[Download] Tải Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh – Tải về File Word, PDF

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh
Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh


Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp – Chương 5: Kế toán tài sản cố định đầu tư XDCB và sửa chữa TSCĐ trình bày những vấn đề chung về kế toán TSCĐ; kế toán tăng, giảm TSCĐ; kế toán hao mòn TSCĐ; kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ,… Mời các bạn cùng tham khảo.

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh File Word, PDF về máy

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh

 1. 2017

  CHƯƠNG 5

  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  ĐẦU TƯ XDCB VÀ SỬA CHỮA TSCĐ

  1

  Mục tiêu
  Trình bày khái niệm và tiêu thức phân loại
  TSCĐ

  Trình bày các nguyên tắc kế toán về TSCĐ

  Trình bày được đặc điểm quản lý đầu tư
  xây dựng trong đơn vị HCSN.

  Nêu nguyên tắc kế toán về chi phí sửa chữa
  TSCĐ

  2

  Nội dung

  Những vấn đề chung về kế toán TSCĐ

  Kế toán tăng, giảm TSCĐ

  Kế toán hao mòn TSCĐ

  Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

  Kế toán chi phí XDCB dở dang và chi phí sửa chữa TSCĐ

  Kế toán TSCĐ thuê ngoài

  3

  VINHTT_OU 1

 2. 2017

  Những vấn đề chung
  ▪ Khái niệm và phân loại TSCĐ
  ▪ Nguyên tắc kế toán
  ▪ Kế toán chi tiết
  ▪ Kế toán tổng hợp

  4

  Khái niệm
   Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu
  và những tài sản khác có giá trị lớn và thời gian
  sử dụng lâu dài.
   Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định phải thỏa
  mãn đồng thời cả 2 tiêu chuẩn dưới đây:
  a) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên;
  b) Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng.

  5

  Phân loại
  1. Đặc điểm tài 2. Nguồn gốc hình 3. Theo hình
  sản thành tài sản thức sở hữu
  • Tài sản cố định • Do mua sắm • TS có gốc ngân
  hữu hình • Do đầu tư xây sách
  • Tài sản cố định dựng • TS thuộc vốn
  vô hình • Do được điều kinh doanh, vốn
  chuyển đến vay, vốn góp và
  • Do được tặng cho quỹ đơn vị
  • Do được hình
  thành từ nguồn
  khác
  6

  VINHTT_OU 2

 3. 2017

  Phân loại
  4. Theo mục đích sử 5. Theo tính chất
  dụng tài sản

  • TS sử dụng cho hoạt • TSCĐ hữu hình
  động sự nghiệp • TSCĐ vô hình
  • TS sử dụng cho hoạt • TSCĐ đặc thù
  động sản xuất kinh • TSCĐ đặc biệt
  doanh dịch vụ, đầu tư tài
  chính
  • TS sử dụng cho mục
  đích phúc lợi

  7

  Nguyên tắc kế toán

  Nguyên giá TSCĐ hữu hình

  Được
  Do mua Đầu tư điều Được
  sắm xây dựng chuyển tặng cho
  đến

  8

  Hình thành từ mua sắm

  Chi phí vận
  Các khoản
  Các chuyển, bốc
  thuế, phí,
  Nguyên Giá trị khoản dỡ, chi phí Các khoản Chi
  lệ phí
  giá ghi chiết khấu sửa chữa, thu hồi về phí
  (không
  TSCĐ = trên – thương + cải tạo, – sản phẩm, + + khác
  bao gồm
  do mua hóa mại hoặc nâng cấp, phế liệu do (nếu
  các khoản
  sắm đơn giảm giá chi phí lắp chạy thử có)
  thuế được
  (nếu có) đặt, chạy
  hoàn lại
  thử

  9

  VINHTT_OU 3

 4. 2017

  TSCĐ loại đầu tư xây dựng

  Giá trị quyết toán đã được cấp có
  Nguyên thẩm quyền phê duyệt theo quy
  =
  giá định Quy chế quản lý đầu tư và xây
  dựng hiện hành

  10

  TSCĐ loại đầu tư xây dựng

  Quyết toán đã được Chưa được duyệt quyết
  duyệt toán

  Ngày có Biên bản nghiệm
  Tăng TSCĐ
  thu đưa vào sử dụng

  Giá trị quyết toán đã
  Nguyên giá tạm tính
  được duyệt

  11

  TSCĐ loại đầu tư xây dựng
  Nguyên giá tạm tính được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên sau

  Giá trị đề nghị quyết
  toán

  Giá trị xác định theo
  Biên bản nghiệm thu
  A-B

  Giá trị dự toán Dự án
  đã được phê duyệt
  12

  VINHTT_OU 4

 5. 2017

  TSCĐ hữu hình được điều chuyển đến

  Nguyên
  Giá trị Chi phí vận Các khoản
  giá ghi trên chuyển, bốc Các khoản thuế, phí, lệ Chi
  TSCĐ Biên dỡ, chi phí sửa thu hồi về phí (không phí
  được = bản bàn + chữa, cải tạo, – sản phẩm + bao gồm các + khác
  điều giao tài nâng cấp, chi phế liệu do khoản thuế (nếu
  chạy thử được hoàn
  chuyển sản điều phí lắp đặt, có)
  chuyển chạy thử lại)
  đến

  13

  Nguyên giá TSCĐ được tặng cho

  Chi phí vận
  Các Các khoản
  chuyển, bốc
  Nguyên Giá trị khoản thuế, phí,
  dỡ, chi phí Chi
  giá của tài thu hồi lệ phí
  sửa chữa, phí
  TSCĐ sản do về sản (không
  = + cải tạo, – + + khác
  được cơ quan phẩm bao gồm
  nâng cấp, (nếu
  tặng tài chính phế liệu các khoản
  chi phí lắp có)
  cho xác định do chạy thuế được
  đặt, chạy
  thử hoàn lại)
  thử

  14

  Nguyên giá TSCĐ vô hình
  Quyền sử dụng đất

  Đối với đất được Nhà nước giao có thu tiền sử
  dụng đất
  Số tiền sử dụng đất đã
  Nguyên nộp để được nhà nước Thuế, phí, lệ
  = +
  giá giao đất có thu tiền sử phí
  dụng đất

  15

  VINHTT_OU 5

 6. 2017

  Nguyên giá TSCĐ vô hình
  Quyền sử dụng đất

  Đối với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  hợp pháp

  Số tiền đã trả khi nhận
  Nguyên Thuế, phí, lệ
  = chuyển nhượng quyền +
  giá phí
  sử dụng đất hợp pháp

  16

  Nguyên giá TSCĐ vô hình
  Quyền sử dụng đất

  Đối với đất thuê đã trả tiền thuê đất một lần cho
  cả thời gian thuê đất

  Số tiền thuê đất đã trả
  Nguyên Thuế, phí,
  = cho cả thời gian thuê +
  giá lệ phí
  đất

  17

  Nguyên giá TSCĐ vô hình
  Quyền sử dụng đất
  Đối với đất được Nhà nước giao không thu tiền sử
  dụng đất

  Xác định giá trị quyền sử dụng
  Thuế,
  Nguyên đất để tính vào giá trị tài sản của
  = + phí, lệ
  giá tổ chức được Nhà nước giao đất
  phí
  không thu tiền sử dụng đất

  18

  VINHTT_OU 6

 7. 2017

  Nguyên giá TSCĐ vô hình
  Quyền tác giả,
  quyền sở hữu
  công nghiệp,
  quyền đối với
  giống cây trồng Toàn bộ các chi phí mà cơ quan,
  theo quy định của
  tổ chức, đơn vị đã chi ra để có
  Luật sở hữu trí
  tuệ
  được quyền tác giả, quyền sở hữu
  công nghiệp, quyền đối với giống
  cây trồng theo quy định của Luật
  sở hữu trí tuệ.

  19

  Nguyên giá TSCĐ vô hình
  Phần
  TSCĐ vô
  mềm
  hình
  ứng Toàn bộ các Toàn bộ các
  khác
  dụng chi phí mà cơ chi phí mà cơ
  quan, tổ chức, quan, tổ chức,
  đơn vị đã chi đơn vị đã chi
  ra để có được ra để có được
  phần mềm tài sản cố định
  ứng dụng vô hình đó.

  20

  Kế toán chi tiết
  • Biên bản giao nhận TSCĐ • Sổ TSCĐ (S31-H)
  (mẫu C50-HD) • Sổ theo dõi TSCĐ và công
  • Thẻ TSCĐ cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
  • Biên bản thanh lý TSCĐ • (mẫu S32-H)
  (mẫu 51-HD)
  • Biên bản đánh giá lại TSCĐ
  (mẫu C52-HD)
  • Biên bản kiểm kê TSCĐ
  (mẫu C53-HD)

  Chứng từ Sổ sách

  21

  VINHTT_OU 7

 8. 2017

  Kế toán chi tiết
   Bảng tính hao mòn  Sổ TSCĐ (S31-H)
  TSCĐ (mẫu C55a-HD  Sổ theo dõi TSCĐ và
  Bảng tính và phân bổ công cụ, dụng cụ tại
  khấu hao nơi sử dụng (mẫu S32-
   TSCĐ (mẫu C55b-HD) H)
   Các chứng từ khác có
  liên quan

  Chứng từ Sổ sách

  22

  TK 211 “TSCĐ hữu hình”
  – Nguyên giá của TSCĐ hữu – Nguyên giá của TSCĐ hữu
  hình tăng do mua sắm, do hoàn hình giảm do điều chuyển cho
  thành xây dựng cơ bản bàn đơn vị khác, do nhượng bán,
  giao đưa vào sử dụng, do được thanh lý hoặc do những lý do
  cấp phát, do được tặng, biếu, khác (mất…)
  viện trợ… – Nguyên giá của TSCĐ hữu
  – Điều chỉnh tăng nguyên giá của hình giảm do tháo dỡ bớt một
  TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm số bộ phận.
  hoặc do cải tạo, nâng cấp. – Các trường hợp khác làm
  – Các trường hợp khác làm tăng giảm nguyên giá của TSCĐ
  nguyên giá của TSCĐ (đánh (đánh giá lại TSCĐ)
  giá lại TSCĐ)
  Nguyên giá TSCĐ hữu hình
  hiện có ở đơn vị. 23

  TH1: Mua sắm TSCĐHH (SD ngay)
  211 (chi tiết)
  111,112,331, GM, CP,… 111,
  461,462,465,441 112,
  3113 331,
  Nếu rút DT, ghi Có TK008,009
  SXKD 661,
  111,112,331, 662,
  466
  3113 635,
  431,
  111,112,331, 441
  3337
  TS hình thành từ vốn vay,
  3113 vốn KD sử dụng cho SX-KD
  33312 thì không ghi tăng NKPTSCĐ
  24

  VINHTT_OU 8

 9. 2017

  TH2: Mua sắm TSCĐHH (Lắp đặt, chạy thử)
  2411(chi tiết)
  111,112,331, GM, CP,… 111,
  461,462,465,441 112,
  331,
  Nếu rút DT, ghi Có TK008,009 3113
  SXKD
  111,112,331,
  211
  3113
  661,
  111,112,331,
  662,
  3337 635,
  466 431,
  441
  33312 3113
  25

  Ví dụ 1
  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau:
  1. Mua TSCĐHH về sử dụng ngay chưa thanh toán
  cho người bán, giá thanh toán là 55.000 (VAT
  10%). Biết rằng:
   TH1: TS được đầu tư bằng nguồn KP hoạt động
   TH2: TS được đầu tư bằng vốn kinh doanh (HĐ
  KD thuộc diện tính thuế GTGT theo PP khấu
  trừ)
   TH3: TS được đầu tư bằng quỹ PTHĐSN và sử
  dụng cho hoạt động sự nghiệp
  26

  Ví dụ 1 (tt)
  2. Rút dự toán nguồn KP dự án mua 1 TSCĐHH
  với giá thanh toán là 100.000 (VAT 10%). Chi
  phí chạy thử, lắp đặt phải trả là 10.000 (bao
  gồm 10%VAT). Biết rằng tài sản đã bàn giao
  đưa vào sử dụng cho hoạt động dự án.
  3. Rút tiền gửi kho bạc thuộc quỹ phát triển hoạt
  động sự nghiệp chuyển khoản mua TSCĐHH về
  sử dụng ngay cho hoạt động sự nghiệp, giá
  mua chưa thuế GTGT là 70.000 (VAT 10%).

  27

  VINHTT_OU 9

 10. 2017

  TH3: Cấp, biếu, tặng, cho
  ĐV nhận phải QT
  211 (chi tiết)
  461,

  462,
  661,
  465
  466 662,

  214 635

  111,112,331
  28

  TH2: Cấp, biếu, tặng, cho
  ĐV nhận không phải QT
  211 (chi tiết)

  466

  214

  111,112,331
  29

  Ví dụ 2
  Cấp trên cấp 1 TSCĐHH đã qua sử dụng. Nguyên
  giá ghi trên BBGNTS là 100 triệu đồng; GTHMLK
  20 triệu đồng; Chi phí vận chuyển trả bằng TM 5
  triệu đồng; TSCĐ đã đưa vào sử dụng cho hoạt
  động.
  TH 1: Cấp dưới quyết toán
  TH 2: Cấp dưới không quyết toán

  30

  VINHTT_OU 10

 11. 2017

  TH3: Viện trợ
  211 (chi tiết)
  461,
  462

  111, 661,
  112, 466
  331 662,

  461,
  462 5212
  31

  TH4: Tăng TSCĐHH do XDCB hoàn thành
  2412
  111,112,152
  111,112,152

  334,332,331
  211
  461,462,
  465,441 Có TK008,009
  661,662,635,
  466
  441,431

  3311

  Nguồn NS cấp hoặc từ các quỹ sử dụng cho hoạt động;
  dự án; thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước 32

  TH4: Tăng TSCĐHH do XDCB hoàn thành
  2412

  111,112,152

  211 3118,
  3311

  661,662, 635,
  466
  441,431

  33

  VINHTT_OU 11

 12. 2017

  Ví dụ 3
  1. Hoàn thành 1 công trình XDCB, giá trị thực tế
  1.000 triệu đồng. Thời gian sử dụng ước tính
  10 năm. Công trình sử dụng cho hoạt động
  sự nghiệp. Biết rằng, công trình được đầu tư
  từ nguồn KPĐTXDCB.
  2. Năm sau, quyết toán duyệt 980 triệu đồng,
  còn 20 triệu đồng xuất toán do khối lượng
  không đạt yêu cầu

  34

  TH5: Giảm TSCĐHH do thanh lý, nhượng bán
  Tình HCSN KDDV
  huống
  Xóa tài Nợ TK 214 Nợ TK 214
  sản trên Nợ TK 466 Nợ TK 5118
  sổ sách Có TK 211 Có TK 211
  Thu từ Nợ TK 111,112,311 Nợ TK 111,112,311
  thanh lý Có TK 5118 Có TK 5118
  Có TK 3331
  Chi cho Nợ TK 5118 Nợ TK 5118
  thanh lý Có TK Nợ TK 3113
  111,112,331 Có TK 111,112,331

  35

  TH5: Giảm TSCĐHH do thanh lý, nhượng bán

  Tình HCSN KDDV
  huống
  Lãi từ Nợ TK 5118 Nợ TK 5118
  thanh lý Có TK 3338,431,461,.. Có TK 4212

  Lỗ từ Nợ TK 661,431 Nợ TK 4212
  thanh lý Có TK 5118 Có TK 5118

  36

  VINHTT_OU 12

 13. 2017

  TH6: Giảm TSCĐHH do chuyển sang CCDC

  HCSN SXKD
  a) Nợ TK 214 a) Nợ TK 214
  Nợ TK 466 Nợ TK 631/ 643
  Có TK 211 Có TK 211
  b) Nợ TK005: GTCL b) ĐT Nợ TK 005

  37

  TH7: Kiểm kê phát hiện thiếu TSCĐHH chưa rõ
  nguyên nhân, chờ xử lý

  HCSN SXKD
  a) Nợ TK 214 Nợ TK 214
  Nợ TK 466 Nợ TK 3118
  Có TK 211 Có TK 211
  b) Nợ TK 3118
  Có TK 5118

  38

  Kiểm kê phát hiện thừa TSCĐ
  211

  214
  002
  466

  411

  3318
  39

  VINHTT_OU 13

 14. 2017

  TH8: Mua sắm TSCĐ tập trung
  Cấp trên tổ chức đấu thầu

  421(8) 511(8) 111,112,311
  (1)
  (3)
  661(2)
  (3)

  461(2)
  (3)

  (2)

  40

  TH8: Mua sắm TSCĐ tập trung
  Cấp trên bàn giao tài sản
  111,461(2) 331(1) 241(1) 342 661
  (1) (2) (4) (5)

  Có TK008

  111,112
  (3)

  41

  TH8: Mua sắm TSCĐ tập trung
  Cấp dưới

  466 211
  Nhận TS sử dụng ngay

  111,112,461 2411
  661

  (2) (3)
  (4)

  (1)

  42

  VINHTT_OU 14

 15. 2017

  Kế toán hao mòn TSCĐ
  ▪ Nguyên tắc tính hao mòn
  ▪ Kế toán chi tiết
  ▪ Kế toán tổng hợp

  43

  Nguyên tắc tính hao mòn
  Tài sản cố định là quyền sử dụng đất;
  1.
  TSCĐ Tài sản cố định đặc biệt được quy định

  không Tài sản cố định đơn vị đang thuê sử dụng;

  phải TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất trữ hộ Nhà
  nước;
  tính Các TSCĐ đã tính hao mòn đủ nhưng vẫn
  hao còn sử dụng được;

  mòn Các TSCĐ chưa tính hết hao mòn nhưng
  đã hỏng không tiếp tục sử dụng được.
  44

  Nguyên tắc tính hao mòn

  2. Thực hiện mỗi năm 1 lần vào tháng
  Nguyên 12, trước khi khóa sổ kế toán hoặc bất
  tắc tính thường
  hao
  Tất cả tài sản cố định hiện có (trừ các
  mòn
  tài sản cố định quy định) tính đến ngày
  31 tháng 12 của năm tính hao mòn

  45

  VINHTT_OU 15

 16. 2017

  Nguyên tắc tính hao mòn
  3. Trường hợp bàn giao, chia tách, sáp
  nhập, giải thể cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc
  tổng kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định
  theo chủ trương của Nhà nước thì hao
  mòn tài sản cố định được tính tại thời
  điểm có quyết định của cơ quan nhà
  nước có thẩm quyền.

  46

  Nguyên tắc tính hao mòn

  Hoạt động Hoạt động
  sản xuất theo chức
  kinh năng
  doanh nhiệm vụ
  dịch vụ của đơn vị

  Tính hao mòn và trích khấu hao theo quy định
  47

  Trích khấu hao TSCĐ
  Đối với tài sản cố định được sử dụng toàn bộ thời gian
  vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn
  liên doanh, liên kết

  Quản lý, sử dụng và trích
  khấu hao theo quy định áp
  dụng cho doanh nghiệp.

  48

  VINHTT_OU 16

 17. 2017

  Trích khấu hao TSCĐ
  Đối với những Xác định tổng giá trị hao mòn trong năm theo
  TSCĐ vừa sử tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định
  dụng vào hoạt
  động sản xuất, Căn cứ tình hình sử dụng tài sản (thời gian
  kinh doanh dịch sử dụng, tần suất sử dụng hoặc khối lượng
  vụ, góp vốn liên công việc hoàn thành); đơn vị tính toán phân
  doanh, liên kết; bổ số khấu hao và số hao mòn trong tổng giá
  vừa sử dụng trị hao mòn đã xác định.
  vào hoạt động
  Số tiền trích khấu hao tài sản cố định được
  theo chức năng
  đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn huy động,
  nhiệm vụ của
  đơn vị được sử dụng để hoàn trả gốc và lãi;
  đơn vị
  số còn lại để bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt
  động sự nghiệp. 49

  Kế toán chi tiết

  Bảng tính hao mòn TSCĐ
  (Mẫu C55a – HD)
  Sổ TSCĐ
  (S31- H)
  Bảng tính và phân bổ khấu
  hao TSCĐ (mẫu C55b-HD)

  50

  TK 214 “Hao mòn TSCĐ”
   Ghi giảm giá trị hao mòn SDĐK
  TSCĐ trong các trường  Ghi tăng giá trị hao mòn
  hợp giảm TSCĐ (thanh lý, trong quá trình sử dụng.
  nhượng bán, điều chuyển
   Ghi tăng giá trị hao mòn
  đi nơi khác…).
  TSCĐ khi đánh giá lại
   Ghi giảm giá trị hao mòn TSCĐ theo quyết định của
  TSCĐ khi đánh giá lại nhà nước (trường hợp
  TSCĐ theo quyết định của định giá tăng nguyên giá).
  nhà nước (trường hợp
  giảm nguyên giá). Giá trị đã hao mòn của
  TSCĐ hiện có.
  51

  VINHTT_OU 17

 18. 2017

  466
  (1)
  214

  (2)
  631

  4314

  (3)
  52

  211 466
  (1)

  214

  (2a)
  (2)
  5118 3118

  (2b) 5118

  (3)

  (4)
  53

  Ví dụ 2
  Tại bệnh viện tự đảm bảo một phần kinh phí thường
  xuyên, có tình hình tài sản như sau:
   TSCĐHH có nguyên giá ghi sổ 120 triệu đồng
   Thời gian sử dụng ước tính 10 năm, tỷ lệ hao mòn
  10%
   Sử dụng cho hoạt động sự nghiệp và hoạt động
  dịch vụ tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
   Mức độ sử dụng cho hoạt động dịch vụ ước tính
  20% công suất tài sản.
   Biết rằng TS do NS cấp. Khấu hao tính theo quý
  Yêu cầu: Phản ánh khấu hao và hao mòn TSCĐ.
  54

  VINHTT_OU 18

 19. 2017

  Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

  ▪ Nguồn hình thành
  ▪ Kế toán chi tiết
  ▪ Kế toán tổng hợp

  55

  Nguồn hình thành
  Do hoàn thành việc xây dựng, mua sắm TSCĐ bằng các nguồn kinh phí
  đầu tư XDCB, kinh phí hoạt động , kinh phí dự án, kinh phí theo đơn đặt
  hàng của Nhà nước hoặc các quỹ dùng cho hoạt động HCSN hoặc hoạt
  động văn hóa, phúc lợi.

  Do nhà nước, cấp trên cấp hoặc đơn vị khác bàn giao.

  Do đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của nhà nước.

  Các trường hợp khác

  56

  Nguồn hình thành
  Giảm Phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ
  nguồn trong quá trình sử dụng.
  kinh phí
  trong Bàn giao, thanh lý, nhượng bán,
  nộp lại cấp trên, cấp cho cấp
  các
  dưới TSCĐ
  trường
  hợp Các trường hợp khác

  57

  VINHTT_OU 19

 20. 2017

  Kế toán chi tiết

  “Sổ chi
  Các chứng từ gốc tiết các tài
  có liên quan khoản”
  (S33-H)

  58

  TK 466 “Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ”
   Giá trị hao mòn TSCĐ hàng  Giá trị TSCĐ mua sắm, xây
  năm dựng cơ bản đã hoàn thành
   Giá trị còn lại của TSCĐ bàn giao đưa vào sử dụng
  thanh lý, nhượng bán,  Giá trị TSCĐ nhận của các đơn
  chuyển giao theo quyết định vị khác bàn giao được biếu,
  của các cấp có thẩm quyền, tặng, viện trợ và các trường
  và các trường hợp giảm hợp tăng khác
  khác  Tăng nguồn kinh phí đã HT
   Giảm nguồn kinh phí đã HT TSCĐ (giá trị còn lại) do đánh
  TSCĐ (giá trị còn lại) do giá lại (trường hợp tăng).
  đánh giá lại (trường hợp
  giảm). Nguồn kinh phí hình
  thành TSCĐ hiện có 59

  Sơ đồ Kế toán nguồn KP đã
  hình thành TSCĐ

  60

  VINHTT_OU 20

Download tài liệu Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 5 – Trần Thị Vinh File Word, PDF về máy

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *