đổi
  Báo cáo lưu tương ứng của
  chuyển tiền tệ nguồn hình thành

  Các thông tin Bản thuyết Số liệu chi tiết và Thời điểm
  bổ sung minh BCTC các giải thích và thời kỳ
  17

  18

  9

 10. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Bảng cân đối kế toán

  Phương trình kế toán

  Các yếu tố của Bảng cân đối kế toán.

  Kết cấu và nội dung Bảng cân đối kế toán

  Ý nghĩa của Bảng cân đối kế toán

  Ảnh hưởng của các nghiệp vụ đến BCĐKT
  19

  Phương trình kế toán
  Nguồn lực kinh tế = Nguồn hình thành

  Tài sản = Nguồn vốn

  Tài sản = Nợ phải trả + VCSH

  Tài sản – Nợ phải trả = VCSH

  20

  10

 11. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Các yếu tố của Bảng cân đối kế toán

  Bảng cân đối kế toán phản ánh toàn bộ tài sản của doanh
  nghiệp theo kết cấu tài sản và nguồn hình thành tài sản,
  dưới hình thức tiền tệ, tại một thời điểm nhất định.

  Tài Nguồn
  sản vốn

  21

  Tài sản

   Tài sản là những nguồn lực kinh tế do doanh

  nghiệp kiểm soát, nhằm mang lại lợi ích kinh
  tế trong tương lai:
   Tiền

   Phải thu khách hàng

   Hàng tồn kho

   Tài sản cố định

  …
  22

  11

 12. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nợ phải trả

   Nợ phải trả là nghĩa vụ mà doanh nghiệp

  phải thanh toán:
   Vay nợ

   Phải trả người bán

   Thuế phải nộp Nhà nước

   Phải trả người lao động

  …

  23

  Vốn chủ sở hữu

  Vốn chủ sở hữu là phần còn lại của tài sản sau
  khi thanh toán nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu
  được doanh nghiệp được quyền sử dụng một
  cách chủ động, linh hoạt và không phải cam kết
  thanh toán:
   Vốn góp của chủ sở hữu
   Lợi nhuận chưa phân phối (Lợi nhuận tích
  lũy)
   ….
  24

  12

 13. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Bài tập thực hành 2
  Tài liệu về các tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở
  hữu của doanh nghiệp Huy Hoàng (gọi chung là
  các khoản mục) vào ngày 31.01.20×1 như Bảng 1.
  Yêu cầu:
  a. Dựa trên định nghĩa tài sản, nợ phải trả và vốn
  chủ sở hữu, hãy sắp xếp các khoản mục trên
  thành ba nhóm tài sản, nợ phải trả và vốn chủ
  sở hữu.
  b. Tính tổng tài sản của doanh nghiệp và dựa trên
  phương trình kế toán, hãy tính giá trị X.

  25

  Bài tập thực hành 2 (tiếp)

  Bảng 1 ĐVT: 1.000 đ
  Các khoản mục Số tiền Các khoản mục Số tiền

  Tiền mặt tồn quỹ 415.000 Vay dài hạn ngân hàng ABC 1.500.000

  Gỗ nguyên liệu 2.000.000 Khách mua SP còn nợ 172.000

  Nhà xưởng ở Thủ Đức 3.000.000 Tiền điện còn nợ chưa trả 35.000

  Tiền gửi ngân hàng 1.450.000 Lương tháng 1/20×1 chưa trả 450.000

  Vốn góp của ông Huy 3.000.000 Thuế chưa đến hạn nộp 84.000

  Vốn góp của ông Hoàng 1.000.000 Vay ngắn hạn NH SAB 2.745.000

  Nợ tiền mua gỗ 250.000 Máy chà nhám sản phẩm 215.000

  Thành phẩm 3.160.000 Lợi nhuận tích lũy X
  26

  13

 14. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Kết cấu vào nội dung của BCĐKT
  Số cuối kỳ Số đầu kỳ /
  Chỉ tiêu Mã số
  / cuối năm đầu năm
  TÀI SẢN
  A- Tài sản ngắn hạn
  B- Tài sản dài hạn
  Tổng cộng tài sản
  NGUỒN VỐN
  A- Nợ phải trả
  I- Nợ ngắn hạn
  II- Nợ dài hạn
  B- Vốn chủ sở hữu
  Tổng cộng nguồn vốn 27

  Tài sản
  Tài sản ngắn hạn: Là những
  tài sản có thể biến đổi thành Tài sản dài hạn: Là
  tiền trong một kỳ kinh doanh những tài sản không thỏa
  của doanh nghiệp hoặc trong mãn yêu cầu của tài sản
  vòng một năm kể từ ngày của ngắn hạn:
  báo cáo tài chính. o Tài sản cố định
  o Tiền mặt, TGNH o Đầu tư tài chính dài hạn
  o Đầu tư CK ngắn hạn o…
  o Phải thu khách hàng
  o Nguyên vật liệu, Công cụ
  dụng cụ, Thành phẩm, Hàng
  hóa…
  o… 28

  14

 15. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nợ phải trả

  Nợ ngắn hạn: gồm các khoản
  phải thanh toán trong một chu
  Nợ dài hạn: là những
  kỳ kinh doanh của doanh
  khoản nợ phải trả không
  nghiệp hoặc trong thời gian
  thỏa mãn định nghĩa của
  một năm kể từ ngày của báo
  nợ ngắn hạn
  cáo tài chính.
   Vay nợ dài hạn
   Phải trả người bán
   …
   Phải trả người lao động
   Thuế phải nộp NN
   Vay nợ ngắn hạn
  …
  29

  Vốn chủ sở hữu

  Do các nhà đầu tư góp vốn và phần tích lũy từ
  kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:
   Vốn góp của chủ sở hữu
   Lợi nhuận chưa phân phối: là kết quả hoạt
  động của đơn vị sau khi đã nộp thuế thu
  nhập doanh nghiệp và chia cổ tức.
   Quỹ đầu tư phát triển, …: là các quỹ
  chuyên dùng sử dụng cho mục đích cụ thể.
  30

  15

 16. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Bài tập thực hành 3

  Dùng dữ liệu của Bài tập thực hành 2 để lập
  Bảng cân đối kế toán theo mẫu.

  31

  Ý nghĩa của BCĐKT

   Các thông tin về tài sản của doanh nghiệp
  giúp người đọc đánh giá cơ bản về qui mô
  doanh nghiệp và cơ cấu tài sản.
   Các thông tin về nguồn vốn giúp người đọc
  hiểu được những nét cơ bản về khả năng tự
  chủ tài chính và các nghĩa vụ tương lai của
  doanh nghiệp.
   Thông tin về khả năng trả nợ cũng được thể
  hiện trong Bảng cân đối kế toán thông qua việc
  so sánh giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn.
  32

  16

 17. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Bài tập thực hành 4

  Dùng dữ liệu của Bài tập thực hành 3, hãy nhận
  xét khái quát về tình hình tài chính của doanh
  nghiệp Huy Hoàng vào thời điểm 31.01.20×1

  33

  Ảnh hưởng của các nghiệp vụ đến BCĐKT

  Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tài
  sản và nguồn vốn luôn vận động, thay đổi.

  34

  17

 18. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Ví dụ 2
  Công ty A thành lập và đi vào hoạt động từ ngày
  01.9.20×4. Trong tháng 9/20×4 có các nghiệp vụ kinh tế
  phát sinh như sau:
  1. Ngày 01/9: nhận vốn góp của các chủ sở hữu: ông B
  góp vốn bằng tiền gửi ngân hàng 500.000.000 đồng,
  bằng tiền mặt 100.000.000 đồng và một số tài sản cố
  định trị giá 300.000.000 đồng; bà C góp vốn bằng tiền
  gửi ngân hàng 600.000.000 đồng.
  2. Ngày 04/9: mua hàng hóa nhập kho, đã trả bằng tiền
  gửi ngân hàng 450.000.000đ.
  3. Ngày 10/9: mua một tài sản cố định, trị giá
  380.000.000đ, chưa trả tiền cho người bán.
  4. Ngày 23/9: vay ngắn hạn ngân hàng 200.000.000đ trả
  nợ cho người bán tài sản cố định ở nghiệp vụ 3. 35

  ĐVT: triệu đồng
  Tài sản = Nợ phả trả + Vốn chủ sở hữu
  NV Tài sản LN
  Tiền Vốn góp
  khác chưa PP
  1 500 500
  100 100
  300 300
  600 600
  2 (450) 450
  3 380 380
  4 200
  (200)
  36

  18

 19. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Nhận xét

   Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh ảnh hưởng ít
  nhất đến hai khoản mục khác nhau trên
  BCĐKT.
   Nghiệp vụ kinh tế chỉ ảnh hưởng đến “Tài sản”
  hoặc “Nguồn vốn” không làm thay đổi số tổng
  cộng của BCĐKT
   Nghiệp vụ kinh tế ảnh hưởng đồng thời đến
  “Tài sản” và ”Nguồn vốn” thì làm thay đổi số
  tổng cộng của BCĐKT.
   Trong bất kỳ trường hợp nào, nghiệp vụ kinh tế
  phát sinh cũng không làm mất tính chất cân đối
  của Bảng cân đối kế toán. 37

  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

   Các yếu tố của Báo cáo kết quả HĐKD

   Nội dung và kết cấu của báo cáo

   Ý nghĩa của báo cáo.

  38

  19

 20. Vũ Quốc Thông – NLKT

  Các yếu tố của Báo cáo kết quả HĐKD

  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trình bày
  sự thay đổi tình hình tài chính dưới góc độ kết
  quả hoạt động kinh doanh thông qua tình hình
  doanh thu, thu nhập, chi phí và lãi/lỗ trong một
  thời kỳ

  39

  Các yếu tố của Báo cáo kết quả HĐKD (tiếp)

  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HOẠT ĐỘNG KHÁC
  Doanh thu bán hàng và Doanh thu hoạt
  Thu nhập khác
  cung cấp dịch vụ động tài chính

  Giá vốn Chi phí Chi Chi phí
  Chi phí LN thuần
  hàng bán phí tài khác LN khác
  QLDN từ HĐKD
  bán hàng chính

  LN trước thuế

  Chi phí
  LN sau
  thuế
  thuế
  TNDN
  40

  20

Download tài liệu Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 – Vũ Quốc Thông File Word, PDF về máy

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *