[Download] Tải Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 – Trần Thị Vinh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 – Trần Thị Vinh

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 – Trần Thị Vinh
Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 – Trần Thị Vinh


Bài giảng Kiểm toán 1 – Chương 5: Bằng chứng kiểm toán cung cấp cho người học các khái niệm và vai trò bằng chứng kiểm toán; yêu cầu của bằng chứng kiểm toán, các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 – Trần Thị Vinh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 – Trần Thị Vinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 – Trần Thị Vinh

 1. 2017

  BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
  QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

  BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

  CHUẨN BỊ
  KIỂM TOÁN

  QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

  THỰC HIỆN
  HOÀN
  KIỂM TOÁN THÀNH KIỂM
  TOÁN

  MỤC TIÊU CHƯƠNG

  Sau khi nghiên cứu xong chương này, người học có thể:

  Trình bày được khái niệm về Bằng
  chứng kiểm toán

  Giải thích được các yêu cầu của
  bằng chứng kiểm toán

  Mô tả được các kỹ thuật thu thập bằng
  chứng kiểm toán

  1

 2. 2017

  NỘI DUNG CHƯƠNG

  1 2 3
  • Khái niệm • Yêu cầu • Các kỹ
  và vai trò của bằng thuật thu
  bằng chứng thập bằng
  chứng kiểm toán chứng
  kiểm toán kiểm toán

  KHÁI NIỆM

  Là thông tin, tài
  Thủ tục đánh liệu chi tiết mà
  giá rủi ro KTV thu thập
  Tài Bằng
  Thử nghiệm liệu chứng để làm cơ sở
  kiểm soát kế chứng cho ý kiến về
  toán minh
  Thử nghiệm BCTC
  cơ bản

  Các loại bằng chứng kiểm toán

  Báo cáo tài chính Sổ sách kế toán
   Bảng cân đối kế toán
   Báo cáo kết quả hoạt  Sổ cái
  động kinh doanh  Sổ chi tiết tài khoản
   Báo cáo lưu chuyển tiền  Sổ chi tiết vật tư, hàng
  tệ hóa
   Bản thuyết minh BCTC  Thẻ kho, thẻ TSCĐ

  TÀI LIỆU
  KẾ TOÁN
  Chứng từ kế toán Tài liệu khác
   Chứng từ tiền tệ
   Giấy đăng ký kinh
   Chứng từ hàng tồn kho
  doanh
   Chứng từ bán hàng
   Chứng từ lao động và  Biên bản họp HĐQT
  tiền lương  Báo cáo quản trị
  …

  2

 3. 2017

  Các loại bằng chứng kiểm toán

  Thư xác nhận Bằng chứng từ sự quan sát

  Bằng
  Bằng chứng kiểm kê chứng Những hiểu biết của KTV
  chứng về đơn vị
  minh

  Thư giải trình của Ban Giám đốc Bảng tính độc lập của KTV

  YEÂU CAÀU CUÛA BAÈNG CHÖÙNG

   Độ tin cậy
  THÍCH HÔÏP  Phù hợp với cơ sở
  dẫn liệu

   Thời gian
  ÑAÀY ÑUÛ  Cỡ mẫu

  ĐỘ TIN CẬY CỦA BẰNG CHỨNG

  Bằng chứng có nguồn gốc từ bên ngoài đơn vị đáng
  tin hơn bằng chứng có nguồn gốc từ bên trong;

  Độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán được tạo ra
  trong nội bộ đơn vị tăng lên khi các kiểm soát liên
  quan được thực hiện hiệu quả;
  Nguyên Bằng chứng kiểm toán do kiểm toán viên trực tiếp
  tắc đánh thu thập đáng tin cậy hơn so với bằng chứng kiểm
  giá toán được thu thập gián tiếp hoặc do suy luận;

  Bằng chứng kiểm toán dạng văn bản đáng tin cậy
  hơn bằng chứng được thu thập bằng lời nói;

  Bằng chứng kiểm toán là chứng từ, tài liệu gốc đáng
  tin cậy hơn bằng chứng kiểm toán là bản copy, fax,…

  3

 4. 2017

  THỰC HÀNH

  • Kiểm tra vật chất đối với sản phẩm kéo
  Tình
  huống sắt
  1 • Kiểm tra vật chất đối với các sản phẩm là
  thiết bị điện tử.

  Tình • Kiểm tra chứng từ do một nhóm nhân
  huống viên thực hiện qua nhiều công đoạn
  2
  • Kiểm tra chứng từ do một nhân viên thực
  hiện qua tất cả các công đoạn

  THỰC HÀNH

  Tình • Xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng với Ngân hàng
  huống • Xác nhận trữ lượng mỏ dầu với chuyên gia địa chất
  3 chuyên về đánh giá trữ lượng mỏ

  • Thảo luận về khả năng phải bồi thường của một vụ
  Tình kiện với công ty luật làm tư vấn pháp lý cho khách
  huống
  hàng
  4
  • Thảo luận về vấn đề đó với kiểm toán viên của
  công ty tư vấn pháp lý đó.

  PHÙ HỢP VỚI CƠ SỞ DẪN LIỆU

  Đó không phải là
  bằng chứng về sự
  Tôi đã gửi thư
  đầy đủ
  xác nhận nợ

  4

 5. 2017

  PHÙ HỢP VỚI CƠ SỞ DẪN LIỆU

  Số dư tài Nhóm giao dịch và
  Cơ sở dẫn liệu
  khoản sự kiện
  Hiện hữu
  Quyền và nghĩa vụ
  Phát sinh
  Đầy đủ
  Đánh giá
  Chính xác
  Trình bày và công bố

  PHÙ HỢP VỚI CƠ SỞ DẪN LIỆU

  ĐG – TB-
  HH Q-NV PS ĐĐ
  CX CB

  Chứng kiến kiểm kê tài sản
  cố định trên danh sách

  Gửi thư xác nhận nợ phải
  thu

  Kiểm tra việc thu tiền sau
  ngày khóa sổ của NPT

  Kiểm tra chứng từ tăng
  TSCĐ trong kỳ

  Số lượng bằng chứng cần thiết?

  Cỡ
  mẫu Rủi ro

  Trọng
  yếu

  5

 6. 2017

  Các kỹ thuật thu thập bằng chứng

  Kiểm tra

  Quan sát

  Xác nhận từ bên ngoài

  Điều tra

  Tính toán lại

  Thực hiện lại

  Phân tích

  Kiểm tra vật chất

   Bằng chứng thu thập
   Độ tin cậy

  Kiểm tra tài liệu

   Bằng chứng thu thập
   Độ tin cậy

  6

 7. 2017

  Quan sát

   Bằng chứng thu thập
   Độ tin cậy

  Xác nhận từ bên ngoài

   Bằng chứng thu thập
   Độ tin cậy

  Điều tra

   Bằng chứng thu thập
   Độ tin cậy

  7

 8. 2017

  Tính toán lại

   Bằng chứng thu thập
   Độ tin cậy

  Thực hiện lại

  Thủ tục kiểm soát có hữu
  hiệu không?

   Bằng chứng thu thập
   Độ tin cậy

  Thủ tục phân tích

  Các phương pháp phân tích chủ yếu
  • Phân tích xu hướng (Trend Analysis)
  • Phân tích tỷ số (Ratio Analysis)
  • Phân tích dự báo (Expectation Analysis)
  Các nguồn dữ liệu cho phân tích
  • Số liệu kỳ này – kỳ trước
  • Số liệu thực tế – kế hoạch
  • Số liệu đơn vị – Bình quân ngành
  • Số liệu tài chính – Phi tài chính

  8

 9. 2017

  Phân tích xu hướng

  500

  400

  300 Naêm 2001
  200 Naêm 2002

  100

  0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Bieåu ñoà bieán ñoäng doanh thu qua caùc thaùng
  naêm 2002, so vôùi 2001. Nhaän xeùt?

  Phân tích tỷ số

  X là một công ty thương mại. Năm nay,
  tỷ lệ lãi gộp của đơn vị sụt giảm từ 20%
  xuống còn 14%.
   Dự đoán các khả năng?
   Các thủ tục kiểm toán cần thiết?

  Phân tích dự báo

  Thí dụ 1 : Trong năm 2008, chi phí lãi vay phải trả
  theo sổ sách là 390 triệu đồng. Tình hình dư nợ vay
  như sau (tỷ đồng )

  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Dư nợ 2 3 4 2 1 4 2 3 2 1 4 8

  Lãi suất 20% năm.
  Hãy xem xét sự hợp lý của chi phí lãi vay sổ sách.

  9

 10. 2017

  Phân tích dự báo

   Thí dụ 1 : Trong năm 2008, chi phí lãi vay phải trả
  theo sổ sách là 390 triệu đồng. Tình hình dư nợ vay
  như sau (tỷ đồng )
  Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Dư nợ 2 3 4 2 1 4 2 3 2 1 4 8
  Lãi suất 20% năm.

  Dư nợ vay bình quân : 36 tỷ : 12 = 3 tỷ
  Chi phí lãi vay hợp lý : 3 tỷ x 20% = 600 triệu
  Kết luận : Chi phí lãi vay theo sổ sách là 390 triệu là
  không hợp lý, cần kiểm tra chi tiết để tìm hiểu nguyên
  nhân.

  Phân tích dự báo
  Trường hợp 1: Sau khi phỏng vấn Ban giám đốc,
  kiểm toán viên biết đơn vị có một số khoản vay ưu
  đãi với lãi suất thấp là 10% năm.

  Kết quả tính toán lại :
  Lãi suất 20% : Dư nợ vay bình quân 1 tỷ, chi phí
  lãi vay ước tính là 200 triệu
  Lãi suất 10% : Dư nợ vay bình quân là 2 tỷ, chi
  phí lãi vay ước tính là 200 triệu
  Tổng chi phí lãi vay ước tính là 400 triệu
  Kết luận : Chi phí lãi vay 390 triệu hợp lý

  Phân tích dự báo
  Trường hợp 2: Kết quả kiểm tra cho thấy một số
  khoản chi phí lãi vay của Ngân hàng X chưa ghi
  chép là 195 triệu .

  Sau khi điều chỉnh sai sót này, chi phí lãi vay đã
  điều chỉnh:
  390 triệu + 195 triệu = 585 triệu thì hợp lý.

  10

 11. 2017

  Phân tích dự báo
  Thí duï 2:
  Soá lieäu naêm tröôùc : Saûn phaåm Doanh thu
  A 20.000
  B 28.000
  Khaùc 2.000
  Toång coäng 50.000
  Doanh thu theo baùo caùo naêm nay 63.200
  Döõ lieäu töø boä phaän kinh doanh veà tình hình tieâu thuï naêm nay
  Saûn phaåm Giaù baùn Saûn löôïng
  A Taêng 20% Taêng 10%
  B Giaûm 3% Taêng 30%
  Khaùc Taêng töø 1% ñeán 7% Taêng töø 10% ñeán 15%
  Yêu cầu: Ước tính doanh thu năm nay từ dữ liệu từ bộ phận
  kinh doanh về tình hình tiêu thụ

  Thí duï 2:

  Doanh thu ước tính năm nay :
  Sản phẩm A :
  Doanh thu năm trước : 20.000
  Tăng lên do sản lượng : ( 20.000 x 10% ) 2.000
  Tăng lên do giá bán : ( 22.000 x 20% ) 4.400
  Doanh thu ước tính năm nay : 26.400
  Sản phẩm B :
  Doanh thu năm trước : 28.000
  Tăng lên do sản lượng :(28.000 x 30%) 8.400
  Giảm do giá bán : ( 36.400 x3%) (1.092)
  Doanh thu ước tính năm nay : 35.308
  Sản phẩm khác :
  Doanh thu năm trước : 2.000
  Tăng do sản lượng : ( 2.000 x 12,5%) 250
  Tăng do giá bán : ( 2.250 x 4%) 90
  Doanh thu ước tính năm nay : 2.340
  Tổng doanh thu ước tính năm nay : 64.048
  Doanh thu theo báo cáo năm nay : 63.200
  Chệnh lệch : 848

  Phân tích dự báo
  Thí duï 3:
  Chi phí hoa hồng kế hoạch ‘08 : 12.000
  Chi phí hoa hồng thực tế ‘08 : 17.000
  Chênh lệch : 5.000

  ? Phương pháp xác định chi phí kế hoạch
  Hoa hồng KH = Tỷ lệ hoa hồng bình quân ‘07 x Doanh thu dự kiến
  = 1,2% x 1.000.000
  ? Các thay đổi trong điều kiện (doanh thu, chính sách hoa hồng)
  Doanh thu thực tế : 1.100.000
  Chính sách hoa hồng không đổi (Sản phẩm A:2%,Sản phẩm B:1%)
  Phải xem xét cơ cấu doanh thu

  11

 12. 2017

  Phân tích dự báo
  1. Tỷ lệ hoa hồng bình quân thực tế :

  Tỷ lệ Cơ cấu Tỷ lệ hoa Cơ cấu Tỷ lệ hoa
  Sản
  hoa doanh thu hồng bình doanh thu hồng bình
  phẩm
  hồng ’07 quân ’07 ’08 quân ’08

  A 2% 20% 0,4% 60% 1,2%
  B 1% 80% 0,8% 40% 0,4%
  Total 100% 1,2% 100% 1,6%

  Phân tích dự báo
  1. Tỷ lệ hoa hồng bình quân thực tế :
  Tỷ lệ Cơ cấu Tỷ lệ hoa Cơ cấu Tỷ lệ hoa
  Sản
  hoa doanh thu hồng bình doanh thu hồng bình
  phẩm
  hồng ’07 quân ’07 ’08 quân ’08

  A 2% 20% 0,4% 60% 1,2%
  B 1% 80% 0,8% 40% 0,4%
  Total 100% 1,2% 100% 1,6%

  2. Chi phí hoa hồng ước tính :
  1,6% x 1.100.000 = 17.600
  Chênh lệch so với sổ sách : 17.600 – 17.000 = 600
  Kết luận: Chi phí hoa hồng 17.000 là hợp lý

  Mức tin cậy của thủ tục phân tích

  • Tính trọng yếu của các tài khoản.
  • Các thủ tục kiểm toán khác có cùng mục tiêu
  kiểm toán.
  • Đánh giá rủi ro tiềm tàng & rủi ro kiểm soát.
  • Độ chính xác có thể dự kiến của quy trình.

  12

 13. 2017

  Bằng chứng kiểm toán đặc biệt

  Bằng Tư liệu của chuyên gia

  chứng Giải trình của Ban Giám đốc
  kiểm
  Tư liệu của kiểm toán nội bộ
  toán
  đặc Tư liệu của kiểm toán viên khác
  biệt Bằng chứng về các bên liên quan

  Bằng chứng trong kiểm toán năm đầu tiên

  Noäi dung

   Bằng chứng kiểm toán
   Phương pháp lựa chọn các phần tử thử
  nghiệm
   Hồ sơ kiểm toán

  Phương pháp lựa chọn các PTTN

   Choïn toaøn boä
   Löïa choïn caùc phaàn töû ñaëc bieät
   Laáy maãu kieåm toaùn

  13

 14. 2017

  Nội dung

   Bằng chứng kiểm toán
   Phương pháp lựa chọn các phần
  tử thử nghiệm
   Hồ sơ kiểm toán

  Hồ sơ kiểm toán

  Khái niệm :
   “Là các tài liệu do kiểm toán viên lập, thu thập,
  phân loại, sử dụng và lưu trữ”
  (VSA230)
  Phân loại:
  – Hồ sơ kiểm toán chung
  – Hồ sơ kiểm toán năm/ hiện hành

  Hồ sơ kiểm toán
  Vai trò:
   Lưu trữ bằng chứng, làm cơ sở đưa ra ý kiến
  của KTV
   Trợ giúp lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện
  kiểm toán
   Trợ giúp kiểm tra, soát xét và đánh giá chất
  lượng kiểm toán.
   Trợ giúp cho việc xử lý các phát sinh sau cuộc
  kiểm toán

  14

 15. 2017

  Hồ sơ kiểm toán

  Yêu cầu:
   Hồ sơ phải được giữ bí mật và bảo đảm an
  toàn
   Lưu trữ theo quy định của pháp luật
   Khách hàng hay bên thứ 3 có quyền xem xét,
  sử dụng một phần hay toàn bộ khi được sự
  đồng ý của giám đốc đơn vị kiểm toán

  Hồ sơ kiểm toán

  KTV phải ghi chép và lưu trữ trong hồ sơ kiểm
  toán tất cả các tài liệu và thông tin liên quan
  đến:
   Kế hoạch kiểm toán
   Việc thực hiện một cuộc kiểm toán: Nội dung,
  chương trình và phạm vi của các thủ tục đã
  thực hiện
   Kết quả các thủ tục đã thực hiện
   Những kết luận mà kiểm toán viên rút ra từ
  những bằng chứng kiểm toán thu thập được

  Hồ sơ kiểm toán

  Phần quản lý kiểm toán

  Phần hiểu biết về thông tin khách hàng

  Phần kiểm toán các khoản mục trên BCTC

  Phần thông tin về các vấn đề khác

  15

 16. 2017

  THANK YOU

  16

Download tài liệu Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 5 – Trần Thị Vinh File Word, PDF về máy

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *